Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
° 2019 r.
° 2020 r.
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011r. strona główna 

2011r.
Uchwała Nr VI/27/11
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2011 rok. 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 13:17:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/28/11
W sprawie wprowadzenie zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 13:21:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/29/11
W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 325/4 o pow: 0,6600 ha położonej w obrębie Bukowie gm. Kunów dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KI10/00026344/1 od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 13:39:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/30/11
W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 247.4 o pow: 0.0342ha mającej założoną księgę wieczystą KIIO/00057855/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Nietulisku Dużym gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 09:57:52 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:13:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/31/11
W sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 08:48:53 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:13:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/32/11
W sprawie zmiany Uchwały nr. XXXI/225/04 z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 08:41:50 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:12:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/33/11
W sprawie zmiany uchwały nr VIII/38/95 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 sierpnia 1995 w sprawie powołania Zakładu Budżetowego. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 08:27:05 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:12:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/34/11
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady miejskiej w Kunowie na 2011 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 13:14:11 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:11:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/35/11
W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Kunowie na 2011 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 12:53:19 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:11:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/36/11
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2011 rok. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 12:47:49 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:08:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/37/11
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2011 rok. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 12:31:30 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:08:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/38/11
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2011 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 12:23:42 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:08:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/39/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020
Pliki do pobrania: http://bip.kunow.pl/upload/u1140.pdf 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 12:20:54 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:07:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/40/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
Pliki do pobrania: http://bip.kunow.pl/upload/u1140.pdf 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 10:59:47 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:07:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI/41/11
W sprawie zaciągnięcia kredytu Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 10:57:34 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:06:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII/42/11
W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kunów na lata 2011 - 2014 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 10:53:07 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:06:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII/43/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 10:49:11 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:05:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/44/11
W sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Dołach Biskupich osobie fizycznej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 13:42:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/45/11
W sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Wymysłowie osobie fizycznej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 13:44:14 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:45:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/46/11
W sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Nietulisku Dużym osobie fizycznej Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 13:47:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/47/11
W sprawie zmian do Uchwały Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2011 rok Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 13:51:14 Informację zaktualizowano 2011-05-10 13:55:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/48/11
W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Teresy Hyla Tokarskiej gruntu będącego w posiadaniu Gminy Kunów o pow. 528 m kw położonego w Nietulisku Dużym i oznaczonego na planie jako działka nr 1179/2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 13:59:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/49/11
W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających
na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie
nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji
gruntów miasta Kunowa numerem 3892/4 o Pow: 0,0254 ha dla której Sąd
Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi
księgę wieczystą numer KI10/00056277/9 stanowiącej własność Skarbu Państwa
będącej w użytkowaniu wieczystym gminy na rzecz Gminy Kunów
z przeznaczeniem na cel publiczny tj. budowa, utrzymanie i korzystanie z obiektów
i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary i gazów. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 14:07:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/50/11
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 14:09:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/51/11
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/5/2003 r. Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 14:15:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/52/11
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 09.12.2010 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 14:21:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/53/11
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-04-08 09:22:15 Informację zaktualizowano 2011-05-10 14:11:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/54/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.  Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-16 14:30:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/55/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 10:13:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII/56/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020 Do pobrania(*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 10:50:28 Informację zaktualizowano 2011-05-19 14:17:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/57/11
w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2012 w Gminie Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 08:23:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr Ix/58/11
w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działki nr 79/18 o pow. 0,3092 ha położonej w Kunowie dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Wydział Ksiąg Wieczystych prowodzona jest księga wieczysta KI10/00045987/9 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 08:29:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/59/11
w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 08:31:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/60/11
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn" Rozbudowa drogi Nr 0657T Kunów- janik - Wymysłów - Ostrowiec Św. I etap ul. Langiewicza, Kolejowa w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 08:34:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/62/11
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 08:35:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/61/11
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 08:55:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IX/63/11
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:00:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/64/11
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:03:35 Informację zaktualizowano 2011-05-25 09:05:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/65/11
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjowania.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:09:06 Informację zaktualizowano 2011-05-25 09:10:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/66/11
w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:14:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/67/11
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:35:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/68/11
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:38:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/69/11
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 0655T w miejscowościach Małe Jodło - Piotrów" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:41:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/70/11
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Remonty chodników na terenie gm. Kunów - w msc. Boksycka i w Kunowie ul. Kościuszki" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:43:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr X/71/11
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 r. Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 09:46:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr 72/11
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 13:26:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/73/11
w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:25:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/74/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:28:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/75/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:37:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/76/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. " remonty chodników na terenie gm. Kunów w msc. Boksycka i w Kunowie ul. Kościuszki" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:46:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XI/77/11
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie oznaczonej jako działka nr 2222/2 o pow. 0,8232 ha i działka nr 3641 o pow. 0,1328 ha od Spółki Ziemi Wspólnoty Miasta Kunowa do realizacji zadań własnych gminy. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:49:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/78/11
w sparwie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:52:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/79/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania związanego z zakupem tomografu dla potrzeb ZOZ - szpital w Ostrowcu Św. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:54:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/80/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bodzechów z przeznaczeniem na realizację zadania remontowanego pn. "Utwardzenie pobocza drogi kruszywem mające spełniać wymogi zatoki autobusowej". Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 11:58:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/81/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0677T Kunów - Chocimów (w miejscowości Bukowie)" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:00:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/82/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:07:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/83/11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za rok 2010 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:43:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/84/11
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za rok 2010. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:46:23 Informację zaktualizowano 2011-12-06 12:51:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/85/11
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandytatów na ławników. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:54:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/86/11
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2011.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:57:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/87/11
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Pawła Bębna gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 15 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1267/6 z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu typu blaszak. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 12:59:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XII/88/11
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Sylwii Bogdańskiej gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu Gminy Kunów o pow. 319 m2 położonego w Dołach Biskupich i oznaczonego na planie jako działka nr 388/6 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 13:02:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII/89/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 13:16:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII/90/11
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 13:18:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIII/91/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 13:21:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIV/92/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 13:44:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIV/93/11
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandytach na ławników. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 13:46:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIV/94/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości za inkaso. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 13:49:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XV/95/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 11:34:40 Informację zaktualizowano 2012-01-18 11:55:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XV/96/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 12:15:55 Informację zaktualizowano 2012-01-18 12:17:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/97/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 12:28:55 Informację zaktualizowano 2012-01-18 12:30:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/98/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 12:32:14 Informację zaktualizowano 2012-01-18 12:34:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/99/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi Nr 0657T Kunów - Janik - Wymysłów - Ostrowiec Św I etap ul. Langiewicza, Kolejowa w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 12:36:56 Informację zaktualizowano 2012-01-18 12:39:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/100/11
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat Pani Barbarze Mikołajczyk gruntu stanowiącego własność Gminy Kunów o pow. 15 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1267/6 z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu typu blaszak. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 12:41:40 Informację zaktualizowano 2012-01-18 12:44:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/101/11
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat Panu Marianowi Jelonkowi gruntu stanowiącego własność Gminy Kunów o pow. 920 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działki nr 3644 i nr 96/2 z przeznaczeniem na tymczasowy skład drewna oraz plac manewrowy w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 13:16:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVI/102/11
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat Panu Romanowi Spychajowi gruntu będącego w posiadaniu Gminy Kunów o pow. 24 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 233 z przeznaczeniem - do zagospodarowania jako teren zieleni bez prawa zabudowy. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 13:18:57 Informację zaktualizowano 2012-01-18 13:21:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/103/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 13:25:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/104/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 13:41:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/105/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi 0661 T Miłkowska Karczma - Dębowa Wola w miejscowości Kurzacze" Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 13:43:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/106/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.04.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0655 T w miejscowości Małe Jodło - Piotrów." Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 13:47:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/107/11
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zakładu Budżetowego. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 14:11:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/108/11
w sprawie zmiany do Uchwały zmieniającej nr VI/32/11 z dnia 27.01.2011 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 14:13:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/109/11
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2014 w Gminie Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 14:16:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/110/11
w sprawie: zasad korzystania z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokość opłat z tego tytułu Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 14:32:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/111/11
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 14:33:46 Informację zaktualizowano 2012-01-18 14:35:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVII/112/11
w sprawie wyboru ławników Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 14:36:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/113/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/142/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 10:07:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/114/2011
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 11:10:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/115/2011
W sprawie zatwiedzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 11:12:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/116/2011
W sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 11:32:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/117/2011
W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 09:08:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/118/2011
W sprawie uchylenia Uchwały NrIX/57/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.03.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2012 w Gminie Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 10:47:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/119/2011
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 10:51:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/120/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 10:57:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/121/2011
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Miasta i Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 10:59:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/122/2011
w sprawie opłaty od posiadania psów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 11:00:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/123/2011
w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 11:02:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/124/2011
W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 11:36:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XVIII/125/2011
W sprawie uchylenia Uchwały NrXVII/110/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zasad korzystania z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokość opłat z tego tytułu. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 11:41:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XIX/126/2011
w sprawie zasad korzystania z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokość opłat z tego tytułu Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 11:54:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/127/2011
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/120/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 10:10:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/128/2011
W sprawie zmieny uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XVIII/124/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 10:14:36 Informację zaktualizowano 2012-02-21 10:31:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/129/2011
W sprawie wprowadzenia zmian  w Uchwale Nr XXXVI/257/05 RAdy Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 10:21:22 Informację zaktualizowano 2012-02-21 10:31:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/130/2011
W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w najem na rzecz P. Ewy Karcz części powierzchni użytkowej wielkości 2,0 m2 usytuowanej w części administracyjno-ambulatoryjnej na parterze budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 10:27:17 Informację zaktualizowano 2012-02-21 10:32:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/131/2011
W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w najem na rzecz P. Lucyny Myszkowskiej częsci powierzchni użytkowej wielkości 96,05 m2 usytuowanej na parterze budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie ul. Warszawska 48 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 10:31:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/132/2011
W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w najem na rzecz Ośrodka Leczniczo-Profilaktycznego "PROMED" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy - Spółka Partnerska, części powierzchni użytkowej wielkości 10.0 m2 usytuowanej w części administracyjno-ambulatoryjnej na parterze budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 10:57:37 Informację zaktualizowano 2012-03-07 09:59:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/133/2011
Ws prawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w najem na rzecz P. Anny Zięby części powierzchni użytkowej wielkości 29.8 m2 usytuowanej w części administracyjno-ambulatoryjnej na I  piętrze budynku Gimnzajum w Kunowie ul. Fabryczna 3. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 11:10:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/134/2011
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 07:52:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/135/2011

w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 13:53:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/136/2011

w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 13:59:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/137/2011

w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 14:01:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/138/2011

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 14:02:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/139/2011

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2012 rok

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 14:32:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/140/2011

W sprawie :przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-03-07 09:48:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/141/2011

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-03-07 09:51:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XX/142/2011

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-03-07 09:56:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku