Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014 r.
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Burmistrza > 2016 r. strona główna 

2016 r.
Zarządzenie Nr 2/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 151/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:48:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 3/2016

w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum ogólnodostępnym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:51:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 4/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:52:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 5/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:53:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 6/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie : utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:55:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 8/2016

w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:56:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 9/2016

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:58:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 11/2016

w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 14:59:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 13/2016

w sprawie wyznaczenia składu komisji do dokonania protokolarnego przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej oraz lokalowej nr 2 położonej na parterze i piętrze budynku usługowo - mieszkalnego w Kunowie ul. Warszwska 48 w związku z zawartą dnia 31 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Kunów a Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Kunowie umową użyczenia.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 15:03:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 28/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-29 14:05:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 29/2016

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-29 14:07:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 1/2016

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:19:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 12/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:21:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 14/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w roku 2016"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:23:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 15/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 241/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 27.10.2015 r. w sprawie : powierzenia realizacji zadania o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2015/2016 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:25:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 16/2016

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:27:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 17/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:29:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 18/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:30:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 19/2016

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kunów w 2016 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:32:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 22/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:33:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 23/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:34:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 24/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow: 0.20 ha położonej w Janiku gm. Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057368/1

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:42:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 25/2016

w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Finansowego do podpisywania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:44:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 26/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow: 0.16 ha położonej w Janiku gm.Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057927/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:48:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 30/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do uzyskiwania informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców na potrzeby postępowań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:51:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 33/2016

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz jednostki OSP "Agromet" w Kunowie działającej na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 11:08:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 8/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:15:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 20/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:19:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 21/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:20:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 27/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:22:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 27/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:25:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 31/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:27:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 34/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:28:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 35/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 162/12 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Zakładowego Planu Kont" w UMiG w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:39:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 36/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:40:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 37/2016

w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia I prztargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP w miejscowości Nietulisku Małym na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele usługowo - handlowe.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:42:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 38/2016

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:44:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 39/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:47:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 40/2016

w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz jednostki OSP w Kunowie działającej na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:49:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 43/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:51:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 44/2016

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:53:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 45/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont odcinka drogi gminnej "Podlesie" poprzez nawiezienie kruszywa w msc. Doły Biskupie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:55:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 46/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont drogi gminnej w msc. Miłkowska Karczma".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 13:57:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 47/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 14:02:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 48/2016

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 24 luty 2016 r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chocimów, gmina Kunów, pod drogę gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 14:05:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 49/2016

w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 14:06:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 50/2016

w sprawie powołania komisji nadzorującej przeniesienie wyposażenia pokoju nr 306 zajmowanego przez Panią Radcę Prawną Małgorzatę Bartczak do pokoju nr 216, pod nieobecność pracownika zajmującego ten pokój.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 14:09:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 51/2016

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonej dnia 24 lutego 2016 roku w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 204/7 o powierzchni 0,0353 ha położonej w msc Chocimów gmina KUnów, do realizacji zadań własnych gminy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 14:11:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 32/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:19:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 41/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:21:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 42/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:24:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52/2016

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinsowania ze środków budżtu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śroodwiska na usuwanie i unieszkodliwanie odpadów zawierających azbest pochodzących  z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:28:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 52/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:29:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 53/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:31:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 56/2016

w sprawie powołania Zespołu ds. pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:33:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 57/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:34:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 58/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:36:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 59/2016

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:38:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 60/2016

w sprawie ustalenia opłat miesięcznych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:39:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 61/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:40:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 62/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:42:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 64/2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjno Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:43:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 65/2016

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno - MIeszkaniowej w Kunowie w 2016 roku.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 09:45:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 66/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 10:58:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 67/2016

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje" organizowanym przez KRUS.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 11:01:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/2016

w sprawie prowadzenia rejestru umów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 11:03:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 69/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 11:05:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 70/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 11:06:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 74/2016

w sprawie "Powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu pogwarancyjnego zadania pn. "Remont budynku MGBP w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 11:08:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 75/2016

w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwaranacyjnego zadania pn. "remont pomieszczeń Sali Konferencyjnej i ciągów komunikacji dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 11:28:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 76/2016

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z roczników 1992 - 1997 zamieszkałych na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 11:29:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 54/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 12:52:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 55/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 12:55:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 63/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 12:56:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 68/2016

w sprawie prowadzenia rejestru umów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 12:57:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 71/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 12:58:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 72/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:00:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 77/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 31.03.2016 r. dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego o pow. 48,40 m2 położonego w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy OSP z przeznaczeniem na sklep na rzecz P. Ewy Pytlakowskiej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:03:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 78/2016

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz ZGKM w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:05:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 79/2016

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:06:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 80/2016

w sprawie powołania Zespołu do przeglądu dokumentów i inwentaryzacji spraw prowadzonych przez Kierownika Referatu Techniczno - Inwestycyjnego


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:08:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 81/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:10:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 84/2016

w sprawie powierzenia zadania o nazwie "Remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:13:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 85/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont łącznika ul. Wspólna - ul. Sosnowa w msc. Janik"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:14:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 86/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:16:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 87/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania likwidacji "dzikichwysypisk śmieci"


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-18 13:17:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 96/2016

w sprawie powołania, ustalenia składu zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Gminnej Rady Sportu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 09:56:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 88/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 12:55:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 89/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 12:56:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 90/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 12:57:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 91/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 12:59:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 92/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie kwiecień - październik 2016 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 13:01:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 93/2016

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek OSP z terenu Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 13:02:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 94/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia kolejnego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 210/2 o pow: 0.20 ha położonej w Janiku gmina Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057368/1

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 13:07:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 95/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia kolejnego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 211/2 o pow: 0.16 ha położonej w Janiku gmina Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057927/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 13:08:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 102/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 13:13:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 103/2016

w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w UMiG Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 13:14:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 82/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 09:27:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 83/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 09:29:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 97/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 09:44:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 98/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 09:46:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 99/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 09:50:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 100/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 09:52:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 101/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 09:54:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 104/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 22.02.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont odcinka drogi gminnej "Podlesie" poprzez nawiezienie kruszywa w msc Doły Biskupie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 09:59:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 105/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 22.02.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont drogi gminnej w msc. Miłkowska Karczma"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 10:02:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 106/2016

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 10:03:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 107/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 10:04:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 108/2016

w sprawie wyłączenia członka z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 05.05.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 10:06:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 111/2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-19 10:07:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 113/2016

w sprawie ustalenia nowych stawek na usługi wykonywane w ramach utrzymania czystości na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 10:58:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 114/2016

w sprawie ustalenia nowych stawek na usługi wykonywane w ramach utrzymania terenów zielonych na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:00:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 115/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:02:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 118/2016

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:03:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 119/2016

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:05:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 120/2016

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego o pow. 14,28 m2 znajdującego się w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Bukowie na rzecz osoby fizycznej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:07:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 121/2016

w sprawie : powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej - etap II"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:09:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 122/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 11:10:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 112/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 19/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-06 11:10:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 123/2016

w sprawie ustalenia nowych stawek na usługi wykonywane w ramach utrzymania czystości na terenie gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:15:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 124/2016

w sprawie ustalenia nowych stawek na usługi wykonywane w ramach utrzymania terenów zielonych na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:17:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 126/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:18:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 127/2016

w sprawie zmian w planach finanswoych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:19:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 130/2016

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:20:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 131/2016

w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Kunów - Kunowska Żołna, za szczególne zaangażowanie w rozwój życia społeczno - gospodarczego oraz promocję Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:22:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 132/2016

w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody Burmistrza - Kunowska Żołna, przyznawanej za działalność na rzecz rozwoju życia społeczno - gospodarczego oraz za szczególny wkład w promocję Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:24:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 116/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:30:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 117/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 15:33:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 109/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 14:27:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 133/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 14:30:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 134/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie nr 123/2016 z dnia 31.05.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 14:32:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 135/2016

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego części powierzchni użytkowej w budynku UMiG w Kunowie ul. Warszawska 45B, Kunów, w postaci lokalu użytkowego na parterze o powierzchni użytkowej 143,59 m2, pomiędzy P. Sylwią Różalską a Gminą Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 14:35:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 136/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 17 lutego w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 14:38:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 137/2016

w sprawie powierzenia zadania o nazwie "Remont drogi gminnej Cegielnia - Rudka Zakolejna"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 14:41:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 138/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 14:42:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 139/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 14:43:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 110/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 12:55:24 Informację zaktualizowano 2016-06-29 12:57:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 125/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 12:57:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 140/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 13:00:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 141/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 13:02:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 142/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 13:04:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 143/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 13:06:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 144/2016

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/16 Burmistrza MIasta i Gminy w Kunowie z dnia 07.03.2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 13:08:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 145/2016

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu użytkowego o powierzchni 77,20 m2 znajdującego się w budynku Gimnazjum przy ul. Fabrycznej w Kunowie, pomiędzy P.Katarzyną Wiśniewską a gminą Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 11:00:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 149/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 14.01.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w roku 2016"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 11:04:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 154/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 308/58 o pow: 0.1936 ha zabudowanej oraz z działki nr 308/67 o pow: 0.0081 ha niezabudowanej położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057367/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 11:07:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 155/2016

w sprawie powołania Zespołu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 11:08:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 156/2016

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 11:09:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 128/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:04:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 129/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:05:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 146/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:07:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 147/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:09:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 148/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:10:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 150/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:13:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 151/2016

w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie: utzrymanie czystości na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:14:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 152/2016

w sprawie zlecenia powierzenia realizacji zadania o nazwie :Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie lipiec - październik 2016 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:16:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 153/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:17:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 157/2016

w sprawie powierzenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania - "Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do remizy OSP w Nietulisku Dużym i budynku socjalnego przy kortach tenisowych w Nietulisku Dużym".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:19:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarzadzenie Nr 162/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 308/97 o pow: 0.3039 ha położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:22:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 163/2016

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:24:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 164/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 308/99 o pow: 0.2275 ha położonej w Kunowie dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:26:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 165/2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:28:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 166/2016

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 14:30:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 160/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:57:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 161/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 09:58:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 167/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:00:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 168/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:01:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 169/2016

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:03:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 170/2016

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz ZGKM w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:05:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 171/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku ze zmianami

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:08:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 172/2016

w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 10:13:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 173/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 11:47:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 174/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 11:48:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 175/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 11:49:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 158/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:00:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 159/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:02:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 176/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:04:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 177/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 38/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:09:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 178/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:11:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 179/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:12:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 180/2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:14:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 181/2016

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Żuchowskiej ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:16:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 182/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:18:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 183/2016

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie realizacji zadania - "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku socjalnego nr 29 w Nietulisku Dużym"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:20:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 186/2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:21:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 187/2016

w sprawie zatwierdzenia zmiany do regulaminu organizacyjnego ZGKM w Kunowie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 226/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 08.10.2015 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-25 14:25:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 188/2016

w sprawie powołania składu Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez deszcz nawalny który wystąpił w dniu 21 sierpnia 2016 roku na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:04:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 190/2016

w sprawie akceptacji negocjacji w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 673/1 położonej w msc. Janik ul.Prosta, gmina Kunów, przewidzianej do realizacji zadań własnych gminy - pod drogę gminną - dojazdową


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:07:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 191/2016

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 187/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 20.09.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016 - 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XIX/101/15 z dnia 26.11.2015 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:12:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 194/2016

w sprawie wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:13:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 195/2016

w sprawie ustalenia stawki czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne na terenie Miasta Kunowa oznaczonej jako część działki 1267/4 i działki nr 1267/8 z przeznaczeniem na szkolenie psów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:15:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 196/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi różne z zakresu zadań własnych gminy na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:17:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 197/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:18:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 198/2016

w sprawie powłania Komisji Likwidacyjnej zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:19:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 199/2016

w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:20:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 200/2016

w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:22:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 201/2016

w sprawie ustalenia warunków i powłania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kunowie składającej się z działki zabudowanej nr 308/58 o pow: 0.1936 ha oraz działki niezabudowanej nr 308/67 o pow: 0,0081 ha dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI!O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:25:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 204/2016

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samachodu specjalnego (strażackiego) marki STAR A 26P/028, rok produkcji 1971 i powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-07 14:27:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 184/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:06:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 185/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w KUnowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:07:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 189/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:09:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 192/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:11:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 193/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:13:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 202/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:15:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 203/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:16:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 205/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:18:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 206/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie oznaczonej numerem działki 308/99 o pow: 0.2275 ha dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057637/8


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:24:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 207/2016

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie oznaczonej numerem działki 308/97 o pow: 0.3039 ha dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057637/8


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:26:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 208/2016

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:27:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 209/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:29:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 210/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:30:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 211/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 12:53:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 212/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 12:56:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 213/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 12:59:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 214/2016

w sprawie ustalenia warunków oddania w dzierżawę działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kunowa nr 3892/4 o pow. 0.0254 ha zabudowanej budynkiem kotłowni

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:06:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 215/2016

w sprawie powołania Zespołu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:07:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 216/2016

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokalu wyborczego nr 5 w Kunowie w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:09:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 217/2016

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:10:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 218/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:11:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 219/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:13:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 220/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:15:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 221/2016

w sparwie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:17:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 225/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi różne z zakresu zadań własnych gminy na terenie Gminy Kunów".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:21:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 226/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:22:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenia Nr 227/2016

w sprawie ustalenia stawki czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne o pow. około 70 m2 położone na terenie obrębu Kolonia Piaski oznaczone jako część działki nr 132/1 z przeznaczeniem do zagospodarowania na ogródek przydomowy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:25:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 222/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 10:47:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 223/2016

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 10:50:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 228/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 10:52:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 229/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 11:00:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 230/2016

w sprawie powołania Zespołu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 11:02:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 231/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 79/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 kwietnia 2016 roku w psrawie ustalenia i przyznania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 11:05:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 236/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 11:06:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 232/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:09:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 233/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:10:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 234/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:12:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 235/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:13:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 237/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:15:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 238/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Usługi różne z zakresu zadań własnych gminy na terenie Gminy Kunów - przy remizie OSP Janik"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:18:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 239/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 21 października 2016 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem kompresorowni, usytuowanej na działkach nr 308/67 o pow: 0.0081 ha oraz nr 308/58 o pow: 0.1936 ha w mieście Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą numer KI1O/0057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:23:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 240/2016

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 11.10.2016 r. Rep. A Nr 4571/2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:24:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 243/2016

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Inwalidzkiej".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:26:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 244/2016

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej Nr 001387T Wymysłów - Kolonia Miłkowska"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:28:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 245/2016

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania : "Przebudowa, adaptacja i renowacja budynku Przedszkola w Kunowie" w zakresie renowacji pokrycia dachowego"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 08:38:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 246/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 24 października 2016 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 308/97 o pow: 0.3039 ha położonej w mieście Kunów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 08:42:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 247/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 24 października 2016 r. w UMiG w Kunowie na okoliczność sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 308/99 o pow: 0.2275 ha położonej w mieście Kunów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą KI1O/00057637/8

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 08:43:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 248/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania zapobieganie i usuwanie szkód powstałych w wyniku działalności gatunków chronionych zwierząt

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 08:45:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 249/2016

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych dnia 20 października 2016 roku w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 204/7 o powierzchni 0.0353 ha położonej w msc Chocimów gmina Kunów, do realizacji zadań własnych gminy.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 08:48:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 261/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Kompleksowego planu rozwoju szkół Gminy Kunów  w latach 2017 - 2023"

Zarządzenie (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-21 11:40:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 241/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 11:57:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 242/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 11:58:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 250/2016

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie :"Zimowe utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2016/2017 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:01:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 251/2016

w sprawie przekazania w użytkowanie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP Kunów MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:02:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 252/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:04:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 253/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 166/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 14 lipca 2016 roku


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:05:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 254/2016

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017-2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:15:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 255/2016

w sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:16:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 256/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:17:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 257/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:19:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 259/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:20:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 260/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:21:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 261/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Kompleksowego planu rozwoju szkół Gminy Kunów w latach 2017-2023"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:23:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 262/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 12:24:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 263/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:45:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 264/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:47:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 265/2016

w sprawie powołania Komisji odbiorczej w celu przeprowadzenia odbioru nieruchomości zabudowanej położonej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:49:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 267/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:50:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 268/2016

w sprawie powołania składu komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:51:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 269/2016

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 28.11.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:53:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 270/2016

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 38/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:55:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 274/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:56:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 275/2016

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:57:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 276/2016

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia kontroli w PSP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 14:59:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 277/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Przebudowa, adaptacja i renowacja budynku Przedszkola w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 15:01:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 278/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Remont dróg wewnętrznych na terenie obszaru przemysłowego w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 15:03:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 279/2016

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku UMiG Kunów, przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, na okres 3 lat, przeprowadzonego dnia 30 listopada 2016 roku przez komisję przetargową

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-12 15:06:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie nr 271/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:35:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 272/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:36:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 273/2016

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:46:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 280/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:47:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 281/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:49:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 282/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:50:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 283/2016

w sprawie powierzenia raelizacji zadania o nazwie "Zimowe utzrymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2016/2017 r."

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:51:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 284/2016

w sprawie wprowadzenia w UMiG w Kunowie regulaminu okresowej oceny pracowników

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:52:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 285/2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: " Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biechów o dł. 480 mb".

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:55:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 286/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:56:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 287/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:57:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 288/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 79/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia i przyznania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 11:59:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 289/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:00:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 290/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:29:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 291/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:30:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 294/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:31:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 295/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:33:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 296/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:34:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 297/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:36:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 298/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:37:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 299/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:39:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 300/2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:40:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 301/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:42:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 302/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:43:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 303/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:45:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 304/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:47:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 305/2016

w sprawie powłania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:48:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 306/2016

w sprawie powłania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:49:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 308/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:50:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 309/2016

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 12:51:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 266/2016

w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Kunów oraz jej samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:26:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 292/2016

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością MSWiA przekazanych w użyczenie Gminie Kunów


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:27:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 293/2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:29:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 307/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:30:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 310/2016

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:31:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 311/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:33:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 312/2016

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:34:28 Informację zaktualizowano 2017-01-17 14:34:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 313/2016

w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 14:35:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku