Obwieszczenie
2019-06-05 10:16:54
Burmistrz Miasta i gminy Kunów informuje, że na wniosek Powiatu Ostrowieckiego ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św.  działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Kalistę, o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej   ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok
2019-05-02 11:56:31
  ...więcej

Obwieszczenie
2019-03-06 08:34:12
Decyzja znak: OSR.6220.6.2018 z dnia 04.03.2019 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu nad rzeką Dunaj w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 62+827 w miejscowośc  ...więcej

Obwieszczenie
2018-11-22 08:21:52
Obwieszczenie Burmistrza znak: OSR.6220.4.2018 z dnia 21.11.2018 r.  ...więcej

Obwieszczenie
2018-10-17 13:47:10
Obwieszczenie Burmistrza znak: OSR.6220.4.2018 z dnia 17.10.2018 r.  ...więcej

Obwieszczenie
2018-10-08 10:23:51
Znak: OSR.6220.2.2018 z dnia 05.10.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
2018-03-16 10:24:45
o możliwości składania uwag i wniosków do uzupełnionego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów”  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
2018-02-07 10:00:31
o możliwości składania uwag i wniosków do projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów” Na podstawie art. 39-41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
2017-12-13 14:48:37
o możliwości składania uwag i wniosków do projektu „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
2017-08-25 09:35:59
o możliwości składania uwag i wniosków do projektu „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwie  ...więcej

Obwieszczenie
2017-04-12 14:08:26
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów zawiadamia, że na wniosek wspólników Spółki Cywilnej Eko Mega Pani Anny Mazur, Pana Jana Kosik, Pana Mirosława Raczyńskiego i Pana Henryka Raczyńskiego z siedzibą w Ostrowcu Św.,   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
2017-03-17 13:12:30
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23), Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że zostało zakończone postępowanie wszczęte na wni  ...więcej

Obwieszczenie
2017-03-16 12:47:44
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku,   ...więcej

Obwieszczenie
2017-01-02 08:01:19
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów zawiadamia, że na wniosek „TRANS-Z” Czesław Ziach Krajno Parcele 27B, 26-008 Górno działającego przez pełnomocnika Panią Annę Ciejka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d  ...więcej

Obwieszczenie
2016-12-09 10:28:13
Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23), że w dniu 01.12.2016 r. zostało wszczęte na wniosek wsp&oacu  ...więcej

Obwieszczenie
2016-12-06 09:25:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23), Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuj  ...więcej

Obwieszczenie
2016-11-28 14:51:50
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku,   ...więcej

Obwieszczenie
2016-08-30 13:03:37
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kunów  ...więcej

Obwieszczenie
2016-07-08 08:58:49
Stosownie do art. 85 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, p  ...więcej

Obwieszczenie
2016-05-24 10:06:11
Stosownie do art. 85 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, p  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 74
następne