bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Uchwały Rady strona główna 
Uchwała Nr XLVIII/335/14- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 24.01.2014 r. poz. 375

w sprawie uchwalenia "Programu osłonowego na lata 2014 - 2020 dla Miasta i Gminy Kunów" realizowanego na podstawie wielotniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:11:41 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:49:12.
Uchwała Nr XLVIII/336/14- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 24.01.2014 r. poz. 376

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wielotniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:15:01 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:49:24.
Uchwała Nr XLVIII/337/14- ogł. Dz. Urz.Woj.Św.
z dn. 24.01.2014 r. poz. 377

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:17:20 | Data modyfikacji: 2014-06-17 09:49:37.
Uchwała Nr XLVIII/338/14

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Kunowie w związku z wniesioną przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Św. skargi o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XLIX/228/2005 z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie obejmującym treść " Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 pragraf 1 kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:22:54.
Uchwała Nr XLIX/339/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2014 rok.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:11:00.
Uchwała Nr XLIX/340/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opiei Społecznej Rady Miejskiej na 2014 rok.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:13:17.
UchwaŁa Nr XLIX/341/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2014 rok.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:15:23.
Uchwała Nr XLIX/342/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2014 rok.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:19:13.
Uchwała Nr XLIX/343/14

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2014 rok.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:21:24.
Uchwała Nr XLIX/344/14

w sprawie współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu w 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:27:44.
Uchwała Nr L/345/14

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/332/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-12 12:08:21.
Uchwała Nr L/346/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-12 12:10:06.
Uchwała Nr L/347/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-12 12:12:09.
Uchwała Nr L/348/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-12 12:14:11.
Uchwała Nr LI/349/14

w sprawie przystąpienia Gminy Kunów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz zasad dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej finansowanych ze środków publicznych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:29:55.
Uchwała Nr LI/350/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:32:40.
Uchwała Nr LI/351/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:35:16.
Uchwała Nr LI/352/14

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2014 r."

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:37:27.
Uchwała Nr LI/353/14

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:38:54.
Uchwała Nr LI/354/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-08 08:42:29.
Uchwała Nr LII/355/14

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:06:57.
Uchwała Nr LII/356/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:08:32.
Uchwała Nr LII/357/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:10:47.
Uchwała Nr LII/358/14

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania związanego z remontem drogi powiatowej Nr 0667 T Kunów - Bukowie - Chocimów od km 4 + 160 do km 5 +  660.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:13:16.
Uchwała Nr LII/359/14

w sprawie wprowadzenia zmian w "Programie osłonowym na lata 2014 - 2020 dla Miasta i Gminy Kunów" realizowanym na podstawie wielotniego programu wspierania finasowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014 r.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:17:29.
Uchwała Nr LIII/360/14

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

Sprawozdanie część I (*.pdf)

Sprawozdanie część II (*.pdf)

 Uchwała do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 10:05:09 | Data modyfikacji: 2014-06-10 11:43:46.
Uchwała Nr LIII/361/14

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2013 rok.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 10:07:44.
Uchwała Nr LIII/362/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 10:09:31.
Uchwała Nr LIII/363/14

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 10:13:28.
Uchwała Nr LIII/364/14

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 10:16:03.
Uchwała Nr LIII/365/14

w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów".


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 10:17:37.
Uchwała Nr LIII/366/14

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok przedstawionego przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 10:19:37.
Oświadczenie Nr LIV/367/14

w sprawie uczczenia 25 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-10 10:20:56.
Uchwała Nr LV/368/14

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw : Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka.

Do pobrania (*.zip)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:25:13.
Uchwała Nr LV/369/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:30:00.
Uchwała Nr LV/370/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NR XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:32:07.
Uchwała Nr LV/371/14

w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 23.01.2014 r. dotyczącego powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:35:33.
Uchwała Nr LVI/372/14

w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Kościuszki w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:08:23.
Uchwała Nr LVI/373/14

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kunów lub jednostkom jej podległym.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:12:11.
Uchwała Nr LVI/374/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:15:42.
Uchwała Nr LVI/375/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2021.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:20:47 | Data modyfikacji: 2014-08-13 14:22:31.
Uchwała Nr LVI/376/14

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-08-13 14:24:09.
Uchwała Nr LVII/377/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:30:35.
Uchwała Nr LVII/378/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:33:31.
Uchwała Nr LVII/379/14

w sprawie zaopiniowania zmian granic aglomeracji Kunów.

Uchwała i załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:35:28.
Uchwała Nr LVII/380/14

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do wystąpienia z wnioskiem do Starosty Ostrowieckiego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiącej własność Skrabu Państwa, położonej w Dołach Biskupich gm. Kunów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 388/6, 389/1, 526, 527/1, 528/4, 583/1 o powierzchni łącznej 1,81 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1O/00045349/5.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:42:51.
Uchwała Nr LVII/381/14

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych usytuowanych w budynku wielorodzinnym nr 129 na działce nr 680/2 o pow. 0,1905 ha w Nietulisku Dużym gm. Kunów stanowiącym własność Gminy Kunów dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00060806/8, z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży tych lokali na rzecz najemców.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:47:33.
Uchwała Nr LVIII/382/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:49:26.
Uchwała Nr LVIII/383/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:51:53.
Uchwałą Nr LVIII/384/14

w sprawie zmiany Obwodowej Komisji Wyborczej

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:53:43.
Uchwała Nr LVIII/385/14

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Władysława w Kunowie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów oznaczonej numerem działki 603/10 o pow. 0,12 ha położonej w Janiku gm. Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 08:57:16.
Uchwała Nr LVIII/386/14

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/332/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 09:00:03.
Uchwała Nr LIX/387/14

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-05 12:26:24.
Uchwała Nr LIX/388/14

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-05 12:27:34.
Uchwała Nr LIX/389/14

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2018 w Gminie Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-05 12:29:24.
Uchwała Nr LIX/390/14

w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu odnowy miejscowości Kunów na lata 2009-2016" zatwierdzonego uchwałą Nr LXIV/406/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.09.2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Kunów na lata 2009-2016".

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-05 12:32:26.
Uchwała Nr LIX/391/14

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/117/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-05 12:35:10.
Uchwała Nr LIX/392/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w kUnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-05 12:36:48.
Uchwała Nr LIX/393/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-05 12:39:14.
Uchwała Nr LX/394/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:04:56.
Uchwała Nr LX/395/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.


 

Do pobrania (.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:07:05.
Uchwała Nr LX/396/14

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:09:48.
Uchwała Nr LX/397/14

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:11:01.
Uchwała Nr LX/398/14

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:12:16 | Data modyfikacji: 2015-02-13 12:37:58.
Uchwała Nr LX/399/14

w sprawie ustalenia stawek zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:13:39.
Uchwała Nr LX/400/14

w sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:15:59.

Zobacz:
 2002r. .  2003r. .  2004r. .  2005r. .  2006r. .  2007r. .  2008r. .  2009r. .  2010r. .  2011r. .  2012r. .  2013r. .  2014r . .  2014 r. - Kadencja 2014-2018 .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2018 r. - Kadencja 2018 - 2023 . 
Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:15:59
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl