Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013r. strona główna 

2013r.
Uchwała Nr XX XIV/244/13
w sprawie nadania nazwy skwerowi w Kunowie Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 08:30:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/245/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2013 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 09:53:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/246/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, ZDrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na  2013 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 09:55:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/247/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2013 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 09:58:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/248/13
w sprawie przyjęcia planu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finasów Rady Miejskiej na 2013 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 10:11:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/249/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2013 rok Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 10:12:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/250/13
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 10:15:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/251/13
w sprawie powierzenia Spółce ZUO "Janik" Sp.z.o.o z siedzibą w Janiku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa Instalacji Regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ZUO "Janik" Sp.z.o.o., dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 10:20:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/252/13
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/240/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 10:22:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/253/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.03.2013 r. poz. 1173
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:04:48 Informację zaktualizowano 2013-04-03 14:07:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/254/13
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013-2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-08 13:07:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVI/255/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 02.04.2013 r. poz. 1500
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:00:27 Informację zaktualizowano 2013-04-03 14:09:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVI/256/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 19.03.2013 r. poz. 1354
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:03:31 Informację zaktualizowano 2013-04-03 14:08:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVI/257/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 29.03.2013 r. poz. 1486
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/117/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 08:08:33 Informację zaktualizowano 2013-04-03 14:08:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/258/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1877

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 08:58:46 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:47:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/259/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 05.06.2013 r. poz. 2365

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:02:14 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:32:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/260/13
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:06:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/261/13

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:09:30 Informację zaktualizowano 2013-04-05 09:13:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/262/13

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 1031/15 o pow: 0.0041 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00006115/1 położonej w Janiku gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:12:40 Informację zaktualizowano 2013-04-05 09:13:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/263/13

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów w drodze darowizny od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 681/2 o powierzchni 0.0760 ha położonej w Chmielowie gm. Bodzechów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI!O/00028965/4, do realizacji celu publicznego z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej pod budowę przepompowni ścieków oraz budowę drogi dojazdowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:19:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/264/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1878
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/13 Rady MIejskiej w KUnowie, z dnia 23.02.2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Załącznik Nr 1 (*.xls)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:23:01 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:48:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/265/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 16.04.2013 r. poz. 1843

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:26:08 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:49:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/266/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 16.04.2013 r. poz. 1844
w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:27:56 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:49:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/267/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 16.04.2013 r. poz. 1845
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:29:58 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:50:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/268/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 16.04.2013 r. poz. 1846
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:32:54 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:50:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/269/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1879

w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:37:47 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:51:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/270/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1880

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:39:51 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:51:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/271/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1881

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściela nieruchomości.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 09:42:25 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:52:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/272/13
w sprawie: kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 47/7 o pow: 0.0192ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00046183/0, położonej w Boksycce gm.Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 09:44:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/273/13

W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 252/16 o pow. 500m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 09:49:51 Informację zaktualizowano 2013-05-13 09:50:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/274/13

W sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i gminy Kunów w 2013r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 09:52:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/275/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 23.05.2013 r. poz. 2264

W sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/157/2012 r. z dnia 23 luty 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w Kunowie w latach 2012 - 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 09:55:58 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:32:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/276/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 23.05.2013 r. poz. 2265

W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/227/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 09:58:58 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:33:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/277/13
W sprawie: wprowadzenia ziman w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalnienia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 10:01:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/278/13
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kumów na lata 2013 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-13 10:05:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIX/278/13
W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-14 10:08:28 Informację zaktualizowano 2013-05-14 10:09:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIX/279/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 23.05.2013 r. poz. 2266

W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-14 10:12:17 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:33:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIX/280/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 23.05.2013 r. poz. 2267

W sprawie: terminów, częstotliwości i tryby uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-14 10:14:07 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:34:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIX/281/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.06.2013 r. poz. 2366

W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-14 10:16:56 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:35:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/282/13

W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 09:59:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/283/13
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 10:03:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/284/13
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała (*.pdf)

Sprawozdanie część pierwsza (*.pdf)

Sprawozdanie część druga (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 10:08:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/285/13

W sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2012 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 10:13:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/286/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 11.06.2013 r. poz. 2424

W sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIX/278/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 10:19:21 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:36:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/287/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 11.06.2013 r. poz. 2425

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 10:21:35 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:37:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/288/13
W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/240/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2013 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 10:23:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/289/13
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok przedstawionego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 10:27:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLI/290/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 19.07.2013 r. poz. 2879

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 12:58:02 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:37:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLI/291/13
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 12:59:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLI/292/13
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2020 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:06:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLI/293/13
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:12:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLI/294/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 23.07.2013 r. poz. 2903

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/223/12 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:20:34 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:38:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLI/295/13

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/240/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia GPPiRPA w Gminie Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:24:46 Informację zaktualizowano 2013-07-11 13:25:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLI/296/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 19.07.2013 r. poz. 2880

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:27:33 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:39:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLI/297/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 19.07.2013 r. poz. 2881

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Kunów

Statut + uchwała (*.pdf)

Załącznik nr 1 do Statutu (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:31:32 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:39:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII/298/13

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-11 11:13:52 Informację zaktualizowano 2013-09-11 11:20:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII/299/13

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-11 11:20:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/300/13

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-11 11:24:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/301/13

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazania nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 308/55 o pow. 0,0484 ha, nr 308/60 o pow. 0,0362 ha, nr 308/66 o pow. 0,1575 ha, nr 308/74 o pow. 0,1353 ha, nr 308/58 o pow. 0,1936 ha, nr 308/67 o pow. 0,0081 ha położone w Kunowie objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. nr KI1O/00051568/1, z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 10:35:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/302/13

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 10:41:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/303/13

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/240/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 10:48:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/304/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 23.09.2013 r. poz. 3254

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLI/296/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 11:22:22 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:41:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/305/13

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 11:26:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/306/13

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020.

Załącznik nr 1 (*.pdf)

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 11:29:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV/307/13

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-12-04 14:29:19 Informację zaktualizowano 2013-12-04 14:40:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV/308/13

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013-2021

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-12-04 14:35:17 Informację zaktualizowano 2013-12-04 14:41:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV/309/13

w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy ZGKiM w Kunowie do budżetu Gminy Kunów oraz sposób i termin rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-12-04 14:39:23 Informację zaktualizowano 2013-12-04 14:40:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV/310/13

w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2013 - 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-12-04 14:41:41 Informację zaktualizowano 2013-12-04 14:43:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała nr XLV/311/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 21.11.2013 r. poz. 3821

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 13:30:17 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:42:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/312/13
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 13:41:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/313/13
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku e sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013-2021

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 13:59:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/314/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.11.2013 r. poz. 3851

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 14:02:59 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:43:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/315/13
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 08:58:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/316/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz.4357

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:02:08 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:43:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/317/13
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 2 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:04:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/318/13
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów w drodze darowizny od Powiatu Ostrowieckiego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 308/50 o powierzchni 0,5936 ha położonej w Kunowie, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00048371/9 do realizacji celu publicznego z zakresu utrzymywania pomieszczeń dla publicznego przedszkola  oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:09:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/319/13
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:10:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/320/13
w sprawie Programu wpółpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:13:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/321/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4294

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:14:48 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:44:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/322/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4295

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:21:34 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:45:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/323/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4296

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:23:15 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:45:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/324/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4297

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:24:30 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:45:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/325/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4298

Uchylająca uchwałę Nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2011 r., nr 300, poz. 3539), Uchwałę Nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów ( Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 1622)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:29:03 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:46:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/326/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 15.01.2014 r. poz. 182

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XVIII/124/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 09:31:45 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:47:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/327/13
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/327/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 10:53:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/328/13
w sprawie wprowadzenia zmia wUchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 10:57:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/329/13
w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014-2021

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 10:59:55 Informację zaktualizowano 2014-01-10 11:00:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/330/13
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2014 rok

Do pobrania (*.pdf)

Strony 13,14,15 załącznika wydatki (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:07:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/331/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 24.01.2014 r. poz. 365

w sprawie wprowadzenia zmian wUchwale Nr XLV/314/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:16:19 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:48:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/332/13
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2014 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:17:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/333/13

w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wykonywania zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:20:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/334/13

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:21:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku