Ogłoszenie
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie , ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 26-13-174 w.51,

fax (041) 26-13-174 w.60, e-mail inwestycje@kunow.pl, www.kunow.pl.; ogłasza przetarg nieograniczony na :

„ Remont drogi gminnej w msc. Kol. Inwalidzka ”

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe związane z realizacją remontu drogi gminnej w msc. Kol. Inwalidzka w zakresie podbudowy, nawierzchni i robót wykończeniowych na odcinku ok. 336 mb.

CPV45.00.00.00-7; 45.20.00.00-9

  1. Termin realizacji zamówienia: 15 maj 2009 r.

  2. Szczegółowe informacje oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym – pokój 301, tel.(0 41) 26-13-174 wew. 51. SIWZ jest dostępna do dnia przetargu ; Adres strony internetowej na której dostępna będzie SIWZ www.kunow.pl

  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – określone w SIWZ.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena (100%).

  1. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Grażyna Ogórek, inż. Barbara Wasiek, pokój 301, tel. (041) 26-13-174 wew . 51

Oferty należy składać w terminie do dnia przetargu: – 18 września 2008 r, godz.10.00 – pokój 210 – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b

  1. W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu umowy.

  2. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

  3. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej i wariantowej.

  4. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2008 r, godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, pokój 201.

  6. Art.41 pkt.13,14 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie dotyczy

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2008-08-29 10:28:17.
Data wprowadzenia: 2008-08-29 10:28:17
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót