Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Raport o stanie Gminy Kunów
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Dostęp do informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Konta Bankowe
Emisja obligacji
Emisja
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Transport publiczny
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Koordynator do spraw dostępności
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Nieodpłatna pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Status Prawny Gminy strona główna 

Status Prawny Gminy
Status Prawny Gminy

Pozycję ustrojową gminy określają regulacje prawne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, będącego zdecentralizowaną formą administracji publicznej. Gmina jest korporacyjną formą organizacji życia publicznego. Pod pojęciem gminy należy rozumieć wspólnotę samorzšdową, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy gminy, oraz jej terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własnš odpowiedzialność, jest wyposażona w osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe, które stanowią mienie komunalne.
Własna, i odrębna od państwowej, podmiotowość gminy występuje w dwojakiej postaci: jako podmiotowość cywilnoprawna objawiająca się w sferze praw majątkowych oraz jako podmiotowość publicznoprawna realizująca się w zakresie wykonywanych zadań publicznych. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest przez organy administracji rządowej jedynie na podstawie kryterium zgodności z prawem. Szczegółowo ustrój gminy określa jej statut. Obowiązujący Statut Gminy Kunów został przyjęty uchwałą Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r., która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 46 poz 570 z dn. 28.03.2003 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 10:00:20 Informację zaktualizowano 2014-12-18 14:14:44, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku