bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kunów kunow.pl
Status Prawny Gminy strona główna 

Status Prawny Gminy
Status Prawny Gminy

Pozycję ustrojową gminy określają regulacje prawne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, będącego zdecentralizowaną formą administracji publicznej. Gmina jest korporacyjną formą organizacji życia publicznego. Pod pojęciem gminy należy rozumieć wspólnotę samorzšdową, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy gminy, oraz jej terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własnš odpowiedzialność, jest wyposażona w osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe, które stanowią mienie komunalne.
Własna, i odrębna od państwowej, podmiotowość gminy występuje w dwojakiej postaci: jako podmiotowość cywilnoprawna objawiająca się w sferze praw majątkowych oraz jako podmiotowość publicznoprawna realizująca się w zakresie wykonywanych zadań publicznych. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest przez organy administracji rządowej jedynie na podstawie kryterium zgodności z prawem. Szczegółowo ustrój gminy określa jej statut. Obowiązujący Statut Gminy Kunów został przyjęty uchwałą Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r., która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 46 poz 570 z dn. 28.03.2003 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 10:00:20 Informację zaktualizowano 2014-12-18 14:14:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl