Zaproszenie do złożenia oferty
 

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:


Budowa oświetlenia ulicznego odcinka (od km 59+090 do km 59+329) drogi krajowej nr 9 w Nietulisku Małym – zatoka autobusowa wraz z wykonaniem projektu budowlanego (w tym mapy do celów projektowych) oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • wykonie mapy do celów projektowych,

  • wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 9 (od km 59+090 do km 59+329) w uzgodnieniu z GDDKiA w Kielcach, (ilość słupów, opraw oświetleniowych winna wynikać z obowiązujących przepisów i norm) zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę,

  • budowa zaprojektowanego oświetlenia.


Oferta cenowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z opisem Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 9 w Nietulisku Małym – zatoka autobusowa, w terminie do dnia 27.01.2011r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, Referat Gospodarki Przestrzennej – Katarzyna Kozieł tel. (041) 26-13-174 wew. 37
FORMULARZ OFERTY


Nawiązując do zaproszenia do składana ofert z dnia 12.01.2011r


.........................................................................................................................................

( nazwa i adres oferenta )


przedstawia ofertę dla Gminy Kunów – Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

Zakres zamówienia

Wartość

Netto

VAT

Wartość

brutto

Budowa oświetlenia ulicznego odcinka (od km 59+090 do km 59+329) drogi krajowej nr 9 w Nietulisku Małym – zatoka autobusowa wraz z wykonaniem projektu budowlanego (w tym mapy do celów projektowych) oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

Powyższa wycena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami od towarów i usług VAT.


OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

.................................................................

podpis i pieczątka oferentaDo niniejszej oferty załączam :

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................


..........................................................................................................................


.........................................................................................................................

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-01-13 12:44:15.
Data wprowadzenia: 2011-01-13 12:44:15
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót