bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 
U Nr XXXVI-263-2005 z dnia 28 stycznia 2005
 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2004 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:12:56.
U Nr XXXVI-262-2005 z dnia 28 stycznia 2005
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2005r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:13:46.
U Nr XXXVI-261-2005 z dnia 28 stycznia 2005
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2005r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:14:32.
U Nr XXXVI-260-2005 z dnia 28 stycznia 2005
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2005r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:15:01.
U Nr XXXVI-259-2005 z dnia 28 stycznia 2005
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2005r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:15:44.
U Nr XXXVI-258-2005 z dnia 28 stycznia 2005
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2005 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:16:22.
U Nr XXXVI-257-2005 z dnia 28 stycznia 2005
 w sprawie: ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:16:56.
U Nr XXXVI-256-2005 z dnia 28 stycznia 2005
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/142/02 z dnia 29 kwietniam 2002r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:17:36.
U Nr XXXVI-255-2005 z dnia 28 stycznia 2005
 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2005 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:18:17.
U Nr XXXVI-254-2005 z dnia 28 stycznia 2005
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 35/6 o pow. 2,7103 ha mającej założoną księgę wieczystą nr. KW 43912, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św., położonej we wsi Małe Jodło gm. Kunów. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:18:51.
U Nr XXXVI-253-2005 z dnia 28 stycznia 2005
 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:20:29.
U Nr XL-283-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy w Kunowie Nr 42/91 z dnia 5 października 1991 r. oraz uchwał Rady Miejskiej w Kunowie: Nr V/30/95 z dnia 9 czerwca 1995 r. i Nr VI/45/99 z dnia 9 czerwca 1999 r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:21:05.
U Nr XL-282-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kunów na lata 2005 - 2010 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:22:30.
U Nr XL-281-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:22:57.
U Nr XL-280-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVI/255/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2005 rok do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:24:01.
U Nr XL-279-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Ireneuszem Ożdżyńskim do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:24:40.
U Nr XL-278-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
w sprawie: nabycia nieruchomosci gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 271/1 o pow. 108 m2, 218/1 o pow. 26 m2, 217/1 o pow. 30 m2, 216/1 o pow. 32 m2, 270/1 o pow. 76 m2 o pow. ogólnej 272 m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi ksiegę wieczystą nr KW 46044 a zajetej wybudowaną drogą gminną  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:25:17 | Data modyfikacji: 2007-06-27 08:27:30.
U Nr XL-277-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/103/203 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomosci gruntowej oznaczonej nr działki 495 o pow. 0,2147 ha położonej we wsi Nietulisko Małe oraz działki nr 762 o pow. 0,0128 ha położonej w Kunowie od Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie z przeznaczeniem na cel publiczny do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:34:58.
U Nr XL-276-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:37:30.
U Nr XL-275-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:38:13.
U Nr XL-274-2005 z dnia 29 kwietnia 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:40:24.
U Nr XXIX-273-2005 z dnia 30 marca 2005
 w sprawie: likwidacji Związku Międzygminnego "Eko-recykling" do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:41:25.
U Nr XXIX-272-2005 z dnia 30 marca 2005
 w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:44:00.
U Nr XXIX-271-2005 z dnia 30 marca 2005
 w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:44:34 | Data modyfikacji: 2007-06-27 08:46:12.
U Nr XXIX-270-2005 z dnia 30 marca 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:48:22.
U Nr XXXVIII-269-2005 z dnia 18 marca 2005
 w sprawie: wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:49:38.
U Nr XXXVIII-268-2005 z dnia 18 marca 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2005 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:50:41.
U Nr XXXVIII-267-2005 z dnia 18 marca 2005
 w sprawie: przyjęcia "Planu rozwoju wsi Doły Biskupie" do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:52:32.
U Nr XXXVII-266-2005 z dnia 25 lutego 2005
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności majacych na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świetokrzyskiego o przekazanie nieodpłatnie prawa własnosci nieruchomosci gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Doły Biskupie nr 389/1, 388/6, 528/4, 527/1, 526, 583/1 o pow. 1,81 ha objetych księgą wieczystą nr Kw 45349 prowadzoną przez Sad Rejonowy Wydział Ksiag Wieczystych w Ostrowcu Św. stanowiacej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz Gminy Kunów do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:53:21.
U Nr XXXVII-265-2005 z dnia 25 lutego 2005
w sprawie: warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 08:54:13.
U Nr XXXVII-264-2005 z dnia 25 lutego 2005
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/141/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie określania diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:04:49.
U Nr XLII-297-2005 z dnia 24 czerwca 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:05:45.
U Nr XLII-296-2005 z dnia 24 czerwca 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:06:40.
U Nr XLII-295-2005 z dnia 24 czerwca 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:07:28.
U Nr XLII-294-2005 z dnia 24 czerwca 2005
 w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:09:10.
U Nr XLII-293-2005 z dnia 24 czerwca 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/197/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:09:49.
U Nr XLII-292-2005 z dnia 24 czerwca 2005
 w sprawie: przyjęcia "Planu rozwoju wsi Wymysłów" do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:12:25.
U Nr XLII-291-2005 z dnia 24 czerwca 2005
 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego PZOZ Ośrodek Zdrowia w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:14:01.
U Nr XLII-290-2005 z dnia 24 czerwca 2005
w sprawie: przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej chodnika w Nietulisku Dużym- na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko- Szeligi- Waśniów do " starodroża drogi krajowej "- drogi gminnej Nr 001353T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500mb), wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, realizacji inwestycji polegjącej na budowie przedmiotowego chodnika. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:15:33.
U Nr XLI-289-2005 z dnia 27 maja 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:17:00.
U Nr XLI-288-2005 z dnia 27 maja 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:19:43.
U Nr XLI-287-2005 z dnia 27 maja 2005
w sprawie: przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu dróg publicznych polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Nietulisku Dużym- na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 0649T Nietulisko- Szeligi- Waśniów do " starodroża drogi krajowej "- drogi gminnej Nr 001353T Nietulisko Małe - Nietulisko Duże (ok. 500mb), wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania terenem z pozwoleniem na budowę, realizacji inwestycji polegjącej na budowie przedmiotowego chodnika. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:21:11.
U Nr XLI-286-2005 z dnia 27 maja 2005
w sprawie: wprowdzenia zmian do Uchwały Nr XXXVI/255/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2005 rok. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:22:04.
U Nr XLI-285-2005 z dnia 27 maja 2005
 w sprawie: przyjęcia "Planu rozwoju wsi Bukowie" do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:24:32.
U Nr XLI-284-2005 z dnia 27 maja 2005
 w sprawie: przyjęcia "Planu rozwoju wsi Chocimów" do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:26:08.
U Nr XLIII-305-2005 z dnia 15 lipca 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:26:59.
U Nr XLIII-304-2005 z dnia 15 lipca 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:28:41.
U Nr XLIII-303-2005 z dnia 15 lipca 2005
 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie wprowadzonym uchawłą Nr XXXI/225/04 RM w Kunowie z dnia 9 listopada 2004 r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:29:42.
U Nr XLII-302-2005 z dnia 24 czerwca 2005
 w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości/ lokali na okres dłuższy niż 3 lata. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:32:23.
U Nr XLII-301-2005 z dnia 24 czerwca 2005
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 233/5 o pow. 68m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 29336 a zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:32:57.
U Nr XLII-300-2005 z dnia 24 czerwca 2005
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 233/3 o pow. 66m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 30104 a zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:34:34.
U Nr XLII-299-2005 z dnia 24 czerwca 2005
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 291/1 o pow. 14m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 47689 a zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:35:26.
U Nr XLII-298-2005 z dnia 24 czerwca 2005
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 237/1 o pow. 83m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 47690 a zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:36:05.
U Nr XLIX-337-2005 z dnia 9 grudnia 2005 r
 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:37:38.
U Nr XLIX-336-2005 z dnia 9 grudnia 2005 r
 w sprawie : ustalenia wysokości stawek, podatku od posiadania psów, określenie zasad poboru oraz terminów płatności i zwolnień. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:39:33.
U Nr XLIX-335-2005 z dnia 9 grudnia 2005 r
 w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenie inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:41:00.
U Nr XLIX-334-2005 z dnia 9 grudnia 2005 r
 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:42:57.
U Nr XLIX-333-2005 z dnia 9 grudnia 2005 r
 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:45:49.
U Nr XLIX-332-2005 z dnia 9 grudnia 2005 r
 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:47:21.
U Nr XLVIII-331-2005 z dnia 25 listopada 2005 r
 w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:48:46.
U Nr XLVIII-330-2005 z dnia 25 listopada 2005 r
 w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:50:29.
  
U Nr XLVIII-329-2005 z dnia 25 listopada 2005 r
w sprawie : Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:55:57.
U Nr XLVIII-328-2005 z dnia 25 listopada 2005 r
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 09:58:02.
U Nr XLVIII-327-2005 z dnia 25 listopada 2005 r
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 10:02:20.
U Nr XLVIII-326-2005 z dnia 25 listopada 2005 r
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/321/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 października w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy Kunów. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 10:23:12.
U Nr XLVII-325-2005 z dnia 28 października 2005
r.
w sprawie : nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 132/4 o powierzchni 19 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą nr KW 43052 a zajętej wybudowana drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 10:25:25.
U Nr XLVII-324-2005 z dnia 28 października 2005
r.
w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów w granicach administracyjnych miasta i sołectw gminy. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 10:31:52.
U Nr XLVII-323-2005 z dnia 28 października 2005
r.
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 10:37:26.
U Nr XLVII-321-2005 z dnia 28 października 2005
r.
 w sprawie : utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy Kunów. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 10:40:53.
U Nr XLVI-320-2005 z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 175/4 o pow. 0,1018 ha mającej założoną księgę wieczystą nr KW 19460, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w mieście Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 10:54:04.
U Nr XLVI-319-2005 z dnia 30 września 2005 r.
 w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 10:56:52.
U Nr XLVI-318-2005 z dnia 30 września 2005 r.
 w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań przekraczających wysokość ustaloną przez Radę Miejską na realizację w 2005 roku zadań inwestycyjnych. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 10:58:31.
U Nr XLVI-317-2005z dnia 30 września 2005 r.
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 11:01:34.
U Nr XLVI-316-2005z dnia 30 września 2005 r.
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 11:04:19.
U Nr XLV-315-2005z dnia 14 września 2005 r.
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 11:20:46.
U Nr XLV-314-2005z dnia 14 września 2005 r.
 w sprawie: Zaciągnięcia pożyczki na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 11:22:49.
U Nr XLV-313-2005z dnia 14 września 2005 r.
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. 

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 11:26:19.
U Nr XLIV-312-2005 z dnia 26 sierpnia 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. 

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:39:44.
U Nr XLIV-311-2005 z dnia 26 sierpnia 2005
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:43:29.
U Nr XLIV-310-2005 z dnia 26 sierpnia 2005
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:44:28.
U Nr XLIV-309-2005 z dnia 26 sierpnia 2005
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:47:03.
U Nr XLIV-308-2005 z dnia 26 sierpnia 2005
 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:50:20.
U Nr XLIV-307-2005 z dnia 26 sierpnia 2005
w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Boksycka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 229/1 o pow. 116 m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. Prowadzi księgę wieczystą nr KW 47569 a zajętej wybudowaną drogą gminną. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:51:28.
U Nr XLIV-306-2005 z dnia 26 sierpnia 2005
 w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:52:19.
U Nr L-347-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:54:26.
U Nr L-346-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:54:59.
U Nr L-345-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:55:39.
U Nr L-344-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 132/8 o powierzchni 31 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminą. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:56:30.
U Nr L-343-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/324/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 października 2005r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów w zakresie określonym poniżej do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:57:11.
U Nr L-342-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia na 2006r. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:57:51.
U Nr L-340-2005 z dnia 30 grudnia 2005 r
 w sprawie: przyjęcia „Programu rozwoju sportu w Gminie Kunów” do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 12:59:15.
U Nr XLIX-339-2005 z dnia 9 grudnia 2005 r
w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/253/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005. do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 13:01:11.
U Nr XLIX-338-2005 z dnia 9 grudnia 2005 r
 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-06-27 13:01:58.

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2007-06-27 13:01:58
Opublikowane przez: Paweł Maj
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl