bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 
Uchwała nr XXI/143/12
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 11:54:22.
Uchwała nr XXI/144/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 31.10.2012 r. poz. 2923
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 11:56:49 | Data modyfikacji: 2012-11-14 10:29:04.
Uchwała nr XXI/145/12 ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.04.2012 r. poz. 1267
w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego " Moje boisko - Orlik 2012" w Kunowie prz ul. Laski  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 11:59:13 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:44:26.
Uchwała nr XXI/146/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.04.2012 r. poz. 1268
w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw, zarządzanych przez Gminę Kunów  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:00:33 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:44:46.
Uchwała nr XXI/147/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.04.2012 r. poz. 1269
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:02:20 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:45:09.
Uchwała nr XXI/148/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 11.04.2012 r. poz. 1111
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:04:25 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:45:57.
Uchwała nr XXI/149/12
w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Usuwania Azbestu Gmina Kunów". Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:06:07.
Uchwała nr XXI/150/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.04.2012 r. poz. 1270
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:09:27 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:47:25.
Uchwała nr XXI/151/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:11:35.
Uchwała nr XXI/152/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:13:15.
Uchwała nr XXI/153/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:14:52.
Uchwała nr XXII/154/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej , Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2012 rok.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:23:08 | Data modyfikacji: 2012-09-25 12:30:00.
Uchwała nr XXII/156/12

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 325/4 o pow: 0.66 ha mającej założoną księgę wieczystą w ostrowcu Św, położonej w Bukowiu od ANR odz. terenowy w Rzeszowie do realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:26:40 | Data modyfikacji: 2012-09-25 12:30:09.
Uchwała nr XXII/155/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2012 rok.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:27:50 | Data modyfikacji: 2012-09-25 12:30:19.
Uchwała nr XXIII/157/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 11.05.2012 r. poz. 1366
 w sprawie wielotniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2012-2016  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:34:28 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:48:10.
Uchwała nr XXIII/158/12
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:36:18.
Uchwała nr XXIII/159/12
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/134/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywabia Problemów Alkoholowych w Gminia Kunów na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:38:20.
Uchwała nr XXIII/160/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 30.10.2012 r. poz. 2895
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:45:34 | Data modyfikacji: 2012-11-14 10:29:36.
Uchwała nr XXIII/161/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012 - 2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:47:35.
Uchwała nr XXIV/162/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi nr 0657T Kunów - Janik - Wymysłów - Ostrowiec I etap ul. Langiewicza, Kolejowa w Kunowie"  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:52:45 | Data modyfikacji: 2012-09-25 12:53:27.
Uchwała nr XXIV/163/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 22.11.2012 r. poz. 3181
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:55:10 | Data modyfikacji: 2012-11-23 11:16:34.
Uchwała nr XXIV/164/12
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 1310 o pow 0.30 ha mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00041714/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu, położonej w Nietulisku Dużym gm Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:57:43.
Uchwała nr XXIV/165/12
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 726/3 o pow 0.2053 ha. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:58:55.
Uchwała nr XXIV/166/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 154/1 o pow 153 m2 położonej w msc Chocimów gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:01:24.
Uchwała nr XXIV/167/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 130/1, 132/1, 134/1 o pow 119 m2, 137/1 o pow 63 m2 położonej w msc Chocimów gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:03:50.
Uchwała nr XXIV/168/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 252/14 o powierzchni 400 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:05:47.
Uchwała nr XXIV/169/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 231/1 o powierzchni 427 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:06:40 | Data modyfikacji: 2012-09-25 13:07:27.
Uchwała nr XXIV/170/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 275/1 o powierzchni 205 m2 i 275/2 o powierzchni 73 m2 położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:09:19.
Uchwała nr XXIV/171/12

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów niezabudowanej działki nr 70/3 o pow. 140 m2 położonej w miejscowości Kunów, przewidzianej do poserzenia drogi gminnej - dojazdowej ul.Iłżecka

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:11:31.
Uchwała nr XXIV/172/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1029/5 o powierzchni 62 m2 położonej w miejscowości Janik gmina Kunów zajętej wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:13:19.
Uchwała nr XXIV/173/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 31.05.2012 r. poz. 1622
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/122/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:14:50 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:48:55.
Uchwała nr XXIV/174/12
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:16:02.
Uchwała nr XXV/176/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 22.11.2012 r. poz. 3182
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:18:04 | Data modyfikacji: 2012-11-23 11:17:09.
Uchwała nr XXV/177/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 22.11.2012 r. poz. 3183
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:19:29 | Data modyfikacji: 2012-11-23 11:17:37.
Uchwała nr XXV/178/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:21:31.
Uchwała nr XXV/179/12
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 106/1 o pow 0.0640 ha Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:22:06 | Data modyfikacji: 2012-09-25 13:22:57.
Uchwała nr XXV/180/12
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 208/11 o pow 0.0106 ha Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:24:39.
Uchwała nr XXV/181/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok przedstawionego przez MGBP w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:25:55.
Uchwała nr XXV/183/12
w sprawie wyrażenia opinii dot zmiany granic istniejącego obszaru Natura 2000 " Wzgórza Kunowskie" PLH 026039 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:27:57.
Uchwała nr XXV/184/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.02. 2011 w sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Dołach Biskupich osobie fizycznej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:29:58.
Uchwała nr XXV/185/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.02. 2011 w sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Wymysłowie osobie fizycznej  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:31:17.
Uchwała nr XXV/186/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.02. 2011 w sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Nietulisku Dużym osobie fizycznej  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:32:26.
Uchwała nr XXVI/187/12
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 1254/1 o pow 0.0393 ha Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:34:29.
Uchwała nr XXVI/188/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/145/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości komunalnych dla świadczenia usług medycznych przez NZOZ VITAMED s.c Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:36:43.
Uchwała nr XXVI/189/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów niezabudowanej działki nr 678/5 o pow. 526 m2 położonej w msc Janik, przewidzianej do poserzenia drogi gminnej - dojazdowej Janik ul. Prosta Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:38:39.
Uchwała nr XXVI/190/12
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:39:59.
Uchwała nr XXVI/192/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 22.11.2012 r. poz. 3184
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:41:32 | Data modyfikacji: 2012-11-23 11:17:57.
Uchwała nr XXVII/193/12
w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 87/1 o pow 0.0085 ha Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:42:59.
Uchwała nr XXVII/194/12
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej numerami działek 229/3 o pow 0.0409 ha, 369/3 o pow 0.0285, nr 398 o pow 0,3400 oraz 190/3 o pow 0.0211 i 401/6 o pow 0.0619 ha Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:46:07.
Uchwała nr XXVII/195/12
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów niezabudowanej działki 657/1 o pow. 52 m2 położonej w msc Janik, przewidzianej do poserzenia drogi gminnej - dojazdowej Janik ul. Prosta  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:49:25 | Data modyfikacji: 2012-09-27 10:56:21.
Uchwała nr XXVII/198/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 22.11.2012 r. poz. 3185
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:51:35 | Data modyfikacji: 2012-11-23 11:18:21.
Uchwała nr XXVII/199/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie  z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012 - 2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:53:24.
Uchwała nr XXVII/200/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:54:51.
Uchwała nr XXVII/201/12
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2011 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:55:54.
Uchwała nr XXVIII/202/12
w sprawie skargi Pani Idy Nowakowskiej - Łapa wniesionej do RIO w Kielcach na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 13:57:34.
Uchwała nr XXVIII/203/12
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat Pani Sylwii Różalskiej części powierzchniużytkowej wielkości 200 m2 i 123,50 m2 usytuowanych na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:00:06.
Uchwała nr XXIX/204/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.10.2012 r. poz. 2648
w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały nr XXI/145/12 z dnia 26.01.2012 w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego MOje boisko - Orlik 2012 w Kunowie przy ul Laski  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:02:26 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:52:51.
Uchwała nr XXIX/205/12
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 2250/2 o pow 2 m2 położonej w miejscowości Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną - dojazdową Kunów ul. Kaznodziejska Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:04:38.
Uchwała nr XXIX/206/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.09.2012 r. poz. 2584
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/177/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.11.2008 r.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:06:56 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:53:30.
Uchwała nr XXIX/207/12
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 129/3 o pow 0,03 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00059198/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:10:06.
Uchwała nr XXIX/208/12
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 793/3 o pow 0,23 ha położonej w miejscowości Janik mającej założoną księgę wieczystą KI1O/00050035/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:10:38 | Data modyfikacji: 2012-09-25 14:11:57.
Uchwała nr XXIX/209/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 20.12.2012 r. poz. 3897
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:14:21 | Data modyfikacji: 2012-12-21 09:26:15.
Uchwała nr XXIX/210/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012-2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:16:20.
Uchwała nr XXVII/197/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 09.08.2012 r. poz. 2283

w sprawie określenia zasad udzielenia obniżek oraz ich wymiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-27 10:47:35 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:51:58.
Uchwała nr XXVII/196/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 09.08.2012 r. poz. 2282
w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kunów.
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-27 10:50:12 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:51:38.
Uchwała nr XXV/182/12 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 15.06.2012 r. poz. 1805

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-27 10:53:25 | Data modyfikacji: 2012-10-16 13:50:14.
Uchwała nr XXIV/175/12

w sprawie utworzenia Targowiska w gminie Kunów oraz nadania regulaminu targowiska

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-27 10:55:49.
Uchwała nr XXX/211/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 20.12.2012 r. poz. 3898
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:19:31 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:43:20.
Uchwała nr XXX/212/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.12.2012 r. poz. 3975
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:23:17 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:43:49.
Uchwała nr XXX/213/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012 - 2020

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:31:40 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:44:00.
Uchwała nr XXX/214/12
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-19 13:34:29 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:43:36.
Uchwała nr XXXI/215/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.12.2012 r. poz. 3976
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-13 11:27:32 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:39:06.
Uchwała Nr XXXI/216/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012 - 2020. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-13 11:30:22.
Uchwała Nr XXXI/217/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania związanego z zakupem aparatów do hemodializy dla potrzeb ZOZ w Ostrowcu Św. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-13 11:32:22.
Uchwała nr XXXI/218/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 03.12.2012 r. poz. 3346
w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-13 11:34:42 | Data modyfikacji: 2012-12-21 09:23:29.
Uchwała nr XXXI/219/12

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 329/3 o pow 0.0109 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00002300/7, położonej w Nietulisku Małym gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-13 11:38:24.
Uchwała nr XXXI/220/12

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 217/3 o pow 0.0112 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00037500/3, położonej w Wymysłowie gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-13 11:40:09.
Uchwała nr XXXI/221/12

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 332/7 o pow 0.0015 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00046411/8, położonej w MIłkowskiej Karczmie gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-13 11:42:11.
Uchwała nr XXXI/222/12

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 234/5 o pow 0.1077 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00039703/0, położonej w Nietulisku Małym gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-13 11:43:30 | Data modyfikacji: 2012-11-13 11:44:35.
Uchwała nr XXXII/223/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3425
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:06:30 | Data modyfikacji: 2012-12-21 09:24:10.
Uchwała nr XXXII/224/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3426
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Miasta i Gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:08:08 | Data modyfikacji: 2012-12-21 09:24:30.
Uchwała nr XXXII/225/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3426
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:09:53 | Data modyfikacji: 2012-12-21 09:24:54.
Uchwała nr XXXII/226/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3427
w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:11:08 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:43:07.
Uchwała nr XXXII/227/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.12.2012 r. poz. 3428
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:12:59 | Data modyfikacji: 2012-12-21 09:25:47.
Uchwała nr XXXII/228/12
w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 209/3 o pow: 0.0070 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00020636/3, położonej w Boksycce gm.Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:16:47.
Uchwała nr XXXII/229/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 27.12.2012 r. poz. 3977
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:25:13 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:38:16.
Uchwała nr XXXII/230/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012 - 2020. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:29:09.
Uchwała nr XXXII/231/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania związanego z remontem kładki dla pieszych przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0656 T w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:31:35.
Uchwała nr XXXII/232/12
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatzrenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:33:05.
Uchwała nr XXXII/233/12
w sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-19 08:35:44 | Data modyfikacji: 2013-01-02 07:42:41.
Uchwała nr XXXIII/234/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn.05.02.2013 r. poz. 727
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:00:06 | Data modyfikacji: 2013-02-08 13:12:42.
Uchwała nr XXXIII/235/12
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/138/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2012-2020. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:07:40.
Uchwała Nr XXXIII/236/12
w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:12:34.
Uchwała nr XXXIII/237/12
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2013 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:13:35.
Uchwała nr XXXIII/238/12
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGKM w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:17:58.
Uchwała nr XXXIII/239/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn.04.02.2013 r. poz. 645
w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:30:47 | Data modyfikacji: 2013-02-08 13:13:10.
Uchwała nr XXXIII/240/12
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2013 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:37:17.
Uchwała Nr XXXIII/241/12
w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego, członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady osiedla, rady sołeckiej przysługuje dieta Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:39:45.
Uchwała nr XXXIII/242/12- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn.04.02.2013 r. poz. 646
w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:43:43 | Data modyfikacji: 2013-02-08 13:13:47.
Uchwała nr XXXIII/243/12
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:45:11.

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:45:11
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl