Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory samorządowe 2018
° Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
° Informacja o wyborze Urzędnika Wyborczego
° Informacja o naborze
° Dzień Otwarty Delegatury KBW - Kielce
° Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Referendum 2015
° Wybory Prezydenckie 2015
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Uzupełniające do Senatu RP - 2014
° Euro Parlament 2014
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne > Wybory samorządowe 2018 strona główna 

Wybory samorządowe 2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 08:10:52, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zarządzenie Nr 159.2018

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 13:17:30, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie w wyborach do Rady Miejskiej w Kunowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 13:18:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 14:55:57, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Skład MKW w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 08:50:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Harmonogram dyżurów MKW w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 10:28:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

o losowaniu numerów dla list kandytatów na radnych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 10:58:27, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

o przyznanych numerach list kandytatów na radnych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 15:17:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 15:18:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że w okresie od 30 września 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w pokoju 112 w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 udostępniony jest do wglądu spis wyborców dla wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Każdy wyborca może sprawdzić, na pisemny wniosek, czy został uwzględniony w spisie.


Udostępnienie spisu wyborców następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.


Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana pisemnie.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 12:26:09, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze Gminy Kunów, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców, sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

2. Wyborca zameldowany na pobyt czasowy, który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

3. Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w Gminie Kunów można składać przez cały rok, jednakże wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców musi nastąpić w ciągu 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Ewentualne więc wezwanie do przedłożenia dokumentów i sprawdzenie, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunek stałego zamieszkiwania na obszarze Gminy Kunów musi nastąpić w terminie umożliwiającym wydanie decyzji. W przeciwnym razie decyzja może być wydana dopiero po dniu głosowania.
Samo złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców, nie daje podstawy do ujęcia wyborcy w spisie wyborców.

4. W wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania.

5. Wszelkie informacje na temat warunków głosowania oraz wpisywania się do rejestru wyborców udzielane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie pok. 112 w godzinach pracy urzędu.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-03 12:29:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

o zarejestrowanych kandytatach na burmistrza

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 14:00:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Obwieszczenie

o zarejestrowanych listach kandytatów na radnych

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 14:02:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Składy Obwodowych Komisji

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 11:24:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Rozkład dowozu wyborców

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-15 10:52:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Dyżur MKW

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 09:59:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku