Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2014 strona główna 

2014
Zapytanie ofertowe

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 tyś euro pn.:
 
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich

 Zapytanie ofertowe (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 08:01:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Protokół z postępowania

Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 07:54:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zapytanie ofertowe

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 tyś euro pn.: Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Wykaz punktów (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 13:36:33 Informację zaktualizowano 2014-12-16 13:39:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze oferty

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-01 12:52:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zapytanie ofertowe

Nadzór inwestorski o specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych na zadaniu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Janik i modernizacja na oczyszczalni ścieków w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 13:41:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Sprostowanie Nr 1

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie.

Sprostowanie nr 1 (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 07:07:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (*.pdf)

Załącznik A - Regulamin (*pdf)

Załącznik B - Uchwała (*.pdf)

Załącznik C - Wykaz nieruchomości (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 14:10:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 11:00:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Sprostowanie nr 2

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 13:21:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów .
Przetarg obejmuje : lokal użytkowy położony w miejscowości Prawęcin gm.Kunów znajdujący się w budynku OSP w Prawęcinie z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy .
Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego za najem powyższego lokalu wynosi : 6,00 zł za m² + podatek VAT miesięcznie
1./ Lokal użytkowy znajduje się w budynku OSP we wsi Prawęcin o pow. 35,00 m² , wyposażony jest w energię elektryczną , wodę , wc . Obiekt nie posiada instalacji grzewczej .

2/ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

wpłacenie wadium w wysokości 200 zł (słownie : dwieście złotych ) w kasie urzędu w terminie do 01.12.2014r.
okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu
okazanie dowodu tożsamości
przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną

3./ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne .

4./ Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników , a rozstrzygnięcie jego pozytywne , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5./ W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez uczestnika wlicza się w poczet kwoty czynszu .

6./ Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu , zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają .

7. / Lokal będący przedmiotem najmu zostanie wydzierżawiony na okres trzech lat .

8./ Przetarg nastąpi w dniu 04.12.2014 r. o godz. 10ºº w sali nr 215 Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie przy ul.Warszawskiej 45B .

9./ W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn .

 
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie przy ul.Warszawskiej 45B, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym pokój 215,tel.041 – 2613-174 wew.38

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 14:27:38 Informację zaktualizowano 2014-10-23 14:29:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienia nr 1

 
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 12:52:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Sprostowanie nr 1

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 12:50:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
 
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ(*.pdf)

Załączniki 1a-1e – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (*.rar)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 13:29:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Dostawa stojącego kotła gazowego, o mocy 35 kW dla potrzeb ośrodka zdrowia w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 10:15:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa kotła na paliwo stałe – węgiel, o mocy 55 kW dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie”

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 10:14:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjasnienia nr 1

 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na:


„Założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Kunów oraz dostawa systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych”

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-14 14:18:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Kunów oraz dostawa systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 09:21:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie ow yborze najkorzystniejszej oferty

 Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ) informuje:
- w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie rozpatrzenia ofert na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm.Kunów woj.świętokrzyskie tj.nieruchomością oznaczoną jako działka nr 580 ,a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 581 wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Biuro Geodezyjno-Projektowe „GLOBMARK ”-Marka Jaglińskiego , 27-400 Ostrowiec Św. ul.Siennieńska 3 za kwotę brutto3997,50 złotych(słownie:trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100 ) ze względu na korzystna cenę ,
- w postępowaniuna wykonanie inwentaryzacji lokali w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i nieruchomością wspólną oraz wyszacowanie wartości rynkowej czterech lokali i części wspólnych, usytuowanych w tym budynku na działce nr 680/2 o pow. 0,1905ha w miejscowości Nietulisko Duże wybrano ofertę złożoną przez PHU „Wycena” Henryk Bernaciak, 27-200 Starachowice ul.Wylotowa 10 na kwotę brutto 1845 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych) ze względu na korzystną cenę .

Niniejsze zawiadomienie publikuje sie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.kunow.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-03 09:39:29 Informację zaktualizowano 2014-10-03 09:40:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia ofert

„Dostawa kotła na paliwo stałe – węgiel, o mocy 55 kW dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie”

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 14:29:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie Gminie Kunów kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 14:18:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu:
 
OR.BU.3.2014 - Dostawa miału do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

 Zapytanie cenowe (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 08:28:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
Udzielenie Gminie Kunów kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000.

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-03 12:45:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji budynku wielorodzinnego(cztery lokale) oraz operatu szacunkowego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 10:32:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:


Wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 580, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 581. Działki stanowią własność osób fizycznych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 11:01:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze oferty

Gminne Centrum Sportu – remont bloku sportowego w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 14:27:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienia nr 1

Gminne Centrum Sportu – remont bloku sportowego w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-08-21 07:24:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Gminne Centrum Sportu – remont bloku sportowego w Kunowie.

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Kosztorys ofertowy (*.xls)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-07 13:57:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2014/2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 13:51:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia ofert

Budowa  budynku jednostki OSP „Agromet” w Kunowie, zadanie pod nazwą   „Garaż na samochód strażacki z  zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 308/37, 308/38 w  Kunowie” w części dotyczącej wykonania robót ziemnych i  fundamentów.

Zaproszenie (*.pdf)

Dokumenty do pobrania (*.zip)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-01 09:19:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty - Prace
geodezyjno - kartograficzne

Zaproszenie (*.pdf)

Załącznik lokalizacja (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-30 14:18:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie częściowego ocieplenia elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Janiku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-27 08:45:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej Janik-Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-17 13:22:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

 Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem byłej szkoły zawodowej wraz z salą gimnastyczną o pow.ogólnej 2122,50m²oraz boiskiem usytuowanych na działce nr 308/50 o pow.0,5936ha w mieście Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-17 08:56:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Dostawę sceny o wymiarach 6,0x8,0 m  z zadaszeniem do obsługi imprez plenerowych w ramach zadania „Śladami Kunowskiej Tradycji” – organizacja imprez plenerowych na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy Kunów oraz pobliskich gmin poprzez promocję lokalnej tradycji.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-16 08:13:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenia

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2014/2015

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Rozkład jazdy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-09 12:14:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Sprostowanie

do ,,Ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem byłej szkoły zawodowej wraz z salą gimnastyczną o powierzchni użytkowej 2122,50m²oraz boiskiem o pow.998m²,stanowiącej własność gminy Kunów, oznaczonej nr działki 308/50 o pow.0,5936ha położonej w mieście Kunowie”.


 Każdorazowe użycie w w/w Ogłoszeniu słowo dzierżawa winno brzmieć ,, najem /dzierżawa”.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 10:16:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienia nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów

Wyjaśnienia nr 2 (*.pdf)

Załącznik do wyjaśnień (*.jpg)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-20 13:07:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienia nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-16 12:16:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów

SIWZ (*.pdf)

Mapa (*.jpg)

Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Kosztorys elementów scalonych (*.pdf)

Ogłoszenie (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-09 14:06:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym
nieograniczonym.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem byłej szkoły zawodowej wraz z salą gimnastyczną o powierzchni użytkowej ogółem 2122,50 m² oraz boiskiem o powierzchni 998 m², stanowiącej własność Gminy Kunów, oznaczonej nr działki:


308/50 o pow. 0,5936 ha położonej w mieście KUNÓW gm. KUNÓW woj. świętokrzyskie


dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00048371/9. Nieruchomość przeznaczona jest do realizacji celu publicznego z zakresu utrzymywania pomieszczeń dla publicznego przedszkola oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 6 lat.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 08:18:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, działając jako Zamawiający na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 14:46:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych z terenów utwardzonych dróg gminnych do wody

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-04-04 13:22:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opracowanie aneksów do dokumentacji hydrogeologicznej i opracowanie operatów wodnoprawnych.

Zawiadomienie (*.pdf)

Zestawienie ofert(*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-04 09:52:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń jednostek organizacyjnych Gminy Kunów i jednostek OSP z terenu gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-31 09:49:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienia nr 3,4,5

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na: Opracowanie operatów wodnoprawnych

Wyjaśnienia nr 3 (*.pdf)

Wyjaśnienia nr 4 (*.pdf)

Wyjaśnienia nr 5 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 13:31:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Dostawa elementów ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Partyzantów w Kunowie

Zaproszenie do złożenia oferty (*.pdf)

Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 09:48:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienia nr 2

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na: Opracowanie operatów wodnoprawnych

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 14:18:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Przedmiary (*.rar)

Kosztorysy ofertowe (*.xlsx)

Dokumentacja projektowa (*.rar)

Specyfikacja techniczna (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 13:35:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na: Opracowanie operatów wodnoprawnych

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-20 13:56:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych z terenów utwardzonych dróg gminnych do wody

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 08:27:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń jednostek organizacyjnych Gminy Kunów i jednostek OSP z terenu gminy.

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-14 13:40:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu- ogłoszenie w prasie lokalnej - II ogłoszenie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-05 10:32:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienia Nr 1

Opracowanie aneksów do dokumentacji hydrogeologicznej i opracowanie operatów wodnoprawnych dla ujęć wody

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 10:45:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kunów w 2014 roku

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 10:38:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 12:45:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

W ramach procedury rozeznania rynku Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:
1. Opracowaniu aneksów do dokumentacji hydrogeologicznej
2. Opracowaniu operatów wodnoprawnych

 Dokumentacja i formularz ofertowy (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 14:02:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienia Nr 1

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu- ogłoszenie w prasie lokalnej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 13:55:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu- ogłoszenie w prasie lokalnej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-18 10:02:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp:


Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów w 2014 roku.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Oferta cenowa (*.xls)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-14 11:19:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kunów w 2014 roku.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-11 14:45:57 Informację zaktualizowano 2014-02-11 14:49:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Sprostowanie nr 2

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 14:58:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Wyjaśnienia nr 1

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ła-dunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 14:29:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów w 2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 13:54:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie


W ramach procedury rozeznania rynku Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na robotę budowlaną polegającą na:

Przebudowie słupa linii niskiego napięcia na działce nr 320 i linii napowietrznej oraz przebudowie słupa telekomunikacyjnego z kablem napowietrznym poza pas drogi na jej pograniczu.

Formularz ofertowy (*.pdf)

Dokumentacja (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 14:27:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Sprostowanie nr 1

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 12:52:35 Informację zaktualizowano 2014-02-04 12:54:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów.

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 13:33:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 14:50:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:


Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów w 2014 roku.

Zaproszenie do składania ofert i formularz (*.pdf)

Oferta cenowa (*.xls)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-21 10:52:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku