Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
° 2019 r.
° 2020 r.
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2017 r. strona główna 

2017 r.
Uchwała Nr XLI/239/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.361
ogłoszony :18.01.2017

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 10:28:23 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:55:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLII/240/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.386
ogłoszony :20.01.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 14:48:40 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:56:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/241/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.682
ogłoszony :16.02.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:09:54 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:56:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/242/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:12:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/243/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 390/2 o pow: 0.0480 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00064479/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej w obrębie Kunów gm. Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:15:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/244/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:17:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/245/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:18:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/246/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:24:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/247/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:25:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/248/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:27:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIII/249/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.618
ogłoszony :08.02.2017

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/216/16 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.


 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:29:51 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:57:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIV/250/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-17 11:38:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/251/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz dzierżawców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 13:06:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/252/2017

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/59/15 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 13:10:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/253/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.824
ogłoszony :01.03.2017

w sprawie wielotniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2017 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 13:11:50 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:58:08, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/254/2017

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 13:13:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/255/2017

w sprawie ustalenia dopłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 13:15:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/256/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.825
ogłoszony :01.03.2017

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę kUnów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 13:18:00 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:58:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/257/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.826
ogłoszony :01.03.2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 13:20:26 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:59:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLV/258/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.827
ogłoszony :01.03.2017

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/177/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 13:24:46 Informację zaktualizowano 2017-03-06 12:59:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/259/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1015
ogłoszony :23.03.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 11:39:08 Informację zaktualizowano 2017-05-30 10:53:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVI/260/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 11:46:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/261/2017

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 14:09:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/262/2017

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych nr 1 i 2 usytuowanych w budynku wielorodzinnym nr 129 na działce nr 680/2 o pow: 0,1905 ha w Nietulisku Dużym gmina Kunów stanowiącym własność Gminy Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00060806/8 z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży tych lokali na rzecz najemców.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 14:13:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/263/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1396
ogłoszony :05.04.2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 14:14:18 Informację zaktualizowano 2017-05-30 10:53:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/264/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1545
ogłoszony :12.04.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XL/230/16 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 14:16:03 Informację zaktualizowano 2017-05-30 10:54:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVII/265/2017

w sprawie zmian w uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 14:17:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVIII/266/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1655
ogłoszony :08.05.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 14:29:25 Informację zaktualizowano 2017-05-30 10:55:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLVIII/267/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 14:31:12, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/268/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1726
ogłoszony :10.05.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 12:08:51 Informację zaktualizowano 2017-05-30 10:55:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/269/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w psrawie WPF Gminy Kunów na lata 2017-2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 12:10:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/270/2017

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 12:11:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/271/2017

w sprawie łagodzenia skutków zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kunów w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 12:13:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr XLIX/272/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz dzierżawców/najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-04 12:16:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr L/273/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1825
ogłoszony :29.05.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-26 14:17:33 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:00:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/274/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1992
ogłoszony :19.06.2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie (*.zip)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 11:49:55 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:01:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/275/2017

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2016 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 11:51:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/276/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1899
ogłoszony :05.06.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/261/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 11:53:40 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:01:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/277/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1900
ogłoszony :05.06.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XLVII/263/17 Rady Miejskiej w KUnowie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 11:55:25 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:02:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/278/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1901
ogłoszony :05.06.2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wielotniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2017 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 11:56:51 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:03:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/279/2017

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie mechanicznego wykaszania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kunów w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 11:59:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/280/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1902
ogłoszony :05.06.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w kUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 12:01:00 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:03:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/281/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 12:02:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LI/282/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.1903
ogłoszony :05.06.2017

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIX/228/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 12:05:48 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:04:34, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Postanowienie Nr 3/2017

w sprawie ustalenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie II Kadencji na lata 2017 - 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 10:23:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/283/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 10:26:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/284/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 10:27:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/285/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 10:28:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/286/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpinie do realizacji zadania publicznego w ramach Programu Wielotniego "Senior +" na lata 2015 - 2020

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 10:30:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/287/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2278
ogłoszony :12.07.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie MGOPS w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 10:32:59 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:05:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/289/2017

w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 10:35:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/290/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2279
ogłoszony :12.07.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 10:37:35 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:05:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LII/291/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 10:39:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIII/292/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2482
ogłoszony :21.08.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 13:13:10 Informację zaktualizowano 2017-08-29 11:06:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIII/293/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 13:14:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIV/294/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnej na rzecz dzierżawców/najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 11:33:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIV/295/2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/233/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2017 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 11:35:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIV/296/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2800
ogłoszony :20.09.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 11:38:37 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:06:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIV/297/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 11:40:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIV/298/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania "Pożegnanie Lata w Powiecie Ostrowieckim"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 11:41:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIV/299/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie na likwidację skutków nawałnic, wichur, huraganów jakie wystąpiły na terenie Gminy w sierpniu 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 11:44:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIV/300/2017

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 11:46:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIV/301/2017

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, żródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania palnu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 11:49:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIV/302/2017

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-11 11:50:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/303/2017

w sprawie określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior +" w Kunowie oraz kryteriów uczestnistwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior +" w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 11:49:59, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/304/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3035
ogłoszony :5.10.2017

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 11:51:26 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:07:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/305/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2993
ogłoszony :4.10.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 11:52:39 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:08:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/306/2017

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 11:54:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/307/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.2994
ogłoszony :4.10.2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 11:56:51 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:09:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/308/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3111
ogłoszony :11.10.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 11:58:32 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:09:39, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LV/309/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w kUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 -2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 12:00:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/310/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3305
ogłoszony :3.11.2017

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 11:58:57 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:10:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/311/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3306
ogłoszony :3.11.2017

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:00:38 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:11:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/312/2017

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:01:55, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/313/2017

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:03:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/314/2017

w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika ZGKM w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:04:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/315/2017

w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej prawidłowości działania Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w zakresie zgłoszonych roszczeń o zapłatę przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z.o. z siedzibą w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:06:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/316/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3327
ogłoszony :3.11.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:09:19 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:11:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVI/317/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w psrawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:11:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVII/318/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3521
ogłoszony :23.11.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-17 18:04:00 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:12:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVII/319/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3522
ogłoszony :23.11.2017

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-17 18:07:35 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:12:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVIII/321/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3847
ogłoszony :7.12.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 21:21:59 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:13:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVIII/322/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 -2026

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 21:25:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVIII/323/2017

uchylająca uchwałę Nr LIV/300/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 21:30:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVIII/324/2017

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 21:31:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LVIII/320/2017

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior +" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 17:02:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/325/2017

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:34:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/326/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej PSP w Janiku w ośmioletnią PSP w Janiku wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:39:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/327/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Kunowie w ośmioletnią PSP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:41:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/328/2017

w sprawie "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok "

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:42:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/329/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika ZGKM w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:44:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/330/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:47:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/331/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3848
ogłoszony :7.12.2017

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:48:38 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:14:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/332/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3849
ogłoszony :7.12.2017

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:50:13 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:14:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/333/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3850
ogłoszony :7.12.2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:51:18 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:15:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/334/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3851
ogłoszony :7.12.2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:52:29 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:15:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/335/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.3852
ogłoszony :7.12.2017

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:53:34 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:15:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/336/2017 - Dz.Urz.Woj.2017.4038
ogłoszony :18.12.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:55:52 Informację zaktualizowano 2018-01-03 09:16:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LIX/337/2017

w sprawie zmian uchwały NR XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 10:57:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/338/2017

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 12:35:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/339/2017 - Dz.Urz.Woj.2018.374
ogłoszony :18.01.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 12:36:59 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:19:10, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LX/340/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 12:38:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/341/2017 - Dz.Urz.Woj.2018.375
ogłoszony :18.01.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230.16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:35:53 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:19:45, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/342/2017

w sprawie zmian uchwały Nr XL/229/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2017 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:37:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/343/2017

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:39:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/344/2017 - Dz.Urz.Woj.2018.381
ogłoszony :19.01.2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:40:37 Informację zaktualizowano 2018-05-30 09:20:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/345/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:48:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/346/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Doły Biskupie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:50:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/347/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Janik

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:51:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/348/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Kolonia Inwalidzka

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:53:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/349/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Kurzacze

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:54:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/350/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego Miasto Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:55:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/351/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Miłkowska Karczma

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:56:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/352/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:57:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/353/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Wymysłów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:58:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/354/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz nowych dzierżawców / najemców.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 12:59:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/355/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres dwóch lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostatni korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:30:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/356/2017

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:32:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr LXI/357/2017

w sprawie przyjęcia planu Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:33:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku