bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 
Uchwała Nr XX XIV/244/13
w sprawie nadania nazwy skwerowi w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-29 08:30:49.
Uchwała Nr XXXV/245/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2013 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-06 09:53:06.
Uchwała Nr XXXV/246/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, ZDrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na  2013 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-06 09:55:18.
Uchwała Nr XXXV/247/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2013 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-06 09:58:14.
Uchwała Nr XXXV/248/13
w sprawie przyjęcia planu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finasów Rady Miejskiej na 2013 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-06 10:11:42.
Uchwała Nr XXXV/249/13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2013 rok Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-06 10:12:56.
Uchwała Nr XXXV/250/13
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-06 10:15:05.
Uchwała Nr XXXV/251/13
w sprawie powierzenia Spółce ZUO "Janik" Sp.z.o.o z siedzibą w Janiku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa Instalacji Regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ZUO "Janik" Sp.z.o.o., dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-06 10:20:19.
Uchwała Nr XXXV/252/13
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/240/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2013 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-06 10:22:43.
Uchwała Nr XXXV/253/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.03.2013 r. poz. 1173
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:04:48 | Data modyfikacji: 2013-04-03 14:07:41.
Uchwała Nr XXXV/254/13
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013-2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:07:21.
Uchwała Nr XXXVI/255/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 02.04.2013 r. poz. 1500
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 08:00:27 | Data modyfikacji: 2013-04-03 14:09:27.
Uchwała Nr XXXVI/256/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 19.03.2013 r. poz. 1354
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 08:03:31 | Data modyfikacji: 2013-04-03 14:08:15.
Uchwała Nr XXXVI/257/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 29.03.2013 r. poz. 1486
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/117/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 08:08:33 | Data modyfikacji: 2013-04-03 14:08:45.
Uchwała Nr XXXVII/258/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1877

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 08:58:46 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:47:46.
Uchwała Nr XXXVII/259/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 05.06.2013 r. poz. 2365

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:02:14 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:32:05.
Uchwała Nr XXXVII/260/13
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2020

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:06:15.
Uchwała Nr XXXVII/261/13

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:09:30 | Data modyfikacji: 2013-04-05 09:13:27.
Uchwała Nr XXXVII/262/13

w sprawie kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 1031/15 o pow: 0.0041 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00006115/1 położonej w Janiku gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:12:40 | Data modyfikacji: 2013-04-05 09:13:36.
Uchwała Nr XXXVII/263/13

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów w drodze darowizny od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 681/2 o powierzchni 0.0760 ha położonej w Chmielowie gm. Bodzechów, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI!O/00028965/4, do realizacji celu publicznego z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej pod budowę przepompowni ścieków oraz budowę drogi dojazdowej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:19:54.
Uchwała Nr XXXVII/264/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1878
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/13 Rady MIejskiej w KUnowie, z dnia 23.02.2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Załącznik Nr 1 (*.xls)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:23:01 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:48:36.
Uchwała Nr XXXVII/265/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 16.04.2013 r. poz. 1843

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:26:08 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:49:04.
Uchwała Nr XXXVII/266/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 16.04.2013 r. poz. 1844
w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:27:56 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:49:41.
Uchwała Nr XXXVII/267/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 16.04.2013 r. poz. 1845
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:29:58 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:50:25.
Uchwała Nr XXXVII/268/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 16.04.2013 r. poz. 1846
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kunów  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:32:54 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:50:55.
Uchwała Nr XXXVII/269/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1879

w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:37:47 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:51:18.
Uchwała Nr XXXVII/270/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1880

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:39:51 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:51:48.
Uchwała Nr XXXVII/271/13 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 17.04.2013 r. poz. 1881

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściela nieruchomości.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-05 09:42:25 | Data modyfikacji: 2013-04-23 08:52:13.
Uchwała Nr XXXVIII/272/13
w sprawie: kupna nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 47/7 o pow: 0.0192ha dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00046183/0, położonej w Boksycce gm.Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 09:44:03.
Uchwała Nr XXXVIII/273/13

W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 252/16 o pow. 500m2, położonej w miejscowości Boksycka gmina Kunów, niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 09:49:51 | Data modyfikacji: 2013-05-13 09:50:59.
Uchwała Nr XXXVIII/274/13

W sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i gminy Kunów w 2013r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 09:52:40.
Uchwała Nr XXXVIII/275/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 23.05.2013 r. poz. 2264

W sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/157/2012 r. z dnia 23 luty 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w Kunowie w latach 2012 - 2016

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 09:55:58 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:32:43.
Uchwała Nr XXXVIII/276/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 23.05.2013 r. poz. 2265

W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/227/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 09:58:58 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:33:20.
Uchwała Nr XXXVIII/277/13
W sprawie: wprowadzenia ziman w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalnienia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 10:01:46.
Uchwała Nr XXXVIII/278/13
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kumów na lata 2013 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 10:05:12.
Uchwała Nr XXXIX/278/13
W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:08:28 | Data modyfikacji: 2013-05-14 10:09:33.
Uchwała Nr XXXIX/279/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 23.05.2013 r. poz. 2266

W sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:12:17 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:33:48.
Uchwała Nr XXXIX/280/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 23.05.2013 r. poz. 2267

W sprawie: terminów, częstotliwości i tryby uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:14:07 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:34:18.
Uchwała Nr XXXIX/281/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 05.06.2013 r. poz. 2366

W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-14 10:16:56 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:35:25.
Uchwała Nr XL/282/13

W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-05 09:59:09.
Uchwała Nr XL/283/13
W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-05 10:03:24.
Uchwała Nr XL/284/13
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała (*.pdf)

Sprawozdanie część pierwsza (*.pdf)

Sprawozdanie część druga (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-05 10:08:51.
Uchwała Nr XL/285/13

W sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2012 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-05 10:13:37.
Uchwała Nr XL/286/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 11.06.2013 r. poz. 2424

W sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIX/278/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-05 10:19:21 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:36:43.
Uchwała Nr XL/287/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 11.06.2013 r. poz. 2425

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-05 10:21:35 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:37:05.
Uchwała Nr XL/288/13
W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/240/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2013 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-05 10:23:42.
Uchwała Nr XL/289/13
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok przedstawionego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-05 10:27:11.
Uchwała Nr XLI/290/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 19.07.2013 r. poz. 2879

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-11 12:58:02 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:37:59.
Uchwała Nr XLI/291/13
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-11 12:59:48.
Uchwała Nr XLI/292/13
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-11 13:06:35.
Uchwała Nr XLI/293/13
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-11 13:12:44.
Uchwała Nr XLI/294/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 23.07.2013 r. poz. 2903

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/223/12 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-11 13:20:34 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:38:37.
Uchwała Nr XLI/295/13

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/240/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia GPPiRPA w Gminie Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-11 13:24:46 | Data modyfikacji: 2013-07-11 13:25:31.
Uchwała Nr XLI/296/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 19.07.2013 r. poz. 2880

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-11 13:27:33 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:39:15.
Uchwała Nr XLI/297/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 19.07.2013 r. poz. 2881

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Kunów

Statut + uchwała (*.pdf)

Załącznik nr 1 do Statutu (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-11 13:31:32 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:39:37.
Uchwała Nr XLII/298/13

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:13:52 | Data modyfikacji: 2013-09-11 11:20:47.
Uchwała Nr XLII/299/13

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:20:10.
Uchwała Nr XLIII/300/13

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-11 11:24:51.
Uchwała Nr XLIII/301/13

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazania nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 308/55 o pow. 0,0484 ha, nr 308/60 o pow. 0,0362 ha, nr 308/66 o pow. 0,1575 ha, nr 308/74 o pow. 0,1353 ha, nr 308/58 o pow. 0,1936 ha, nr 308/67 o pow. 0,0081 ha położone w Kunowie objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. nr KI1O/00051568/1, z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:35:54.
Uchwała Nr XLIII/302/13

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:41:54.
Uchwała Nr XLIII/303/13

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/240/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-12 10:48:47.
Uchwała Nr XLIII/304/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 23.09.2013 r. poz. 3254

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLI/296/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-12 11:22:22 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:41:13.
Uchwała Nr XLIII/305/13

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-12 11:26:51.
Uchwała Nr XLIII/306/13

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020.

Załącznik nr 1 (*.pdf)

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-12 11:29:54.
Uchwała Nr XLIV/307/13

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:29:19 | Data modyfikacji: 2013-12-04 14:40:47.
Uchwała Nr XLIV/308/13

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013-2021

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:35:17 | Data modyfikacji: 2013-12-04 14:41:13.
Uchwała Nr XLIV/309/13

w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy ZGKiM w Kunowie do budżetu Gminy Kunów oraz sposób i termin rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:39:23 | Data modyfikacji: 2013-12-04 14:40:13.
Uchwała Nr XLIV/310/13

w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2013 - 2015

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:41:41 | Data modyfikacji: 2013-12-04 14:43:33.
Uchwała nr XLV/311/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 21.11.2013 r. poz. 3821

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-06 13:30:17 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:42:39.
Uchwała Nr XLV/312/13
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-06 13:41:34.
Uchwała Nr XLV/313/13
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku e sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013-2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-06 13:59:51.
Uchwała Nr XLV/314/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 25.11.2013 r. poz. 3851

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-06 14:02:59 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:43:15.
Uchwała Nr XLVI/315/13
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 08:58:23.
Uchwała Nr XLVI/316/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz.4357

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:02:08 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:43:51.
Uchwała Nr XLVI/317/13
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 2 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:04:27.
Uchwała Nr XLVI/318/13
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kunów w drodze darowizny od Powiatu Ostrowieckiego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 308/50 o powierzchni 0,5936 ha położonej w Kunowie, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00048371/9 do realizacji celu publicznego z zakresu utrzymywania pomieszczeń dla publicznego przedszkola  oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:09:07.
Uchwała Nr XLVI/319/13
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:10:33.
Uchwała Nr XLVI/320/13
w sprawie Programu wpółpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:13:10.
Uchwała Nr XLVI/321/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4294

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:14:48 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:44:30.
Uchwała Nr XLVI/322/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4295

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:21:34 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:45:16.
Uchwała Nr XLVI/323/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4296

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:23:15 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:45:38.
Uchwała Nr XLVI/324/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4297

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:24:30 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:45:57.
Uchwała Nr XLVI/325/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 16.12.2013 r. poz. 4298

Uchylająca uchwałę Nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2011 r., nr 300, poz. 3539), Uchwałę Nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów ( Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 1622)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:29:03 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:46:15.
Uchwała Nr XLVI/326/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 15.01.2014 r. poz. 182

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XVIII/124/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-12-11 09:31:45 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:47:28.
Uchwała Nr XLVII/327/13
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/327/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-10 10:53:35.
Uchwała Nr XLVII/328/13
w sprawie wprowadzenia zmia wUchwale Nr XXXIII/236/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2013 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-10 10:57:19.
Uchwała Nr XLVII/329/13
w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014-2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-10 10:59:55 | Data modyfikacji: 2014-01-10 11:00:15.
Uchwała Nr XLVII/330/13
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2014 rok

Do pobrania (*.pdf)

Strony 13,14,15 załącznika wydatki (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-10 11:07:03.
Uchwała Nr XLVII/331/13- ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 24.01.2014 r. poz. 365

w sprawie wprowadzenia zmian wUchwale Nr XLV/314/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-10 11:16:19 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:48:14.
Uchwała Nr XLVII/332/13
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2014 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-10 11:17:47.
Uchwała Nr XLVII/333/13

w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wykonywania zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-10 11:20:29.
Uchwała Nr XLVII/334/13

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-10 11:21:54.

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2014-01-10 11:21:54
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl