bip.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.kunow.pl
Petycje strona główna 
Informacja

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018 r. poz. 870). Nadzór nad realizacją ustawy i prowadzeniem rejestru petycji powierzony został Referatowi Organizacyjnemu Urzędowi Miasta i Gminy w Kunowie.


PRZEDMIOT PETYCJI
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.


Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
 oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 oznaczenie adresata petycji,
 wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.


PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ


Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie publicznym:
- podmiotu wnoszącego petycję,
-podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja może być złożona do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dnia od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI


Osobiście:
Sekretariat
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
ul. Warszawska 45B


Pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
27-415 Kunów ul.Warszawska 45B


Drogą elektroniczną na adres:
e-mail: urzad@kunow.pl


Petycja musi być podpisana:
 składana w formie pisemnej – podpisuje ją podmiot wnoszący, a jeżeli podmiotem wnoszącym nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów- podpis składa osoba je reprezentująca,
 składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


ROZPATRYWANIE PETYCJI


Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować podmiot wnoszący petycję – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycj, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.
Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji lub podmiotu w imieniu, którego petycja jest składana.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
W przypadku, o którym mowa powyżej, na stronie internetowej ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Składanie petycji reguluje:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870)


OPŁATY


Brak.
Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 


W 2018 roku do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie i do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie nie wpłynęła żadna petycja.

 

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-27 09:08:52.

Zobacz:
 Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie .  Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Kunowie  .  Informacja o petycjach . 
Data wprowadzenia: 2019-02-27 09:08:52
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kunow.pl