Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Klauzula informacyjna strona główna 

Klauzula informacyjna
Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KUNOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz z 2018 r. Nr 127, str. 2), zwanym dalej RODO, wskazuje się, że:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie działający w imieniu  Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie z siedzibą przy ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów.

Inspektor danych osobowych

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych,
z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@kunow.pl lub tel. 412613174.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego), art. 6 ust. 1 lit. a (tzn. przetwarzanie jest realizowane

na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tzn. przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań własnych gminy przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz innych ustaw, które nakładają na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów
oraz w związku z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa
(tj. § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej), a następnie archiwizowane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej).

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

 1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

 2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 (tzw. podmioty przetwarzające).

Przekazanie danych
poza EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

W celu realizacji poważnych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzib
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Informacja
o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych, co do zasady wynika z przepisu prawa. W wypadku,
gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia sprawy, ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-03 10:04:43 Informację zaktualizowano 2020-02-11 14:46:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Borowska

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 14:23:01 Informację zaktualizowano 2019-07-29 14:23:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku