Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 strona główna 

2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Uchwała Nr XIX.117.2019

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 09:33:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIX.116.2019

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 09:31:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIX.115.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0658T Kunów – Piaski – Janik ( w msc. Janik) od km 4 + 658 do km 5 + 495”

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 09:29:54, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIX.114.2019

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 – 2036

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 09:21:12, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIX.113.2019

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 09:08:03, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVIII.112.2019

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 12:04:48, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVIII.111.2019

 w sprawie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 12:02:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVIII.110.2019

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 – 2036

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-01 16:02:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVIII.109.2019

 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-01 16:00:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVIII.108.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-01 15:59:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVII.107.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0667T Kunów – Bukowie – Chocimów (w msc. Bukowie) od km 0+310 do km 1+580, od km 2+597 do km 2+790, od km 3+000 do km 3+ 800 dł. 2 263 mb.”

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 10:34:37, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVII.106.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0651T Doły Biskupie – Kunów (w msc. Kunów) od km 5+330 do km 5+930, w zakresie odtworzenia elementów odwodnieniowych oraz odtworzenia umocnienia poboczy.”

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 10:28:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVII.105.2019

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok  

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 10:23:38, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVI.104.2019

o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źrodeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 13:55:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVI.103.2019

w sprawie organizacji wspólnej obsługii jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 13:50:13, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVI.102.2019

o zmianie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 13:40:44, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVI.101.2019

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok  

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 13:37:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVI.100.2019

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:42:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVI.99.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego Miasto Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:38:59, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVI.98.2019

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:37:05, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVI.97.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:35:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XVI.96.2019

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 09:33:17, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XV.95.2019

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 13:40:06, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XV.94.2019

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 13:38:49, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XV.93.2019

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 13:34:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XV.92.2019

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 13:26:57, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIV.91.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 10:56:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIV.90.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 10:53:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIV.89.2019

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 10:52:53, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIV.88.2019

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 10:47:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIV.87.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 10:44:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIV.86.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 10:42:27, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIV.85.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 10:39:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIII.84.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 17:36:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XIII.83.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 17:25:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.82.2019

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:23:29, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.81.2019

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:22:42, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.80.2019

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie mechanicznego wykaszania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kunów w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:21:28, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.79.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie: dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:19:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.78.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:17:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.77.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 -2023 dla Miasta i Gminy Kunów realizowanego na podstawie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:09:04, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.76.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości ich pobierania i wykorzystywania 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:05:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.75.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:02:45, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.74.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 15:00:36, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.73.2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 14:58:33, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.72.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 

Do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2018(*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 14:57:09, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.71.2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie wotum zaufania za rok 2018 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 14:55:02, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XII.70.2019

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 14:49:26, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XI.69.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:42:58, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XI.68.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:40:51, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XI.67.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:38:50, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr XI.66.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:36:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr X.65.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-04 15:37:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.64.2019

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 13:17:55, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.63.2019

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 13:15:21, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.62.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Janik.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 12:58:04 Informację zaktualizowano 2019-04-01 12:58:22, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.61.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 12:55:50 Informację zaktualizowano 2019-04-01 12:59:47, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.60.2019

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2019 roku". 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 12:52:16, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.59.2019

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 12:49:34, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.58.2019

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 12:36:23, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.57.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 12:34:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.56.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 12:32:24, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.55.2019

w sprawie zmian uchwały Nr V.25.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 12:29:56, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr IX.54.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 12:26:01, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Uchwała Nr VIII.53.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:22:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII.52.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:20:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII.51.2019

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:18:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII.50.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kunów, położonej w miejscowości Janik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 806/1

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:17:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII.49.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Janik, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 210/2 i 211/2, stanowiących własność Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:15:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII.48.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kunów, położonej w miejscowości Miłkowska Karczma, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 8.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:12:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII.47.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów" do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:08:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VIII.46.2019

w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania projektu nowego Statutu Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-06 09:05:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.45.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:51:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.44.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:50:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.43.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:48:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.42.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:47:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.41.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:45:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.40.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:43:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.39.2019

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - ZGKM w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:42:05, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.38.2019

w sprawie zmian uchwały Nr V.25.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:40:01, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.37.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:38:25, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.36.2019

w sprawie zamiany Uchwały Nr VI.30.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11.01.2019 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:34:25 Informację zaktualizowano 2019-02-12 09:36:51, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.35.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:32:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.34.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:31:24, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.33.2019

w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:30:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.32.2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2019 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:28:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VII.31.2019

w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 dla Miasta i Gminy Kunów realizowanego na podstawie wielotniego rządowego programu  "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 09:26:00, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr VI.30.2019

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-18 10:35:49, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V.29.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 12:03:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V.28.2018

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 12:02:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V.27.2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 12:00:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V.26.2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 11:57:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V.25.2018

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 11:56:23, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V.24.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 11:54:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr V.23.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-11 11:52:06, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IV.22.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 10:55:47, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr IV.21.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 10:52:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III.20.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 08:12:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III.19.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 08:10:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III.18.2018

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 08:07:28, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr III.17.2018

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 08:04:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.16.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przeyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 15:16:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.15.2018

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 15:13:07, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.14.2018

w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/324/2017 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 15:11:41, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.13.2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 15:09:42, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.12.2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 15:08:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.11.2018

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 15:07:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.10.2018

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 15:05:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.9.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 15:01:13, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.8.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 14:59:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.7.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 14:57:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.6.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 14:56:33, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.5.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 14:55:26, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.4.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 14:50:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr II.3.2018

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 14:48:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr I.2.2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 14:45:22, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Uchwała Nr I.1.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 14:44:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku