bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kunów kunow.pl
Informacje nieudostępnione strona główna 

Informacje nieudostępnione
Na podstawie USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jawność informacji może zostać wyłączona co proklamuje art. 5 ust.1 i 2 cytowanej Ustawy.

Art. 5.
1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 14:31:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl