Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Klauzula informacyjna strona główna 

Klauzula informacyjna
Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Kunowie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: rodo@kunow.pl lub tel. 412613174.
3. Dane osobowe przetwarzane są w ramach obowiązków zdefiniowanych w przepisach prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 10:04:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Borowska

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 14:23:01 Informację zaktualizowano 2019-07-29 14:23:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku