Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
- Ogłoszone powyżej 30 tys. euro
- Ogłoszone poniżej 30 tys. euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2019 > Ogłoszone poniżej 30 tys. euro strona główna 

Ogłoszone poniżej 30 tys. euro
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019/2020 do kotłowni mieszczącej się w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.15.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz usług (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-18 12:05:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: organizację konferencji podsumowującej projekt.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 13:07:30 Informację zaktualizowano 2019-10-17 13:10:50, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przeprowadzenie podziału nieruchomości” (znak sprawy: IGP.II.271.9.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 13:34:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością, położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/3, obręb 0015, a 179/4, 180/1 i 180/4” (znak sprawy: IGP.II.271.14.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-15 14:12:41 Informację zaktualizowano 2019-10-15 14:13:11, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/3, obręb 0015, a 179/4, 180/1 i 180/4” (znak sprawy: IGP.II.271.13.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 13:05:33 Informację zaktualizowano 2019-10-09 13:07:04, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ściekóww Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa” obejmująca:zaprojektowanie i montaż tablicy pamiątkowej szt. 1 dotyczącej realizowanego projektu (znak sprawy: IGP.III.271.27.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 12:56:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Utwardzenie terenu na działce nr 1268/8 na os. Dziewulskiego w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.12.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 13:02:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie podziału nieruchomości” (znak sprawy: IGP.II.271.9.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:22:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością, położoną w miejscowości Rudka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/3, obręb 0015, a 179/4, 180/1 i 180/4” (znak sprawy: IGP.II.271.13.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 12:11:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późń zm.) zaprasza do złożenia oferty na: 


Promocjęa projektu pn.: "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 - obręb Kunów ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy pamiątkowej szt.  dotyczącej realizowanego projektu. 

Rozeznanie cenowe do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 12:40:25, wprowadzający: Paulina Ogłaza
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty na: „Utwardzenie terenu na działce nr 1268/8 na os. Dziewulskiego w Kunowie” (znak sprawy: IGP.II.271.12.2019)

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz robót (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (*.pdf)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (*.pdf)

Załączniki nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e - projekt zagospodarowania terenu, opis do projektu zagospodarowania terenu, rys. 2 szkic sytuacyjny, rys. 3 przekrój P1-P1, rys. 4 przekrój P2-P2 (*.zip)

Załącznik nr 9 - STWiORB (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 15:29:53, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych (znak sprawy: IGP.III.271.21.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-19 14:57:19 Informację zaktualizowano 2019-07-19 14:57:40, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-08 15:04:59 Informację zaktualizowano 2019-07-08 15:05:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Promocja projektu pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działakch oznaczonych nr 3886 i 3888 - obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca : zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych (znak sprawy IR.III.271.3.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-08 14:48:17 Informację zaktualizowano 2019-07-08 15:01:15, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „Organizacja imprez o charakterze edukacyjno - sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień na terenie gminy Kunów - prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym oraz zajęć rekreacyjno - sportowych”

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 14:00:32 Informację zaktualizowano 2019-06-19 14:04:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Rozeznanie cenowe

Gmina Kunów zwraca się o wycenę zamówienia: Kompleksowe wykonanie zaleceń wynikających ze „Sprawozdań z inspekcji dla placów zabaw na terenie Gminy Kunów”. Ilość placów zabaw znajdujących się w zarządzie Gminy Kunów -15 szt.

Rozeznanie cenowe (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

Załącznik nr 7 (*.pdf)

Załącznik nr 8 (*.pdf)

Załącznik nr 9 (*.pdf)

Załącznik nr 10 (*.pdf)

Załącznik nr 11 (*.pdf)

Załącznik nr 12 (*.pdf)

Załącznik nr 13 (*.pdf)

Załącznik nr 14 (*.pdf)

Załącznik nr 15 (*.pdf)

Załącznik nr 16 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:11:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zaprasza do złożenia oferty na: „Organizacja imprez o charakterze edukacyjno - sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień na terenie gminy Kunów - prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym oraz zajęć rekreacyjno - sportowych”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:26:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”(znak sprawy: IR.II.271.6.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 13:05:35, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Zał. nr 3 - Formularz asortymentowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 13:34:14, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.5.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 15:12:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: wykonanie 100 zdjęć dokumentujących przebieg prac z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz przygotowanie i druk 500 szt. folderu reklamowego dotyczącego zrealizowanego projektu (znak sprawy: IR.III.271.4.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:59:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych (znak sprawy: IR.III.271.3.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:58:32, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: publikację 12 ogłoszeń prasowych w co najmniej dwóch wydaniach lokalnych (czasopismach) lub mających wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym (znak sprawy: IR.III.271.2.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 14:57:37, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.4.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 09:23:21, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania
ofertowego – uwaga: zmiana terminu składania
ofert: 29.03.2019 r. do godz. 10:00

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.4.2019).

Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia po zmianie (*.pdf)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy po zmianie (*.xlsx)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - wzór umowy po zmianie (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-27 11:21:19, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.5.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 14:14:17, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.4.2019).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (*.xlsx)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 13:02:56, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: wykonanie 100 zdjęć dokumentujących przebieg prac z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz przygotowanie i druk 500 szt. folderu reklamowego dotyczącego zrealizowanego projektu.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 13:47:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 13:41:48, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: publikację 12 ogłoszeń prasowych w co najmniej dwóch wydaniach lokalnych (czasopismach) lub mających wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 13:33:54, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów” (znak sprawy: IR.II.271.3.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-20 13:27:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.2.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 12:45:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-12 14:10:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-12 14:03:03, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 14:20:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 12:39:58, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty w części
zamówienia nr 2

Gmina Kunów zawiadamia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w ramach projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: telewizor 1 szt., nagłośnienie 1 kpl., meble 1 kpl. oraz dekoracje  1 kpl. w zakresie części zamówienia nr 2 (znak sprawy: IR.271.BU.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:35:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w ramach projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: telewizor 1 szt., nagłośnienie 1 kpl., meble 1 kpl. oraz dekoracje 1 kpl. (znak sprawy: IR.271.BU.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 13:15:20, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w ramach projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: telewizor 1 szt., nagłośnienie 1 kpl., meble 1 kpl. oraz dekoracje 1 kpl. (znak sprawy: IR.271.BU.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 13:47:16, wprowadzający: Daniel Ożdżyński

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
wersja do druku