Ogłoszenie
2008-07-09 13:12:24
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie , ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, woj. świętokrzy  ...więcej

Dowóz dzieci
2008-06-30 08:14:25
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dowóz dzieci z gminy Kunów do Gim  ...więcej

Ogłoszenie
2008-06-27 11:15:08
 Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami Z A P R A S  ...więcej

Ogłoszenie
2008-06-20 11:18:54
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM N I E O G R A N I C Z O N Y M Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów/pierwszy przetarg przeprowadzono 08 lis  ...więcej

Zawiadomienie
2008-06-11 10:31:06
  Kunów , dnia 10.06.2008 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na  „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie ” Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo   ...więcej

Ogłoszenie
2008-05-28 07:52:18
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży. Miejscowość Miłkowska Karczma - działka nr 201/2 o pow. 0,2400 ha o urządzonej księdze wi  ...więcej

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
2008-05-21 13:20:15
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Pierwszy przetarg przeprowadzono 24 stycznia 2008 r., drugi przetarg przeprowadzono 04 kwietnia 20  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2008-05-20 09:04:13
 Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie , ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 26-13-174 w.51, fax (041) 26-13-174 w.60, e-mail inwestycje@kunow.pl, www.kunow.pl.; ogłasza przetarg nieograniczony na ;Bu  ...więcej

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu
2008-05-20 08:56:34
dot. przetargu nieograniczonym na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Kunowie ” Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy Kunów po rozpatrzeniu w dniu 19.05. 2008 r protestu wniesionego w dniu 12.05.2008r roku przez firmę Przedsiębiorstwo Pro  ...więcej

Zawiadomienie o wniesieniu protestu
2008-05-13 07:59:20
dot. przetargu nieograniczonego na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Kunowie ” Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy Kunów działając na podstawie art. 181 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z (tekst j  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2008-05-13 07:48:30
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka 639 o pow. 0.0844 ha obrębu Nietulisko Duże gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI 10/0  ...więcej

Zawiadomienie
2008-05-06 08:23:33
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie ”   ...więcej

Zawiadomienie
2008-05-06 08:21:32
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „ Odbudowę drogi gminnej 001373T Bukowie –Kozianka ”   ...więcej

Konkurs ofert
2008-04-25 10:59:32
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2008r.   ...więcej

Ogłoszenie
2008-04-14 13:41:55
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KUNÓW .  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach
2008-04-11 13:17:45
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KUNÓW NA ROK 2008.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia ofert
2008-04-08 14:37:48
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany  instalacji elektrycznej w budynku OSP w Kunowie.   ...więcej

Informacja o wyniku przetargu.
2008-04-07 13:57:55
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu dotyczącego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 566 w miejscowości Janik gm. Kunów  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2008-04-04 10:15:43
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMo wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg nieograniczony na:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Kunowie" Przedmiote  ...więcej

Przetarg nieograniczony
2008-04-04 10:13:04
 GMINA KUNÓW - URZĄD MIASTA I GMINY zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 48
poprzednie     następne