Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2010 r. strona główna 

2010 r.
Zarządzenie Nr 19/2010
 

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie:

- pomocy społecznej

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 

Szczegółowe informacje w linku: http://www.kunow.pl/index.php?id=34&lan=pl

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-15 14:33:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
ZARZĄDZENIE NR 37/10
ZARZĄDZENIE NR 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2010-03-29 13:31:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
ZARZĄDZENIE Nr 49/10

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów


Pliki do pobrania http://kunow.pl/index.php?id=34&lan=pl

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 08:52:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/10
w sprawie: przeprowadzenia manewrów gotowości bojowej członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 12:37:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/10
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

Zarządzenie (*.pdf)

Wykaz podmiotów (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-07 14:25:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
ZARZĄDZENIE NR 133/10 Burmistrza Miasta i Gminy w
Kunowie z dnia 29.07. 2010 roku

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 

Na podstawie rozdziału 5 pkt 5 Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku przyjętego Uchwałą Nr LIII/299/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia  27 listopada 2009 r.

 

§1. Powierzam wykonanie  zadania publicznego z zakresu:

 

I. ZADANIE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDIZAŁANIA  PATOLOGIOM  SPOŁECZNYM

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację

Wysokość wnioskowanej dotacji

1.

Zorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjno – sportowym połączone z profilaktyką uzależnień

Ludowy Klub Sportowy STAL w Kunowie

2800.00 zł

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                  
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 14:41:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku