Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kunów  kunow.pl
Dane
Informacje bieżące
Gmina
Status Prawny Gminy
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Mienie Gminy
Gospodarka Nieruchomościami
Zagospodarowanie Przestrzenne
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
e - sesja
Burmistrz
Petycje
Urząd Miasta i Gminy
Regulamin
Ochrona środowiska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Ochrony Zabytków
Wystąpienia pokontrolne
Nabór na wolne stanowisko pracy
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jednostki Pomocnicze
Wykaz
Prawo lokalne
Uchwały Rady
° 2002r.
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r .
° 2014 r. - Kadencja 2014-2018
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Burmistrza
Finanse
Budżet
Podatki i opłaty
Przetargi
Ogłoszenia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia
Oświata
Metryczka subwencji oświatowej
Informacja o wysokości dotacji
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Wzory ofert, umów i sprawozdań
Wybory
Informacje ogólne
Przydatne linki
Instytucje Kultury
Informacje
Młodociani pracownicy
Podstawowe informacje
RODO
Klauzula informacyjna
Inne
Wersje elektroniczne DZ.U. I M.P.
Informacje nieudostępnione
Darmowa pomoc prawna
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2003r. strona główna 

2003r.
U XVI-111-03 z 21.11.2003
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaoatrzenie w wodę  do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:28:14, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-112-03 z 21.11.2003
 w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzenie ścieków do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:33:08, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-113-03 z 21.11.2003
w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie na terenie gminy Kunów do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:37:19, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-114-03 z 21.11.2003
 w sprawie: Zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:39:03, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-115-03 z 21.11.2003
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/64/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie: zaciągnięcia pozyczki na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:40:17, wprowadzający: Paweł Maj
 do pobrania (jpg)
U XVI-116-03 z 21.11.2003
w sprawie: wyboru banku obsługującego budżet gminy Kunów, jednostki i zakłady budżetowe gminy Kunów
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:42:13 Informację zaktualizowano 2007-06-15 12:59:53, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-117-03 z 12.12.2003
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok oraz wzoru informacji deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:43:39, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-118-03 z 12.12.2003
 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na 2004 rok do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:44:54, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-119-03 z 12.12.2003
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obniżenia podatku rolnego oraz wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny w 2004 roku do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:46:10, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-120-03 z 12.12.2003
 w sprawie: określenia wzoru informacji i deklarcji na podatek leśny na 2004 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:47:04, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-121-03 z 12.12.2003
 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:48:02, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-122-03 z 12.12.2003
 w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenie inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:50:10, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-123-03 z 12.12.2003
w sprawie: ustalenia wysokości stawek, podatku od posiadania psów, określenie zasad poboru oraz terminów płatności i zwolnień w 2004 r. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:51:04, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-124-03 z 12.12.2003
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 11:51:59, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-125-03 z 30.12.2003
w sprawie: sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z przeniesieniem własności budynku / byłe warsztaty szkolne / stanowiącego odrębną nieruchomość, usytuowanego na działce ewid. nr 308/49 o pow. 0.2029 ha w mieście Kunowie wraz z usytuowaniem służebności przejścia i przejazdu do powyższej nieruchomości przez działki ewid. 308/50 i 308/4 położone w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:35:08, wprowadzający: Paweł Maj
U XVI-126-03 z 30.12.2003
w sprawie:zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla publicznych szkół podstawowych w Bukowiu, Chocimowie i Miłkowskiej Karczmie prowadzonych przez osoby fizyczne do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:37:33, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-127-03 z 30.12.2003
w sprawie: ustalenia wysokości dotacji uzupełniającej z budżetu Gminy dla Publicznych szkół podstawowych w Bukowiu, Chocimowie i Miłkowskiej Karczmie prowadzonych przez osoby fizyczne do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:38:41, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-128-03 z 30.12.2003
 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:40:54, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-129-03 z 30.12.2003
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:41:50, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-130-03 z 30.12.2003
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:42:55, wprowadzający: Paweł Maj
U XVIII-131-03 z 30.12.2003
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XVII/121/203 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:51:17, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/96/03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 12:54:52, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/97/03
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Kunów (Dz. Urz Woj. Św. z 2003 r. Nr 46 poz. 576) do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:03:51, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/98/03
 zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:04:59, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/99/03
 udziału Gminy Kunów w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:08:27, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/100/03
trybu i zasad Głosowania na ławników do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:11:20, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/101/03
 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję 2004-2007 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:12:43, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/102/03
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2003 r. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:14:31, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/103/03
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 495 o pow. 0,2147 ha położonej we wsi nietulisko Małe oraz działki nr 762 o pow. 0,0128 ha położonej w Kunowie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie z przeznaczeniem na cel publiczny do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:15:38, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/104/03
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomosci gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 230/1 o pow. 82 m2 z przeznaczeniem na cel publiczny do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:16:41, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/105/03
nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 317/2 i nr 317/3 o powierzchni ogólnej 196m2 z przeznaczeniem na cele publicznej do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:17:37, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/106/03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:18:38, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/107/03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:19:37, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/108/03
 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:21:03, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/109/03
w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr II/15/97 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:21:49, wprowadzający: Paweł Maj
U XIV/110/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów w granicach administracyjnych miasta i sołectw gminy do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:22:44, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-87-03
 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowo - rzeczowego PZOZ Ośrodek Zdrowia w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:25:05, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-88-03
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr VII/53/03 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2003 r. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:26:28, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-89-03
 w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:27:28, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-90-03
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Kunowie przy ulicy Langiewicza i Krzywej oznaczonej w ewidencji nr działek 567/6,567/7,567/8,567/9,567/10,567/11,567/12,567/13,567/14,567/14,567/15,567/16,567/17,567/18,567/19,567/20,567/21,567/22,567/23,567/24 o powierzchni wskazanych na planie nr 2278-11/2003 stanowiącym załącznik do uchwały do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:31:35, wprowadzający: Paweł Maj
  do pobrania (jpg)
U XII-91-03
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 306/8, nr 306/9, nr 309/3 o pow. ogólnej 476 m2 z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w miejscowości Boksycka
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:32:40, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-92-03
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 559 o pow. 0.54 ha oraz nr 1267 o pow. 0.17 ha połozonej we wsi Nietulisko Duże do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:33:19, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-93-03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:33:58, wprowadzający: Paweł Maj
U XII-94-03
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:37:03, wprowadzający: Paweł Maj
U XIII-95-03
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/46/203 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:37:50, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII/58/03
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. (patrz dział Budżet: Sprawozdanie z wykonania budżetu 2002 r.) do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:38:29, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII/59/03
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Nietulisko Małe gm. Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 331/6 o powierzchni 823 m2 z przeznaczeniem pod budowę zatoki autobusowej. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:39:10, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII/60/03
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:40:08, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-61-03 z 28.03.2003 r.
 w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:41:10, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-62-03 z 28.03.2003 r.
 w sprawie: zmian w budzecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:41:51, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-63-03 z 28.03.2003 r.
 w sprawie: zmian w budzecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:42:26, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-64-03 z 28.03.2003 r.
 w sprawie: Zaciągnięcia pozyczki na pokrycie wydatków inwetycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:44:01, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-65-03 z 25.04.2003 r.
 w sprawie: likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:44:53, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-66-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: określania wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Kunów do korzystania z bezpłatnych posiłków w 2003 roku do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:46:05, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-67-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na finansowanie kosztów dożywiania ucznów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Kunów w 2003 roku do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:47:08, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-68-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w kunowie do podjęcia działań zmierzających do podziału nieruchomości i wyszacowania prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku warsztatów szkolnych znajdującego się na działce ewid. nr 308/5 w mieście Kunowie celem jej sprzedaży do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:48:26, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-69-03 z 25.04.2003 r.
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:49:22, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-70-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2003 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:50:14, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-71-03 z 25.04.2003 r.
 w sprawie: przyjęcia planu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Rady Miejskiej na 2003 rok. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 13:52:10, wprowadzający: Paweł Maj
U VIII-72-03 z 25.04.2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2003 rok. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:00:25, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-73-03 z 25 04 2003
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2003 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:01:44, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-74-03 z 25 04 2003
 w sprawie: powołania Rady Społecznej działajacej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:02:26, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-75-03 z 23 05 2003
 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:03:01, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-76-03 z 23 05 2003
 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:03:46, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-77-03 z 23 05 2003
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr VII/53/03 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2003 r. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:04:19, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-78-03 z 23 05 2003
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:05:07, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-79-03 z 23 05 2003
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/46/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:05:40, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-80-03 z 27 06 2003
 w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych w używaniu na wyposażenie Zespołu Szkół w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:06:19, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-81-03 z 27 06 2003
w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych w używaniu na wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:07:50, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-82-03 z 27 06 2003
 w sprawie: przekazania pozostałych środków trwałych w używaniu na wyposażenie ZGKM w Kunowie do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:09:08, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-83-03 z 27 06 2003
 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2003 do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:10:45, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-84-03 z 27 06 2003
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/65/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:11:28, wprowadzający: Paweł Maj
U IX-85-03 z 27 06 2003
 w sprawie: sprzedaży działki nr 31/2 o pow. 0,08 ha położonej we wsi Kolonia Inwalidzka gm. Kunów do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:22:19, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-53-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2003 rok do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:26:06, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-54-03 z 21.02.2003 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr X/49/95 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8.11.1995 r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kunowie. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:33:23, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-55-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kunów (Statut- patrz dział Statut) do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:37:17, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-56-03 z 21.02.2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka gm. Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 169/3 o pow. 0,0103 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej w miejscowości Boksycka do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:38:25, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-57-03 z 21.02.2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wymysłów gm. Kunów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 60/1 i 60/2 o pow. ogólnej 0,1337 ha z przeznaczeniem pod budowę budynku przepompowni dla wodociągu wraz z kablem zasilającym z istniejącej sieci oraz zjazdem z drogi powiatowej do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:39:32, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-50-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie: przyjęcia statutu jednostki pomocniczej Gminy Kunów Osiedla Kunów Piaski do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:43:05, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-51-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie: przyjęcia statutu jednostki pomocniczej Gminy Kunów Osiedla Kunów. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:48:08, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-52-03 z 21.02.2003 r.
 w sprawie: ustalenia prowizji dla sołtysów i skarbników - inkasentów na terenie miasta i gminy Kunów do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:50:33, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr VII-49-03
 w sprawie: przyjęcia statutów sołectw na terenie Gminy Kunów do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:55:51, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-47-03 z 21.02.2003
w sprawie: zmian do Uchwały Nr VI/36/03 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Kunów. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:57:44, wprowadzający: Paweł Maj
U VII-48-03 z 21.02.2003
w sprawie: zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Kunowie VI/35/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie mista i gminy Kunów. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 14:59:20, wprowadzający: Paweł Maj
Uchwała Nr VI-44/2003
w sprawie sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 33 typu M-2 o powierzchni użytkowej 34,07m2 usytuowanego w budynku wielomieszkanioiowym nr 48 w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki na drugim piętrze, objętego KW 33663, wraz z udziałem wynoszącym 34,07/2571 części działek gruntu nr 107/1, 107/2 i 107/3 objętych księgą wieczystą nr 24852 jako wieczyste użytkowanie oraz udział w częściach wspólnych domu i innych urządzeniach, które służą jako części wspólne budynku. do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:00:46, wprowadzający: Paweł Maj
  do pobrania (jpg)
Uchwała Nr VI-45/2003
w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 typu M-3 o powierzchni uzytkowej 48,10 m2 usytuowanego na II piętrze budynku wielomieszkaniowym nr 24 w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Ogrody
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:02:02, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-46-03 z 24.01.2003
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2003 do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:03:57, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-35-03 z 24.01.2003
 W sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Kunów do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:06:42, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-36-03 z 24.01.2003
 W sprawie: zwolnień od podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Kunów do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:08:37, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-37-03 z 24.01.2003
 W sprawie: zmiany okręgu podatkowego do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:10:06, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-38-03 z 24.01.2003
W sprawie: uchylenia uchwały III/21/02 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:10:59, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-39-03 z 24.01.2003
W sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Poradni Specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. do pobrania (doc)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:12:26, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-40-03 z 24.01.2003
W sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały II/3/02 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:13:14, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-41-03 z 24.01.2003
 W sprawie: ustalenie diet dla przewodniczacych jednostek pomocniczych do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:13:48, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-42-03 z 24.01.2003
 W sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Kunów do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Eko-recykling" do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:15:11, wprowadzający: Paweł Maj
U VI-43-03 z 24.01.2003
W sprawie: nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr: 3890/3.308/24. 308/26. 308/28. 308/37. 308/38. 308/39. 308/47. 3656. 3657. 3655/1. 3655/2. 602 o powierzchni ogólnej 1.1654 ha oraz własność nr 603/1 o pow. 319 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość (budynek biurowo - ambulatoryjny, budynek stołówki, parkingiem, wartowania, ujęcie wody, portiernia, budynek produkcyjny i hydroforownie) usytuowanych na powyzszych działach w Kunowie objętych księgą wieczystą: KW 37065 i KW 38153 prowadzonych przez Sąd Rejonowy wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. od PRO AGRO sa w upadłości z siedzibą w Kunowie z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych Gminy do pobrania (jpg)
Data wprowadzenia informacji 2007-06-15 15:16:17, wprowadzający: Paweł Maj
wersja do druku