Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2015 r. strona główna 

2015 r.
Zarządzenie Nr 1/2015

w sprawie zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 13:50:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 2/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 13:52:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 3/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 13:53:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 5/2015

w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 13:54:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 6/2015

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz iinych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 13:59:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 7/2015

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury - MGBP w Kunowie na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:01:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 8/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:02:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 9/2015

w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora badania

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:03:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 11/2015

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nietulisku Dużym".

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:04:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 12/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia olędzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie przy ul. Kolejowej /stacja PKP/ użytkownika PKP Spółka Akcyjna, a będących własnością Skarbu Państwa.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:06:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 13/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:07:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 14/2015

w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie : utzrymanie czystości na terenie Gminy Kunów.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:08:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 15/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:10:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 16/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:11:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 18/2015

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:12:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 19/2015

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji Zaplecza Klubu Sportowego "Stal" w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:13:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 20/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:14:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 21/2015

w sprawie ustalenia opłat miesięcznych


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:27:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 22/2015

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokal użytkowy oddany w najem dla Bnku Spóldzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, położony w budynku UMiG w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:29:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 23/2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:31:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 24/2015

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kunów na 2015 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:32:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 25/2015

w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:34:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 26/2015

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:35:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 27/2015

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert dotyczących zakupu i wymiany uszkodzonych elementów kotła nr 1 oraz uruchomienia kotła nr 2 znajdujących się w kotłowni gazowej przy ul. Fabrycznej 2 w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:38:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 29/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:39:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 32/2015

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:40:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 33/2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pełniącemu Obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:59:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 34/2015

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 15:00:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 37/2015

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 15:01:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 30/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 10:58:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 31/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:00:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 38/2015

w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 120/8 o pow. 0,0034 ha położonej w Wymysłowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:03:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 39/2015

w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 lutego 2015 r. przetargu nieograniczonego na wynajem 2 lokalów użytkowych (lokal nr 1 o pow. 9,68 m2, lokal nr 2 o pow. 9,68 m2), usytuowanych w budynku administracyjno - handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:09:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 40/2015

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego nr 1i 2 o łącznej pow. 19,36 m2, usytuowanego w budynku administracyjno - handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat, przeprowadzonego dnia 12 lutego 2015 r. przez komisję przetragową.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:13:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 41/2015

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na ealizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:15:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 42/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:17:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 43/2015

w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 12.02.2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:18:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 44/2015

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokal użytkowy oddany w najem dla przedsiębiorcy działającego pod nazwą FARMA Daria Mozal - Lacka, położony w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowi, ul. Fabryczna 1.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:20:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 45/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:22:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 47/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:25:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 48/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w UMiG w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:26:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:27:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/2015

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 11:28:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 10:55:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 51/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pełniącemu Obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 12:46:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 53/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 19 lutego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:22:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:24:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 55/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:25:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 56/2015

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 23.02.2015 r. Rep."A" Nr 418/2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:27:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 57/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Małe Jodło"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:29:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 58/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie częściowe odcinka drogi gminnej "Cegielnia - Rudka Zakolejna" poprzez nawiezienie kruszywa".

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:30:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 59/2015

w sprawie wdrożenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:34:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 60/2015

w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:37:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 61/2015

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne na V Ogólnopolski Konkurs PLastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych pod hasłem "Bezpieczne na wsi - zwierzaki to nie pluszaki" organizowany przez KRUS.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:39:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 62/2015

w sprawie wyznaczenia ABI oraz ASI w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:40:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 63/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:42:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 64/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:43:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 65/2015

dotyczące powołania komisji w sprawie dokonania analizy zaistniałych nieprawidłowości pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych przedstawionych w Uchwale Nr 29/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:47:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 66/2015

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zaierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:52:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 67/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:54:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/2015

w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki KOmunalno - MIeszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:56:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 69/2015

w sprawie powołania komisji oceniającej dokonania i dokumenty złożone przez sołtysów z terenu Gminy Kunów do eliminacji gminnych konkursu na "Sołtysa Roku 2014" ogłoszonego przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 13:04:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 13:05:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 71/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 13:56:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72/2015

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 13:58:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 73/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 13:59:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 74/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:00:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 75/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania likwidacji "dzikich wysypisk śmieci"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:07:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 76/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boksycka w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków sanitarnych

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:09:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 77/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:12:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 82/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 07.01.2015 r. o nazwie powierzenie realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:15:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 83/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:34:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 84/2015

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:37:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 85/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:40:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/2015

w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 12.02.2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:55:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 87/2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony poszczególnych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:57:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 90/2015

w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 22.04.2015 w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej jako działka nr 120/8 o pow. 0.0034ha położonej w miejscowości Wymysłów, gmina Kunów, z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 15:00:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91/2015

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek OSP z terenu Gminy Kunów


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 15:02:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 78/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:17:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 79/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:18:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 88/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:20:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 89/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:21:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 92/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:23:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:23:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 94/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:25:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 95/2015

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:32:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 96/2015

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskują dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:33:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 97/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:35:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 98/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2015 rok"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:37:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 99/2015

w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego - "Kurier Gminy Kunów", wydawanego przez Gminę Kunów


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:39:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 102/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:40:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 104/2015

w sprawie powłania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:41:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 105/2015

w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych oraz udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych i wysokości tej dotacji


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:46:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 106/2015

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścissłego zarachowania wykorzystywanych na potzreby wydawania dowodów osobistych

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:47:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 107/2015

w sprawie powołania komisji w celu kontroli stanu przedmiotu najmu oraz dokumentacji związanej z przeprowadzonym remontem, ulepszeniami i pracami budowlanymi w wynajmowanym przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Socjoterapii budynku szkolnym w Kunowie ul. Fabryczna 2

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 11:51:40 Informację zaktualizowano 2015-05-15 11:54:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 108/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 12:43:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 109/2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 12:45:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 110/2015

w sprawie zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów - dla Zakładu Gospodarki - Mieszkaniowej w Kunowie w 2015 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 12:47:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 111/2015

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego oraz udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego i wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 12:49:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 112/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 12:51:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 113/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 12:52:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 114/2015

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 22.05.2015r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 12:59:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenia Nr 115/2015

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:01:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/2015

w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. " Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:03:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/2015

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego oraz udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego i wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:04:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:05:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:07:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:08:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:10:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:12:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/2015

w sparwie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:13:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 126/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 109/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12.05.2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:15:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 129/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:18:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130/2015

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiająceg realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypaku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:17:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 134/2015

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 30 czerwca 2015 r. mającej na celu wybór rzezcoznawcy majątkowego do wykonania operatu szacunkowego określającego wartości rynkowe następujących nieruchomości: gruntowej oznaczonej numerem 210/2 o pow. 0.20 ha, nr 211/2 o pow. 0.16 ha położonych w Janiku oraz działki zabudowanej basenem przeciwpożarowym nr 3882/10 o pow. 0.7194 ha położonej w Kunowie, planowanych do sprzedaży.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:21:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 133/2015

w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum ogólnodostępnym.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:23:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/2015

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:24:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/2015

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:28:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 138/2015

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 26-27.05.2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:30:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 139/2015

w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych, pism oraz innych czynności finansowych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:32:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:33:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:35:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Kurzacze".

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 14:37:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:40:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 145/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:42:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 146/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:44:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 147/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:45:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 148/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:46:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 149/2015

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:50:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 150/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 32/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:52:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 151/2015

w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:54:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 152/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:56:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:57:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 154/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 10:58:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 155/2015

w sprawie powołania komisji do odbioru pasów drogowych dróg publicznych gminnych zajętych pod budowę kanalizacji kablowej światłowodowej regionalnej sieci szerokopasmowej pn. "Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej - Województwo Świętokrzyskie"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:04:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 156/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15.01.2015 r. w sprawie : zlecenia realizacji zadania o nazwie utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:09:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 157/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15.01.2015 r. w sprawie : zlecenia realizacji zadania o nazwie utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:10:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 158/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezenie kruszywa w msc. Miłkowka Karczma"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:12:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 159/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezenie kruszywa w msc. Biechów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:18:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 160/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:21:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 161/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:22:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 162/2015

w sparwie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:25:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 163/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:26:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 164/2015

w sprawie zmian w planie finanswowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:28:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 164/2015

w s parwie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:31:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 165/2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:33:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 166/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:35:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 167/2015

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:37:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 168/2015

w sprawie wyłączenia członka z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i gminy Kunów z dnia 12.02.2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 11:49:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 169/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Prace przy zapleczu sportowym w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:09:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 170/2015

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:11:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 171/2015

w sprawie wyborów uzupełniejących sołtysa wsi Doły Biskupie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:13:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 172/2015

w sprawie powłania obwodowych komisji ds. referendum

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:13:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 173/2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony poszczególnych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:16:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 174/2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Kutery ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:18:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 175/2015

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow. 0.16 ha położonej w Janiku gm. Kunów dla której Sąd Rejownowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057927/8


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:20:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 176/2015

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow. 0.20 ha położonej w Janiku gm. Kunów dla której Sąd Rejownowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057368/1

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:22:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 177/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:23:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 178/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:24:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 179/2015

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidenyjnej nr 3882/10 o pow. 0.7194 ha położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:28:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 180/2015

w sprawie wprwadzenia zmian w zarządzeniu Nr 50/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju oraz poza granicami kraju dla pracowników UMiG w Kunowie


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 12:37:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 181/2015

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:17:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzanie Nr 181/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:28:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 182/2015

w sprawie powierzenia realizacja zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:34:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 183/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:37:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 184/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:39:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 185/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:40:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 186/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:42:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 187/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:43:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 188/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:45:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 189/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:46:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 190/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:48:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 191/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:49:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 192/2015

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres od 1.10.2015 do 31.12.2015 nieruchomości zabudowanej budynkiem NZOZ w Kunowie ul.Warszawska 46 A o pow. 378,50 m2 usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 1271/5 o powierzchni 0.2453 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej Rusak, Sikorska, Wyjadłwoski "VITAMED" na cele usługowe związane z ochroną zdrowia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:53:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 193/2015

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres od 1.10.2015 do 31.12.2015 części nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie ul.Fabryczna 1 o pow. 384,3 m2 wydzierżawionej w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej pod nazwą  "VITAMED" S.C Rusak, Sikorska, Wyjadłwoski na cele usługowe związane z ochroną zdrowia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:57:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 194/2015

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską suszy w lipcu i sierpniu 2015 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:01:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 195/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:02:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 196/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:03:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 199/2015

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania materiałów niezbędnych w celu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:06:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 200/2015

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz MGBP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:09:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 201 /2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:10:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 202/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PRO AGRO w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:12:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 203/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:13:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 204/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:15:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 205/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 14:16:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 208/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 12:50:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 210/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 169/2015 Burmistrza Miasta i Gminy KUnów z dnia 10.08.2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Prace przy zapleczu sportowym w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 12:53:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 214/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza MIasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 13:04:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 215/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 158/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 27.07.2015 r. w sprawie powierzenia realizacji adania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Miłkowska Karczma"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 13:08:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 216/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 159/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 30.07.2015 r. w sprawie powierzenia realizacji adania o nazwie "Utwardzenie odcinka drogi gminnej poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Biechów"

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 13:10:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 217/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 13:10:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 221/2015

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 13:12:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 220/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


 

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 13:13:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 222/2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony poszczególnych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 13:15:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 197/2015

w sprawie zmian w planie finansowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:02:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 198/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:03:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 206/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:05:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 207/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:06:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 209/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:08:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 211/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:11:52 Informację zaktualizowano 2015-11-03 12:12:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 212/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:13:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 223/2015

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow. 0,20 ha położonej w Janiku gm. Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:16:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 224/2015

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 3882/10 o pow. 0.7194 ha położonej w Kunowie dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:33:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 225/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:35:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 226/2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:36:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 228/2015

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow: 0.16 ha położonej w Janiku gm.Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057927/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:40:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 227/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:41:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 229/2015

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:42:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 230/2015

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno - Inwestycyjnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:43:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 231/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 32/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:45:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenia Nr 232/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:49:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 233/2015

w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju LOkalnego do podpisywania decyzji administracyjnych i innych dokumentów


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:52:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 234/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:54:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 235/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:55:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 237/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 12:59:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 239/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 13:00:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 240/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 13:02:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 241/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na ternie Gminy Kunów w sezonie 2015/2016 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 13:04:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 245/2015

w sprawie wyznaczenia składu komisji do protokolarnego przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza sportowego wraz z trybunami usytuowanego w mieście Kunowie na rzecz Ludowego Klubu Sportowego "STAL" w Kunowie w związku z zawartą dnia 06.11.2015 r. pomiędzy Gminą Kunów a Ludowym Klubem Sportowym "STAL" umową użyczenia.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 13:08:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 218/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:05:06 Informację zaktualizowano 2015-11-30 12:05:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 219/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:06:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 236/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:08:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 238/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:10:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 242/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:12:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 243/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:14:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 244/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:16:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 246/2015

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:18:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 249/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:19:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 250/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:21:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 251/2015

w sprawie powłania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:22:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 252/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Remont drogi w msc. Biechów Folwark"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:23:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 255/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:24:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 256/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:25:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 257/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:27:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 258/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.00 euro netto w UMiG w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:30:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 259/2015

w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Kunowie do załatwiania spraw i do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:32:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 260/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2015/2016 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:34:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 261/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-30 12:35:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 247/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:37:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 263/2015

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto wypadające w sobotę

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:38:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 264/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:39:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 265/2015

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz jednostek OSP działających na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:41:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 266/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:42:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 267/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:45:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 268/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 190/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 31.08.2015 r. w sprawie: powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:49:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 269/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 32/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:51:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 270/2015

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:53:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 271/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:55:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 272/2015

w sprawie powołania Komisji ds. Nagród

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:57:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 273/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 11:59:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 274/2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:00:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 275/2015

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 27 listopada 2015 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 211/2 o pow. 0,16 ha oraz 210/2 o pow 0,20 ha położonej w Janiku gmina Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgi wieczyste KI1O/00057927/8 i KI1O/0057368/1

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:05:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 276/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:06:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 277/2015

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 27 listopada 2015 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości zabudowanej basenem przeciwpożarowym w złym stanie technicznym, oznaczonej w ewidencjinumerem działki 3882/10 o pow: 0.719 ha położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:12:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 280/2015

w sprawie powłania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "przebudowa instalacji c.o. z wymianą kotła gazowego w budynku Przedszkola w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:14:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 281/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:16:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 282/2015

w sprawie odmowy przyznawania nagród dla szczególnie uzdolnionych sportowców

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:19:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 283/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:20:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 284/2015

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:21:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 286/2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:23:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 287/2015

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. części nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie ul. Fabryczna 1, o powierzchni użytkowej 384,3 m2 wydzierżawionej w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej pod nazwą "VITAMED S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłowski", na cele usługowe związane z ochroną zdrowia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:27:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenia Nr 288/2015

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. nieruchomości bzabudowanej budynkiem NZOZ w Kunowie ul. Warszawska 46 A, o powierzchni użytkowej 378,50 m2 usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 1271/5 o powierzchni 0.2453 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej pod nazwą "VITAMED S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłowski", na cele usługowe związane z ochroną zdrowia

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 12:31:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 289/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:39:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 290/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:40:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 291/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:41:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 293/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:42:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 294/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:43:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 296/2015

w sprawie powłania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubiennik - Janik"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:45:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 297/2015

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:46:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 298/2015

w sprawie połania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:47:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 299/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:49:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 300/2015

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:50:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 278/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:19:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 279/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:20:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 285/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:22:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 292/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:25:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 295/2015

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2015

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:27:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 301/2015

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:31:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 302/2015

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością CPI MSWiA, przekazanych w użyczenie Gminie  Kunów w ramach projektu "pl.ID - polska ID karta"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:34:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku