Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
° 2019 r.
° 2020 r.
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2016 r. strona główna 

2016 r.
Uchwała Nr XXII/126/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:57:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII/127/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul.Kaznodziejska w Kunowie ) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:00:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII/128/2016

w sprawie wspóldziałania w partnerstwie pomiędzy Gminą Kunów - Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kunowie a Agencją Rozwoju Lokalnego Spółką z.o.o w Ostrowcu Świętokrzyskim, w realizacji Projektu w latach 2016 - 2017 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:03:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXII/125/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1259
ogłoszony :12.04.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXi/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:05:45 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:00:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII/129/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:09:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII/130/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:11:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII/131/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:14:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII/132/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:15:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII/133/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:17:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII/134/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.645
ogłoszony :22.02.2016

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015 - 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:24:16 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:02:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII/135/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.646
ogłoszony :22.02.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:26:19 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:02:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII/136/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.647
ogłoszony :22.02.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIX/110/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:30:33 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:03:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIII/137/2016

w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 09:31:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV/138/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla MIasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 11:40:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV/139/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.889
ogłoszony :10.03.2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kunów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 11:51:33 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:04:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV/140/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 11:54:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV/141/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1260
ogłoszony :12.04.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 11:56:26 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:05:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV/142/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej Nr 0650T Godów - Doły Biskupie ( w msc. Doły Biskupie) od km 1+090 do 1+790, dł.700 mb"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 12:00:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV/143/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej Nr 0653T Zagaje Boleszyńskie - Chocimów (w msc.Małe Jodło od km 0+000 do km 0+400, dł.400 mb"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 12:03:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIV/144/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Zakup łóżek dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla ZOZ Ostrowiec Św."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 12:04:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXV/145/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.890
ogłoszony :10.03.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 10:42:01 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:06:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/146/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1168
ogłoszony :05.04.2016

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/225/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 10:47:43 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:07:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/147/2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/241/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego, członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady osiedla, rady sołeckiej przysługuje dieta.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 10:52:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/148/2016

w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla MIasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 10:53:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/149/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 10:56:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/150/2016

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 204/7 o powierzchni 0,0353 ha położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, do realizacji zadań własnych gminy.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 10:59:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/151/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1169
ogłoszony :05.04.2016

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2016 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 11:01:32 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:09:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/152/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2015 - 2020

Uchwała (*.pdf)

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/152/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31.03.2016r. (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 11:03:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/153/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1320
ogłoszony :20.04.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 11:11:25 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:09:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVI/154/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016-2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-06 11:15:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVII/155/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/119/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:20:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVII/156/2016

w sprawie przyjęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:22:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVII/157/2016

w sprawie łagodzenia skutków zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunów w roku 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:24:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVII/158/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2369
ogłoszony :26.07.2016

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kunów i Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:27:00 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:10:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVII/159/2016

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:28:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVII/160/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1621
ogłoszony :20.05.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:30:33 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:11:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVII/161/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Zakup łóżek dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla ZOZ Ostrowiec Św."


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 12:32:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/162/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1820
ogłoszony :13.06.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 10:52:07 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:11:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/163/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 10:54:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/164/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1756
ogłoszony :03.06.2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XX/115/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu konmtroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kunów i osoby fizyczne.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 10:57:59 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:12:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/165/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2015
ogłoszony :30.06.2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała (*.pdf)

Sprawozdanie cz. I (*.pdf)

Sprawozdanie cz. II (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 10:59:36 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:13:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/166/2016

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2015 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 11:16:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.1798
ogłoszony :08.06.2016

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kunów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kunów dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkól podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kunów lub Przyjętych do prowadzenia od Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 11:19:36 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:14:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/168/2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 308/99 o pow: 0.2275 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057637/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 11:27:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/169/2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 308/97 o pow: 0.3039 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00057637/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 11:31:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXVIII/170/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok przedstawionego przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 11:34:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/171/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/119/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:32:01 Informację zaktualizowano 2016-07-05 10:32:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/172/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2289
ogłoszony :19.07.2016

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w Kunowie w latach 2012 - 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:35:36 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:15:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/173/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres czterech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców i najeemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:38:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/174/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2290
ogłoszony :19.07.2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:39:43 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:15:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/175/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2291
ogłoszony :19.07.2016

w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:41:21 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:16:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/176/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2468
ogłoszony :02.08.2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:43:16 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:16:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/177/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2292
ogłoszony :19.07.2016

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 10:45:15 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:17:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXIX/178/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2293
ogłoszony :19.07.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 11:45:16 Informację zaktualizowano 2016-08-17 10:17:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXX/179/2016

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 08:44:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXX/180/2016

w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 08:46:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXX/181/2016

w sprawie współdziałania w partnerstwie w celu realizacji w latach 2016 - 2018 Projektu konkursowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-08 08:51:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/182/2016- Dz.Urz.Woj.2016.2594
ogłoszony :19.08.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-08 10:47:04 Informację zaktualizowano 2016-09-21 11:36:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/183/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania "Krzemienny Zlot 2016"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-08 10:49:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXI/184/2016

w sprawie zaopiniowania zmiany granic aglomeracji Kunów

Do pobrania (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-08 10:50:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXII/185/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2725
ogłoszony :08.09.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 10:59:09 Informację zaktualizowano 2016-09-21 11:37:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXII/186/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 11:02:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXII/187/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/15 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0656T (ul.Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 11:05:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXII/188/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców i najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres conajmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 11:08:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXII/189/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2657
ogłoszony :01.09.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 11:10:56 Informację zaktualizowano 2016-09-21 11:37:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXII/190/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2658
ogłoszony :01.09.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/174/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.06.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 11:13:32 Informację zaktualizowano 2016-09-21 11:38:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXII/191/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.2659
ogłoszony :01.09.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/175/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.06.2016 r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 11:16:01 Informację zaktualizowano 2016-09-21 11:38:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXII/192/2016

w sprawie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Uchwała (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.zip)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 11:18:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIII/193/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 065T (ul.Kaznodziejska w Kunowie) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizji.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-09 11:30:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/194/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów".

Do pobrania (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 09:58:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/195/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarciekolejnej umowy dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców i najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 10:02:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/196/2016

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 673/1 o powierzchni 0.0067 ha położonej w msc. Janik ul. Prosta, gmina Kunów, przewidzianej do realizacji zadań własnych gminy - pod drogę gminną - dojazdową Janik ul. Prosta

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 10:06:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/197/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3034
ogłoszony :07.10.2016

w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń remizy strażackiej w Kunowie i pomieszczeń przynależnych do remizy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 10:08:12 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:41:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/198/2016

w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów"

Uchwała (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 10:09:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/199/2016- Dz.Urz.Woj.2016.3149
ogłoszony :21.10.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/2015 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 10:14:39 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:42:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIV/200/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 10:17:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/201/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3162
ogłoszony :25.10.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 13:47:39 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:43:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/202/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 13:50:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXV/203/2016

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 336018T Podlubiennik - Sadłowizna"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 13:53:02 Informację zaktualizowano 2016-10-14 13:53:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVI/204/2016

w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 08:43:45 Informację zaktualizowano 2016-11-04 08:44:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVI/205/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dzierżawców i najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 08:46:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVI/206/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3309
ogłoszony :07.11.2016

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 08:48:18 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:44:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVI/207/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3310
ogłoszony :07.11.2016

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 08:50:52 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:45:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwałą Nr XXXVI/208/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.3439
ogłoszony :22.11.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 08:54:09 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:46:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVI/209/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 08:56:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVII/210/2016

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-14 12:50:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/211/2016

w sprawie przyjęcia "Kompleksowego planu rozwoju szkół Gminy Kunów na lata 2017 - 2023"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:28:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/212/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3814 ogłoszony :08.12.2016

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:32:19 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:47:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/213/2016

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:34:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/214/2016

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 204/7 o powierzchni 0,0353 ha położonej w msc. Chocimów gmina Kunów, do realizacji własnych gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:36:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/215/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3622 ogłoszony :06.12.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:37:58 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:48:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/216/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3623 ogłoszony :06.12.2016

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:39:16 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:48:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/217/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3624 ogłoszony :06.12.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:47:00 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:49:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/218/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3625 ogłoszony :06.12.2016

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/173/2008 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:48:41 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:50:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/219/2016

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wowdę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Kunów w okresie od 1.01.2017 do 31.03.2017 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:50:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/220/2016

w sprawie ustalenia dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:52:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/221/2016

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - ZGKM w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:54:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/222/2016

w sprawie Programu Wspólpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:55:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/223/2016 -
Dz.Urz.Woj.2016.3996 ogłoszony :14.12.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 13:57:40 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:51:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXVIII/224/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF GminyKunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-30 14:00:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIX/225/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.4219
ogłoszony :30.12.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 10:00:46 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:51:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIX/226/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 10:03:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIX/227/2016

zmieniająca uchwałę Nr XLI/293/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 10:07:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XXXIX/228/2016 - Dz.Urz.Woj.2016.4126
ogłoszony :21.12.2016

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 10:09:14 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:52:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/229/2016

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:04:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/230/2016 - Dz.Urz.Woj.2017.359
ogłoszony :18.01.2017

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunó na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:05:56 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:53:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/231/2016 - Dz.Urz.Woj.2017.360
ogłoszony :18.01.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:07:55 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:54:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/232/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/116/15 Rady MIejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2016 - 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:10:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/233/2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:12:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/234/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz dzierżawcy, który jako ostatni korzystał z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:14:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/235/2016

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności związanych z nabyciem na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boksycka gm. Kunów stanowiącej część działki nr 41/9 o powierzchni ogólnej 1.4162 ha będącej własnością osoby fizycznej 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:17:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/236/2016

w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.03.2012 r. Nr XXIV/164/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 1310 o pow: 0.30 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00041714/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Nietulisku Dużym gm. Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:22:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/237/2016 - Dz.Urz.Woj.2017.306
ogłoszony :13.01.2017

w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:23:43 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:54:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XL/238/2016

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie

Uchwała (*.pdf)

Plan pracy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:24:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku