Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
° 2019 r.
° 2020 r.
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014r . strona główna 

2014r .
Uchwała Nr XLVIII/335/14- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 24.01.2014 r. poz. 375

w sprawie uchwalenia "Programu osłonowego na lata 2014 - 2020 dla Miasta i Gminy Kunów" realizowanego na podstawie wielotniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 13:11:41 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:49:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVIII/336/14- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 24.01.2014 r. poz. 376

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wielotniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 13:15:01 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:49:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVIII/337/14- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 24.01.2014 r. poz. 377

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 13:17:20 Informację zaktualizowano 2014-06-17 09:49:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVIII/338/14

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Kunowie w związku z wniesioną przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Św. skargi o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XLIX/228/2005 z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym treść " Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 pragraf 1 kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 13:22:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/339/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2014 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 08:11:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/340/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opiei Społecznej Rady Miejskiej na 2014 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 08:13:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
UchwaŁa Nr XLIX/341/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2014 rok.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 08:15:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/342/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2014 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 08:19:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/343/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2014 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 08:21:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/344/14

w sprawie współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu w 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-02-25 08:27:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr L/345/14

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/332/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 12:08:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr L/346/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 12:10:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr L/347/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 12:12:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr L/348/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-12 12:14:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/349/14

w sprawie przystąpienia Gminy Kunów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zasad dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej finansowanych ze środków publicznych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 08:29:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/350/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 08:32:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/351/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 08:35:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/352/14

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2014 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 08:37:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/353/14

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 08:38:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/354/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 08:42:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/355/14

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 11:06:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/356/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 11:08:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/357/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 11:10:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/358/14

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania związanego z remontem drogi powiatowej Nr 0667 T Kunów - Bukowie - Chocimów od km 4 + 160 do km 5 +  660.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 11:13:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/359/14

w sprawie wprowadzenia zmian w "Programie osłonowym na lata 2014 - 2020 dla Miasta i Gminy Kunów" realizowanym na podstawie wielotniego programu wspierania finasowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014 r.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 11:17:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIII/360/14

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

Sprawozdanie część I (*.pdf)

Sprawozdanie część II (*.pdf)

 Uchwała do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 10:05:09 Informację zaktualizowano 2014-06-10 11:43:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIII/361/14

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2013 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 10:07:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIII/362/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 10:09:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIII/363/14

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 10:13:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIII/364/14

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 10:16:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIII/365/14

w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów".


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 10:17:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIII/366/14

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok przedstawionego przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 10:19:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Oświadczenie Nr LIV/367/14

w sprawie uczczenia 25 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-06-10 10:20:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/368/14

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw : Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka.

Do pobrania (*.zip)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 13:25:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/369/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 13:30:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/370/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NR XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 13:32:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/371/14

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 23.01.2014 r. dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 13:35:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/372/14

w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Kościuszki w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 14:08:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/373/14

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kunów lub jednostkom jej podległym.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 14:12:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/374/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 14:15:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/375/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 14:20:47 Informację zaktualizowano 2014-08-13 14:22:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/376/14

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 14:24:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVII/377/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:30:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVII/378/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:33:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVII/379/14

w sprawie zaopiniowania zmian granic aglomeracji Kunów.

Uchwała i załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:35:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVII/380/14

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do wystąpienia z wnioskiem do Starosty Ostrowieckiego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiącej własność Skrabu Państwa, położonej w Dołach Biskupich gm. Kunów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 388/6, 389/1, 526, 527/1, 528/4, 583/1 o powierzchni łącznej 1,81 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1O/00045349/5.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:42:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVII/381/14

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych usytuowanych w budynku wielorodzinnym nr 129 na działce nr 680/2 o pow. 0,1905 ha w Nietulisku Dużym gm. Kunów stanowiącym własność Gminy Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00060806/8, z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży tych lokali na rzecz najemców.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:47:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVIII/382/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:49:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVIII/383/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:51:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwałą Nr LVIII/384/14

w sprawie zmiany Obwodowej Komisji Wyborczej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:53:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVIII/385/14

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Władysława w Kunowie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów oznaczonej numerem działki 603/10 o pow. 0,12 ha położonej w Janiku gm. Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 08:57:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVIII/386/14

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/332/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 09:00:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/387/14

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 12:26:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/388/14

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 12:27:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/389/14

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2018 w Gminie Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 12:29:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/390/14

w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu odnowy miejscowości Kunów na lata 2009-2016" zatwierdzonego uchwałą Nr LXIV/406/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.09.2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Kunów na lata 2009-2016".

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 12:32:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/391/14

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/117/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 12:35:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/392/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w kUnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 12:36:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/393/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 12:39:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/394/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 12:04:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/395/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.


 

Do pobrania (.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 12:07:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/396/14

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 12:09:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/397/14

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 12:11:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/398/14

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 12:12:16 Informację zaktualizowano 2015-02-13 12:37:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/399/14

w sprawie ustalenia stawek zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 12:13:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/400/14

w sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 12:15:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku