bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kunów kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 

2003r.
U XVI-111-03 z 21.11.2003
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaoatrzenie w wodę  do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:28:14, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-112-03 z 21.11.2003
 w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzenie ścieków do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:33:08, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-113-03 z 21.11.2003
w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie na terenie gminy Kunów do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:37:19, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-114-03 z 21.11.2003
 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:39:03, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-115-03 z 21.11.2003
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/64/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie: zaciągnięcia pozyczki na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:40:17, wprowadzający: Paweł Maj
 do pobrania (jpg)
U XVI-116-03 z 21.11.2003
w sprawie: wyboru banku obsługującego budżet gminy Kunów, jednostki i zakłady budżetowe gminy Kunów
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:42:13 Informację zaktualizowano 2007-06-15 12:59:53, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-117-03 z 12.12.2003
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok oraz wzoru informacji deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:43:39, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-118-03 z 12.12.2003
 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na 2004 rok do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:44:54, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-119-03 z 12.12.2003
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obniżenia podatku rolnego oraz wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny w 2004 roku do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:46:10, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-120-03 z 12.12.2003
 w sprawie: określenia wzoru informacji i deklarcji na podatek leśny na 2004 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:47:04, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-121-03 z 12.12.2003
 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:48:02, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-122-03 z 12.12.2003
 w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenie inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:50:10, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-123-03 z 12.12.2003
w sprawie: ustalenia wysokości stawek, podatku od posiadania psów, określenie zasad poboru oraz terminów płatności i zwolnień w 2004 r. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:51:04, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-124-03 z 12.12.2003
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:51:59, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-125-03 z 30.12.2003
w sprawie: sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku / byłe warsztaty szkolne / stanowiącego odrębną nieruchomość, usytuowanego na działce ewid. nr 308/49 o pow. 0.2029 ha w mieście Kunowie wraz z usytuowaniem służebności przejścia i przejazdu do powyższej nieruchomości przez działki ewid. 308/50 i 308/4 położone w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:35:08, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-126-03 z 30.12.2003
w sprawie:zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla publicznych szkół podstawowych w Bukowiu, Chocimowie i Miłkowskiej Karczmie prowadzonych przez osoby fizyczne do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:37:33, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-127-03 z 30.12.2003
w sprawie: ustalenia wysokości dotacji uzupełniającej z budżetu Gminy dla Publicznych szkół podstawowych w Bukowiu, Chocimowie i Miłkowskiej Karczmie prowadzonych przez osoby fizyczne do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:38:41, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-128-03 z 30.12.2003
 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:40:54, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-129-03 z 30.12.2003
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:41:50, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-130-03 z 30.12.2003
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:42:55, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-131-03 z 30.12.2003
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XVII/121/203 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:51:17, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/96/03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:54:52, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/97/03
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Kunów (Dz. Urz Woj. Św. z 2003 r. Nr 46 poz. 576) do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:03:51, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/98/03
 zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:04:59, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/99/03
 udziału Gminy Kunów w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:08:27, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/100/03
trybu i zasad Głosowania na ławników do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:11:20, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/101/03
 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję 2004-2007 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:12:43, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/102/03
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2003 r. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:14:31, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/103/03
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 495 o pow. 0,2147 ha położonej we wsi nietulisko Małe oraz działki nr 762 o pow. 0,0128 ha położonej w Kunowie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie z przeznaczeniem na cel publiczny do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:15:38, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/104/03
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomosci gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 230/1 o pow. 82 m2 z przeznaczeniem na cel publiczny do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:16:41, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/105/03
nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 317/2 i nr 317/3 o powierzchni ogólnej 196m2 z przeznaczeniem na cele publicznej do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:17:37, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/106/03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:18:38, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/107/03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:19:37, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/108/03
 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:21:03, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/109/03
w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr II/15/97 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:21:49, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/110/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów w granicach administracyjnych miasta i sołectw gminy do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:22:44, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-87-03
 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowo - rzeczowego PZOZ Ośrodek Zdrowia w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:25:05, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-88-03
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr VII/53/03 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2003 r. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:26:28, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-89-03
 w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:27:28, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-90-03
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Kunowie przy ulicy Langiewicza i Krzywej oznaczonej w ewidencji nr działek 567/6,567/7,567/8,567/9,567/10,567/11,567/12,567/13,567/14,567/14,567/15,567/16,567/17,567/18,567/19,567/20,567/21,567/22,567/23,567/24 o powierzchni wskazanych na planie nr 2278-11/2003 stanowiącym załącznik do uchwały do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:31:35, wprowadzający: Paweł Maj
  do pobrania (jpg)
U XII-91-03
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 306/8, nr 306/9, nr 309/3 o pow. ogólnej 476 m2 z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w miejscowości Boksycka
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:32:40, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-92-03
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 559 o pow. 0.54 ha oraz nr 1267 o pow. 0.17 ha połozonej we wsi Nietulisko Duże do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:33:19, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-93-03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:33:58, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-94-03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:37:03, wprowadzający: Paweł Maj
U XIII-95-03
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/46/203 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:37:50, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII/58/03
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. (patrz dział Budżet: Sprawozdanie z wykonania budżetu 2002 r.) do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:38:29, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII/59/03
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nietulisko Małe gm. Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 331/6 o powierzchni 823 m2 z przeznaczeniem pod budowę zatoki autobusowej. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:39:10, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII/60/03
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:40:08, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-61-03 z 28.03.2003 r.
 w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:41:10, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-62-03 z 28.03.2003 r.
 w sprawie: zmian w budzecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:41:51, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-63-03 z 28.03.2003 r.
 w sprawie: zmian w budzecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:42:26, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-64-03 z 28.03.2003 r.
 w sprawie: Zaciągnięcia pozyczki na pokrycie wydatków inwetycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:44:01, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-65-03 z 25.04.2003 r.
 w sprawie: likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:44:53, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-66-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: określania wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Kunów do korzystania z bezpłatnych posiłków w 2003 roku do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:46:05, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-67-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na finansowanie kosztów dożywiania ucznów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Kunów w 2003 roku do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:47:08, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-68-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w kunowie do podjęcia działań zmierzających do podziału nieruchomości i wyszacowania prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku warsztatów szkolnych znajdującego się na działce ewid. nr 308/5 w mieście Kunowie celem jej sprzedaży do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:48:26, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-69-03 z 25.04.2003 r.
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:49:22, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-70-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2003 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:50:14, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-71-03 z 25.04.2003 r.
 w sprawie: przyjęcia planu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Rady Miejskiej na 2003 rok. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:52:10, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-72-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2003 rok. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:00:25, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-73-03 z 25 04 2003
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2003 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:01:44, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-74-03 z 25 04 2003
 w sprawie: powołania Rady Społecznej działajacej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:02:26, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-75-03 z 23 05 2003
 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:03:01, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-76-03 z 23 05 2003
 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:03:46, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-77-03 z 23 05 2003
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr VII/53/03 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2003 r. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:04:19, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-78-03 z 23 05 2003
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:05:07, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-79-03 z 23 05 2003
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/46/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:05:40, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-80-03 z 27 06 2003
 w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych w używaniu na wyposażenie Zespołu Szkół w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:06:19, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-81-03 z 27 06 2003
w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych w używaniu na wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:07:50, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-82-03 z 27 06 2003
 w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych w używaniu na wyposażenie ZGKM w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:09:08, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-83-03 z 27 06 2003
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:10:45, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-84-03 z 27 06 2003
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/65/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:11:28, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-85-03 z 27 06 2003
 w sprawie: sprzedaży działki nr 31/2 o pow. 0,08 ha położonej we wsi Kolonia Inwalidzka gm. Kunów do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:22:19, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-53-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2003 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:26:06, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-54-03 z 21.02.2003 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr X/49/95 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8.11.1995 r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kunowie. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:33:23, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-55-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów (Statut- patrz dział Statut) do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:37:17, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-56-03 z 21.02.2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka gm. Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 169/3 o pow. 0,0103 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w miejscowości Boksycka do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:38:25, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-57-03 z 21.02.2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wymysłów gm. Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 60/1 i 60/2 o pow. ogólnej 0,1337 ha z przeznaczeniem pod budowę budynku przepompowni dla wodociągu wraz z kablem zasilającym z istniejącej sieci oraz zjazdem z drogi powiatowej do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:39:32, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-50-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie: przyjęcia statutu jednostki pomocniczej Gminy Kunów Osiedla Kunów Piaski do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:43:05, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-51-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie: przyjęcia statutu jednostki pomocniczej Gminy Kunów Osiedla Kunów. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:48:08, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-52-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie: ustalenia prowizji dla sołtysów i skarbników - inkasentów na terenie miasta i gminy Kunów do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:50:33, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr VII-49-03
 w sprawie: przyjęcia statutów sołectw na terenie Gminy Kunów do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:55:51, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-47-03 z 21.02.2003
w sprawie: zmian do Uchwały Nr VI/36/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Kunów. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:57:44, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-48-03 z 21.02.2003
w sprawie: zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Kunowie VI/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie mista i gminy Kunów. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:59:20, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr VI-44/2003
w sprawie sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 33 typu M-2 o powierzchni użytkowej 34,07m2 usytuowanego w budynku wielomieszkanioiowym nr 48 w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki na drugim piętrze, objętego KW 33663, wraz z udziałem wynoszącym 34,07/2571 części działek gruntu nr 107/1, 107/2 i 107/3 objętych księgą wieczystą nr 24852 jako wieczyste użytkowanie oraz udział w częściach wspólnych domu i innych urządzeniach, które służą jako części wspólne budynku. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:00:46, wprowadzający: Paweł Maj
  do pobrania (jpg)
Uchwała Nr VI-45/2003
w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 typu M-3 o powierzchni uzytkowej 48,10 m2 usytuowanego na II piętrze budynku wielomieszkaniowym nr 24 w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Ogrody
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:02:02, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-46-03 z 24.01.2003
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:03:57, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-35-03 z 24.01.2003
 W sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Kunów do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:06:42, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-36-03 z 24.01.2003
 W sprawie: zwolnień od podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Kunów do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:08:37, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-37-03 z 24.01.2003
 W sprawie: zmiany okręgu podatkowego do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:10:06, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-38-03 z 24.01.2003
W sprawie: uchylenia uchwały III/21/02 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:10:59, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-39-03 z 24.01.2003
W sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:12:26, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-40-03 z 24.01.2003
W sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały II/3/02 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:13:14, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-41-03 z 24.01.2003
 W sprawie: ustalenie diet dla przewodniczacych jednostek pomocniczych do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:13:48, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-42-03 z 24.01.2003
 W sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Kunów do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Eko-recykling" do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:15:11, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-43-03 z 24.01.2003
W sprawie: nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr: 3890/3.308/24. 308/26. 308/28. 308/37. 308/38. 308/39. 308/47. 3656. 3657. 3655/1. 3655/2. 602 o powierzchni ogólnej 1.1654 ha oraz własność nr 603/1 o pow. 319 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość (budynek biurowo - ambulatoryjny, budynek stołówki, parkingiem, wartowania, ujęcie wody, portiernia, budynek produkcyjny i hydroforownie) usytuowanych na powyzszych działach w Kunowie objętych księgą wieczystą: KW 37065 i KW 38153 prowadzonych przez Sąd Rejonowy wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. od PRO AGRO sa w upadłości z siedzibą w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych Gminy do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:16:17, wprowadzający: Paweł Maj

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl