Wyjaśnienia
2009-07-31 11:45:08
Wyjaśnienia do zapytań ofertowych z dnia 24.07.2009 na zadanie pn " Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów- Rudka " - ZP/2/09 " Do pobrania: http://www.kunow.pl/przetgminy.html  ...więcej

Ogłoszenie
2009-07-31 10:24:06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych " BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ w m. JANIK " Do pobrania: http://www.kunow.pl/przet  ...więcej

Ogłoszenie
2009-07-24 12:32:17
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMo wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych "Odtworzenie starego układu urbanistycznego z zagospodarowaniem zieleńca rynkowego P  ...więcej

Zawiadomienie
2009-07-24 12:11:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na  "Kunów: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunów dla sołectw : Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin,   ...więcej

Ogłoszenie
2009-07-24 07:22:40
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMo wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Ku  ...więcej

Ogłoszenie
2009-07-24 07:14:57
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 „Budowa kanalizacji sanitarnej Kunów - Rudka ” Do pobrania http://kunow.pl/przetgminy.html  ...więcej

Zawiadomienie
2009-07-06 14:42:54
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sporządzenie: „1. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunów dla sołectw: Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, J  ...więcej

Ogłoszenie
2009-07-03 12:28:42
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMo wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych Gmina Kunów ogłasza przetarg nieograniczony na:"Dowóz dzieci z gminy Kunów do Gimn  ...więcej

Ogłoszenie
2009-06-24 14:20:09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 " Przebudowa/remont budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki w Kunowie " Do pobrania: http://kunow.pl/przetarg3.zip  ...więcej

Ogłoszenie
2009-06-24 13:17:10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 "Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych stałych z bocznym załadunkiem "   ...więcej

Ogłoszenie
2009-06-19 14:20:59
  Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunów dla sołectw : Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Do  ...więcej

Ogłoszenie
2009-05-28 07:50:23
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Chocimów gm. Kunów stanowiącej zabytkowy zespół dworsko-parkowy.  ...więcej

Ogłoszenie
2009-05-27 10:16:41
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1897/14 o pow. 0.2441 ha położonej w Kuno  ...więcej

Informacja
2009-05-15 08:47:51
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że w dniu 14 maja 2009 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno - kartograficznych.  ...więcej

Zawiadomienie
2009-05-07 14:29:47
  o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na  „ Naprawa szkód powodziowych – remont ulicy Ogrodowej w Kunowie ”   ...więcej

Ogłoszenie
2009-05-04 13:49:45
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie" Do pobrania http://www.kunow.pl/przetgminy.html  ...więcej

Ogłoszenie
2009-04-21 10:08:59
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nz: "Naprawa szkód powodziowych - remont ulicy Ogrodowej w Kunowie." Do pobrania  http://www.kunow.pl/przetgminy.html  ...więcej

`Ogłoszenie`
2009-04-03 12:25:16
Zaproszenie do udziału w przetargu – zapytanie o cenę Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem wstępnego projektu podziału, map podziało  ...więcej

Informacja
2009-03-13 14:40:18
 ZGODNIE Z ZAPISAMI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KUNÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2009 ROKU (PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ Nr XXXVI/188/08 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE Z DNIA   ...więcej

Informacja o wynikach
2009-03-12 12:11:46
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na  „ Budowa drogi gminnej 001390 T Janik – Podlubienki Las   ”   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 49
poprzednie     następne