Oświetlenie
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymo wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie , ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 26-13-174 w.51, fax (041) 26-13-174 w.60, e-mail inwestycje@kunow.pl, www.kunow.pl.; ogłasza przetarg nieograniczony na :

„ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów ”

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów CPV- 50.23.21.00 Szczegółowy zakres usługi opisano w opisie przedmiotu zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy

 2. Szczegółowe informacje oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym – pokój 301, tel.(0 41) 26-13-174 wew. 51. SIWZ jest dostępna do dnia przetargu ; Adres strony internetowej na której dostępna będzie SIWZ www.kunow.pl

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – określone w SIWZ.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena (100%).

 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Grażyna Ogórek, inż. Barbara Wasiek, pokój 301, tel. (041) 26-13-174 wew . 51 Oferty należy składać w terminie do dnia przetargu – 8 sierpnia 2008 r, godz.10.00 – pokój 210 – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b

 1. W ofercie należy podać jednostkową, miesięczną cenę konserwacji i eksploatacji jednego punktu oświetleniowego.

 2. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

 4. Wymagane wadium : 1.000,0 zł, słownie : tysiąc złotych

 5. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2008 r, godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, pokój 201.

 7. Art. 41 pkt.13,14 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie dotyczy

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:39:42 | Data modyfikacji: 2008-07-24 09:42:38.
Data wprowadzenia: 2008-07-24 09:39:42
Data modyfikacji: 2008-07-24 09:42:38
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót