ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie operatu szacunkowego. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14 000 euro- art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych.

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, 27-415 Kunów, ul. Warszawska 45 B tel./fax.41-2613174, www.kunow.pl.

 Zakres i przedmiot usługi:

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek:

  1. 304/3 o pow. 0,0168 ha położona w miejscowości Doły Biskupie gmina Kunów,

  2. 368/4 o pow. 0,0058 ha położona w miejscowości Doły Biskupie gmina Kunów,

  3. 675/5 o pow. 0,0207 ha położona w miejscowości Nietulisko Duże gmina Kunów,

  4. 47/7 o pow. 0,0192 ha położona w miejscowości Boksycka gmina Kunów,

  5. 1031/15 o pow. 0,0041 ha położona w miejscowości Janik gmina Kunów.

Przedmiotowe działki gruntowe przeznaczone będą do realizacji zadań własnych gminy z zakresu budowy kanalizacji.

Cel wyceny

Określenie wartości rynkowej prawa własności w/w działek stanowiących własność osób fizycznych w celu ich zakupu na rzecz Gminy Kunów.

Wymagany czas wykonania operatu:

Dwa miesiące od daty zawarcia umowy z wykonawcą na powyższą usługę.

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Oferty z ceną netto, VAT oraz ceną brutto za powyższą wycenę oraz kserokopią uprawnień zawodowych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,WYCENA ” w terminie do dnia 25 października 2012 r. do godziny 9°° w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45 B pok. 210. Rozpatrzenie ofert nastąpi 25 października 2012 r. o godz. 10°°.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym nr tel. 2613174 wew.38

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:38:48.
Data wprowadzenia: 2012-09-28 09:38:48
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót