Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2012r. strona główna 

2012r.
Uchwała nr XXI/143/12
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 11:54:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/144/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 31.10.2012 r. poz. 2923
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 11:56:49 Informację zaktualizowano 2012-11-14 10:29:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/145/12 ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.04.2012 r. poz. 1267
w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego " Moje boisko - Orlik 2012" w Kunowie prz ul. Laski  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 11:59:13 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:44:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/146/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.04.2012 r. poz. 1268
w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw, zarządzanych przez Gminę Kunów  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:00:33 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:44:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/147/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.04.2012 r. poz. 1269
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:02:20 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:45:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/148/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 11.04.2012 r. poz. 1111
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:04:25 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:45:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/149/12
w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Usuwania Azbestu Gmina Kunów". Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:06:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/150/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.04.2012 r. poz. 1270
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:09:27 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:47:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/151/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:11:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/152/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:13:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXI/153/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:14:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXII/154/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej , Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2012 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:23:08 Informację zaktualizowano 2012-09-25 12:30:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXII/156/12

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 325/4 o pow: 0.66 ha mającej założoną księgę wieczystą w ostrowcu Św, położonej w Bukowiu od ANR odz. terenowy w Rzeszowie do realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:26:40 Informację zaktualizowano 2012-09-25 12:30:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXII/155/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2012 rok.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:27:50 Informację zaktualizowano 2012-09-25 12:30:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIII/157/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 11.05.2012 r. poz. 1366
 w sprawie wielotniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2012-2016  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:34:28 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:48:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIII/158/12
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:36:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIII/159/12
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/134/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywabia Problemów Alkoholowych w Gminia Kunów na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:38:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIII/160/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 30.10.2012 r. poz. 2895
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:45:34 Informację zaktualizowano 2012-11-14 10:29:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIII/161/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012 - 2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:47:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/162/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi nr 0657T Kunów - Janik - Wymysłów - Ostrowiec I etap ul. Langiewicza, Kolejowa w Kunowie"  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:52:45 Informację zaktualizowano 2012-09-25 12:53:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/163/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 22.11.2012 r. poz. 3181
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:55:10 Informację zaktualizowano 2012-11-23 11:16:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/164/12
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 1310 o pow 0.30 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00041714/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu, położonej w Nietulisku Dużym gm Kunów Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:57:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/165/12
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 726/3 o pow 0.2053 ha. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 12:58:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/166/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 154/1 o pow 153 m2 położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:01:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/167/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 130/1, 132/1, 134/1 o pow 119 m2, 137/1 o pow 63 m2 położonej w msc Chocimów gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:03:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/168/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 252/14 o powierzchni 400 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:05:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/169/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 231/1 o powierzchni 427 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:06:40 Informację zaktualizowano 2012-09-25 13:07:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/170/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 275/1 o powierzchni 205 m2 i 275/2 o powierzchni 73 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:09:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/171/12

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów niezabudowanej działki nr 70/3 o pow. 140 m2 położonej w miejscowości Kunów, przewidzianej do poserzenia drogi gminnej - dojazdowej ul.Iłżecka

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:11:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/172/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1029/5 o powierzchni 62 m2 położonej w miejscowości Janik gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:13:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/173/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 31.05.2012 r. poz. 1622
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/122/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:14:50 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:48:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/174/12
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:16:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/176/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 22.11.2012 r. poz. 3182
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:18:04 Informację zaktualizowano 2012-11-23 11:17:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/177/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 22.11.2012 r. poz. 3183
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:19:29 Informację zaktualizowano 2012-11-23 11:17:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/178/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:21:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/179/12
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 106/1 o pow 0.0640 ha Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:22:06 Informację zaktualizowano 2012-09-25 13:22:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/180/12
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 208/11 o pow 0.0106 ha Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:24:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/181/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok przedstawionego przez MGBP w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:25:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/183/12
w sprawie wyrażenia opinii dot zmiany granic istniejącego obszaru Natura 2000 " Wzgórza Kunowskie" PLH 026039 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:27:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/184/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.02. 2011 w sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Dołach Biskupich osobie fizycznej Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:29:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/185/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.02. 2011 w sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Wymysłowie osobie fizycznej  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:31:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/186/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.02. 2011 w sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Nietulisku Dużym osobie fizycznej  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:32:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVI/187/12
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 1254/1 o pow 0.0393 ha Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:34:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVI/188/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/145/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości komunalnych dla świadczenia usług medycznych przez NZOZ VITAMED s.c Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:36:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVI/189/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów niezabudowanej działki nr 678/5 o pow. 526 m2 położonej w msc Janik, przewidzianej do poserzenia drogi gminnej - dojazdowej Janik ul. Prosta Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:38:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVI/190/12
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:39:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVI/192/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 22.11.2012 r. poz. 3184
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:41:32 Informację zaktualizowano 2012-11-23 11:17:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVII/193/12
w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 87/1 o pow 0.0085 ha Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:42:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVII/194/12
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej numerami działek 229/3 o pow 0.0409 ha, 369/3 o pow 0.0285, nr 398 o pow 0,3400 oraz 190/3 o pow 0.0211 i 401/6 o pow 0.0619 ha Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:46:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVII/195/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów niezabudowanej działki 657/1 o pow. 52 m2 położonej w msc Janik, przewidzianej do poserzenia drogi gminnej - dojazdowej Janik ul. Prosta  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:49:25 Informację zaktualizowano 2012-09-27 10:56:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVII/198/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 22.11.2012 r. poz. 3185
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:51:35 Informację zaktualizowano 2012-11-23 11:18:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVII/199/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie  z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012 - 2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:53:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVII/200/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:54:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVII/201/12
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2011 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:55:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVIII/202/12
w sprawie skargi Pani Idy Nowakowskiej - Łapa wniesionej do RIO w Kielcach na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 13:57:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVIII/203/12
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat Pani Sylwii Różalskiej części powierzchniużytkowej wielkości 200 m2 i 123,50 m2 usytuowanych na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:00:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIX/204/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.10.2012 r. poz. 2648
w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały nr XXI/145/12 z dnia 26.01.2012 w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego MOje boisko - Orlik 2012 w Kunowie przy ul Laski  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:02:26 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:52:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIX/205/12
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 2250/2 o pow 2 m2 położonej w miejscowości Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną - dojazdową Kunów ul. Kaznodziejska Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:04:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIX/206/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.09.2012 r. poz. 2584
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/177/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.11.2008 r.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:06:56 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:53:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIX/207/12
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 129/3 o pow 0,03 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00059198/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:10:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIX/208/12
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 793/3 o pow 0,23 ha położonej w miejscowości Janik mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00050035/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:10:38 Informację zaktualizowano 2012-09-25 14:11:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIX/209/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 20.12.2012 r. poz. 3897
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:14:21 Informację zaktualizowano 2012-12-21 09:26:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIX/210/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012-2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 14:16:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVII/197/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 09.08.2012 r. poz. 2283

w sprawie określenia zasad udzielenia obniżek oraz ich wymiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-27 10:47:35 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:51:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXVII/196/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 09.08.2012 r. poz. 2282
w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kunów.
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-27 10:50:12 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:51:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXV/182/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 15.06.2012 r. poz. 1805

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-27 10:53:25 Informację zaktualizowano 2012-10-16 13:50:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXIV/175/12

w sprawie utworzenia Targowiska w gminie Kunów oraz nadania regulaminu targowiska

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-27 10:55:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXX/211/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 20.12.2012 r. poz. 3898
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-19 13:19:31 Informację zaktualizowano 2013-01-02 07:43:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXX/212/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.12.2012 r. poz. 3975
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-10-19 13:23:17 Informację zaktualizowano 2013-01-02 07:43:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXX/213/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012 - 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-19 13:31:40 Informację zaktualizowano 2013-01-02 07:44:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXX/214/12
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-19 13:34:29 Informację zaktualizowano 2013-01-02 07:43:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXI/215/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.12.2012 r. poz. 3976
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 11:27:32 Informację zaktualizowano 2013-01-02 07:39:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/216/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012 - 2020. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 11:30:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/217/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania związanego z zakupem aparatów do hemodializy dla potrzeb ZOZ w Ostrowcu Św. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 11:32:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXI/218/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 03.12.2012 r. poz. 3346
w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 11:34:42 Informację zaktualizowano 2012-12-21 09:23:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXI/219/12

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 329/3 o pow 0.0109 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00002300/7, położonej w Nietulisku Małym gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 11:38:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXI/220/12

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 217/3 o pow 0.0112 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00037500/3, położonej w Wymysłowie gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 11:40:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXI/221/12

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 332/7 o pow 0.0015 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00046411/8, położonej w MIłkowskiej Karczmie gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 11:42:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXI/222/12

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 234/5 o pow 0.1077 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00039703/0, położonej w Nietulisku Małym gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 11:43:30 Informację zaktualizowano 2012-11-13 11:44:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/223/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3425
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:06:30 Informację zaktualizowano 2012-12-21 09:24:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/224/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3426
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Miasta i Gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:08:08 Informację zaktualizowano 2012-12-21 09:24:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/225/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3426
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:09:53 Informację zaktualizowano 2012-12-21 09:24:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/226/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3427
w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:11:08 Informację zaktualizowano 2013-01-02 07:43:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/227/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3428
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:12:59 Informację zaktualizowano 2012-12-21 09:25:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/228/12
w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 209/3 o pow: 0.0070 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00020636/3, położonej w Boksycce gm.Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:16:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/229/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.12.2012 r. poz. 3977
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:25:13 Informację zaktualizowano 2013-01-02 07:38:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/230/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012 - 2020. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:29:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/231/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania związanego z remontem kładki dla pieszych przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0656 T w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:31:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/232/12
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatzrenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:33:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXII/233/12
w sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 08:35:44 Informację zaktualizowano 2013-01-02 07:42:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIII/234/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn.05.02.2013 r. poz. 727
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:00:06 Informację zaktualizowano 2013-02-08 13:12:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIII/235/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012-2020. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:07:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIII/236/12
w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:12:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIII/237/12
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2013 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:13:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIII/238/12
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGKM w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:17:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIII/239/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn.04.02.2013 r. poz. 645
w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:30:47 Informację zaktualizowano 2013-02-08 13:13:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIII/240/12
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2013 rok. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:37:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIII/241/12
w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego, członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady osiedla, rady sołeckiej przysługuje dieta Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:39:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIII/242/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn.04.02.2013 r. poz. 646
w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:43:43 Informację zaktualizowano 2013-02-08 13:13:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XXXIII/243/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 10:45:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku