Uchwała Nr VI/27/11
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2011 rok. 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:17:29.
Uchwała Nr VI/28/11
W sprawie wprowadzenie zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:21:03.
Uchwała Nr VI/29/11
W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 325/4 o pow: 0,6600 ha położonej w obrębie Bukowie gm. Kunów dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KI10/00026344/1 od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:39:02.
Uchwała Nr VI/30/11
W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 247.4 o pow: 0.0342ha mającej założoną księgę wieczystą KIIO/00057855/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim, położonej w Nietulisku Dużym gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:57:52 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:13:31.
Uchwała Nr VI/31/11
W sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:48:53 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:13:02.
Uchwała Nr VI/32/11
W sprawie zmiany Uchwały nr. XXXI/225/04 z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:41:50 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:12:42.
Uchwała Nr VI/33/11
W sprawie zmiany uchwały nr VIII/38/95 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 sierpnia 1995 w sprawie powołania Zakładu Budżetowego. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:27:05 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:12:14.
Uchwała Nr VI/34/11
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady miejskiej w Kunowie na 2011 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 13:14:11 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:11:57.
Uchwała Nr VI/35/11
W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Kunowie na 2011 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 12:53:19 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:11:19.
Uchwała Nr VI/36/11
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2011 rok. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 12:47:49 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:08:48.
Uchwała Nr VI/37/11
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2011 rok. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 12:31:30 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:08:28.
Uchwała Nr VI/38/11
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2011 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 12:23:42 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:08:15.
Uchwała Nr VI/39/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020
Pliki do pobrania: http://bip.kunow.pl/upload/u1140.pdf 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 12:20:54 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:07:58.
Uchwała Nr VI/40/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
Pliki do pobrania: http://bip.kunow.pl/upload/u1140.pdf 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 10:59:47 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:07:23.
Uchwała Nr VI/41/11
W sprawie zaciągnięcia kredytu Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 10:57:34 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:06:52.
Uchwała Nr VII/42/11
W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kunów na lata 2011 - 2014 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 10:53:07 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:06:17.
Uchwała Nr VII/43/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-03-15 10:49:11 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:05:17.
Uchwała Nr VIII/44/11
W sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Dołach Biskupich osobie fizycznej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:42:16.
Uchwała Nr VIII/45/11
W sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Wymysłowie osobie fizycznej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:44:14 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:45:55.
Uchwała Nr VIII/46/11
W sprawie przekazania prowadzenia szkoły podstawowej w Nietulisku Dużym osobie fizycznej Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:47:36.
Uchwała Nr VIII/47/11
W sprawie zmian do Uchwały Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2011 rok Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:51:14 | Data modyfikacji: 2011-05-10 13:55:33.
Uchwała Nr VIII/48/11
W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Teresy Hyla Tokarskiej gruntu będącego w posiadaniu Gminy Kunów o pow. 528 m kw położonego w Nietulisku Dużym i oznaczonego na planie jako działka nr 1179/2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 13:59:38.
Uchwała Nr VIII/49/11
W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie do podjęcia czynności mających
na celu wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie
nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji
gruntów miasta Kunowa numerem 3892/4 o Pow: 0,0254 ha dla której Sąd
Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi
księgę wieczystą numer KI10/00056277/9 stanowiącej własność Skarbu Państwa
będącej w użytkowaniu wieczystym gminy na rzecz Gminy Kunów
z przeznaczeniem na cel publiczny tj. budowa, utrzymanie i korzystanie z obiektów
i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary i gazów. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 14:07:22.
Uchwała Nr VIII/50/11
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 14:09:07.
Uchwała Nr VIII/51/11
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/5/2003 r. Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 14:15:17.
Uchwała Nr VIII/52/11
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 09.12.2010 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-10 14:21:34.
Uchwała Nr VIII/53/11
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-04-08 09:22:15 | Data modyfikacji: 2011-05-10 14:11:51.
Uchwała Nr VIII/54/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.  Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-16 14:30:01.
Uchwała Nr VIII/55/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:13:33.
Uchwała Nr VIII/56/11
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020 Do pobrania(*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:50:28 | Data modyfikacji: 2011-05-19 14:17:13.
Uchwała Nr IX/57/11
w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2012 w Gminie Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 08:23:56.
Uchwała Nr Ix/58/11
w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działki nr 79/18 o pow. 0,3092 ha położonej w Kunowie dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Wydział Ksiąg Wieczystych prowodzona jest księga wieczysta KI10/00045987/9 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 08:29:26.
Uchwała Nr IX/59/11
w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 08:31:31.
Uchwała Nr IX/60/11
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn" Rozbudowa drogi Nr 0657T Kunów- janik - Wymysłów - Ostrowiec Św. I etap ul. Langiewicza, Kolejowa w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 08:34:10.
Uchwała Nr IX/62/11
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 08:35:52.
Uchwała Nr IX/61/11
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 08:55:17.
Uchwała Nr IX/63/11
 w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:00:14.
Uchwała Nr X/64/11
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:03:35 | Data modyfikacji: 2011-05-25 09:05:05.
Uchwała Nr X/65/11
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjowania.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:09:06 | Data modyfikacji: 2011-05-25 09:10:29.
Uchwała Nr X/66/11
w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:14:03.
Uchwała Nr X/67/11
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:35:20.
Uchwała Nr X/68/11
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:38:58.
Uchwała Nr X/69/11
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 0655T w miejscowościach Małe Jodło - Piotrów" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:41:27.
Uchwała Nr X/70/11
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn "Remonty chodników na terenie gm. Kunów - w msc. Boksycka i w Kunowie ul. Kościuszki" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:43:48.
Uchwała Nr X/71/11
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 r. Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-25 09:46:01.
Uchwała Nr 72/11
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-06-01 13:26:46.
Uchwała Nr XI/73/11
w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:25:41.
Uchwała Nr XI/74/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:28:33.
Uchwała Nr XI/75/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:37:10.
Uchwała Nr XI/76/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. " remonty chodników na terenie gm. Kunów w msc. Boksycka i w Kunowie ul. Kościuszki" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:46:51.
Uchwała Nr XI/77/11
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kunowie oznaczonej jako działka nr 2222/2 o pow. 0,8232 ha i działka nr 3641 o pow. 0,1328 ha od Spółki Ziemi Wspólnoty Miasta Kunowa do realizacji zadań własnych gminy. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:49:53.
Uchwała Nr XII/78/11
w sparwie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:52:13.
Uchwała Nr XII/79/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania związanego z zakupem tomografu dla potrzeb ZOZ - szpital w Ostrowcu Św. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:54:18.
Uchwała Nr XII/80/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bodzechów z przeznaczeniem na realizację zadania remontowanego pn. "Utwardzenie pobocza drogi kruszywem mające spełniać wymogi zatoki autobusowej". Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:58:40.
Uchwała Nr XII/81/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0677T Kunów - Chocimów (w miejscowości Bukowie)" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:00:52.
Uchwała Nr XII/82/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:07:19.
Uchwała Nr XII/83/11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za rok 2010 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:43:15.
Uchwała Nr XII/84/11
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za rok 2010. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:46:23 | Data modyfikacji: 2011-12-06 12:51:36.
Uchwała Nr XII/85/11
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandytatów na ławników. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:54:16.
Uchwała Nr XII/86/11
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2011.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:57:03.
Uchwała Nr XII/87/11
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Pawła Bębna gruntu będącego własnością Gminy Kunów o pow. 15 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1267/6 z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu typu blaszak. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 12:59:59.
Uchwała Nr XII/88/11
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat w dzierżawę na rzecz Sylwii Bogdańskiej gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu Gminy Kunów o pow. 319 m2 położonego w Dołach Biskupich i oznaczonego na planie jako działka nr 388/6 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 13:02:51.
Uchwała Nr XIII/89/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 13:16:04.
Uchwała Nr XIII/90/11
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 13:18:52.
Uchwała Nr XIII/91/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 13:21:49.
Uchwała Nr XIV/92/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 13:44:32.
Uchwała Nr XIV/93/11
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandytach na ławników. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 13:46:41.
Uchwała Nr XIV/94/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości za inkaso. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-12-06 13:49:09.
Uchwała Nr XV/95/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 11:34:40 | Data modyfikacji: 2012-01-18 11:55:41.
Uchwała Nr XV/96/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 12:15:55 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:17:57.
Uchwała Nr XVI/97/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie  z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 12:28:55 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:30:50.
Uchwała Nr XVI/98/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 12:32:14 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:34:09.
Uchwała Nr XVI/99/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi Nr 0657T Kunów - Janik - Wymysłów - Ostrowiec Św I etap ul. Langiewicza, Kolejowa w Kunowie" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 12:36:56 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:39:10.
Uchwała Nr XVI/100/11
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat Pani Barbarze Mikołajczyk gruntu stanowiącego własność Gminy Kunów o pow. 15 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 1267/6 z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu typu blaszak. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 12:41:40 | Data modyfikacji: 2012-01-18 12:44:28.
Uchwała Nr XVI/101/11
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat Panu Marianowi Jelonkowi gruntu stanowiącego własność Gminy Kunów o pow. 920 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działki nr 3644 i nr 96/2 z przeznaczeniem na tymczasowy skład drewna oraz plac manewrowy w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:16:34.
Uchwała Nr XVI/102/11
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat Panu Romanowi Spychajowi gruntu będącego w posiadaniu Gminy Kunów o pow. 24 m2 położonego w Kunowie i oznaczonego na planie jako działka nr 233 z przeznaczeniem - do zagospodarowania jako teren zieleni bez prawa zabudowy. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:18:57 | Data modyfikacji: 2012-01-18 13:21:42.
Uchwała Nr XVII/103/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:25:55.
Uchwała Nr XVII/104/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011 - 2020 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:41:24.
Uchwała Nr XVII/105/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi 0661 T Miłkowska Karczma - Dębowa Wola w miejscowości Kurzacze" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:43:58.
Uchwała Nr XVII/106/11
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.04.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0655 T w miejscowości Małe Jodło - Piotrów." Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 13:47:37.
Uchwała Nr XVII/107/11
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zakładu Budżetowego. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:11:29.
Uchwała Nr XVII/108/11
w sprawie zmiany do Uchwały zmieniającej nr VI/32/11 z dnia 27.01.2011 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:13:47.
Uchwała Nr XVII/109/11
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2014 w Gminie Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:16:17.
Uchwała Nr XVII/110/11
w sprawie: zasad korzystania z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokość opłat z tego tytułu Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:32:19.
Uchwała Nr XVII/111/11
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:33:46 | Data modyfikacji: 2012-01-18 14:35:11.
Uchwała Nr XVII/112/11
w sprawie wyboru ławników Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-18 14:36:53.
Uchwała Nr XVIII/113/2011
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/142/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-19 10:07:37.
Uchwała Nr XVIII/114/2011
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-19 11:10:02.
Uchwała Nr XVIII/115/2011
W sprawie zatwiedzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-19 11:12:53.
Uchwała Nr XVIII/116/2011
W sprawie Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-19 11:32:11.
Uchwała Nr XVIII/117/2011
W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 09:08:11.
Uchwała Nr XVIII/118/2011
W sprawie uchylenia Uchwały NrIX/57/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.03.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2012 w Gminie Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 10:47:44.
Uchwała Nr XVIII/119/2011
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 10:51:58.
Uchwała Nr XVIII/120/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 10:57:38.
Uchwała Nr XVIII/121/2011
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Miasta i Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 10:59:34.
Uchwała Nr XVIII/122/2011
w sprawie opłaty od posiadania psów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 11:00:35.
Uchwała Nr XVIII/123/2011
w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 11:02:01.
Uchwała Nr XVIII/124/2011
W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 11:36:35.
Uchwała Nr XVIII/125/2011
W sprawie uchylenia Uchwały NrXVII/110/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zasad korzystania z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokość opłat z tego tytułu. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 11:41:59.
Uchwała Nr XIX/126/2011
w sprawie zasad korzystania z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokość opłat z tego tytułu Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-01-23 11:54:08.
Uchwała Nr XX/127/2011
W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/120/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:10:38.
Uchwała Nr XX/128/2011
W sprawie zmieny uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XVIII/124/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:14:36 | Data modyfikacji: 2012-02-21 10:31:39.
Uchwała Nr XX/129/2011
W sprawie wprowadzenia zmian  w Uchwale Nr XXXVI/257/05 RAdy Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:21:22 | Data modyfikacji: 2012-02-21 10:31:50.
Uchwała Nr XX/130/2011
W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w najem na rzecz P. Ewy Karcz części powierzchni użytkowej wielkości 2,0 m2 usytuowanej w części administracyjno-ambulatoryjnej na parterze budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:27:17 | Data modyfikacji: 2012-02-21 10:32:00.
Uchwała Nr XX/131/2011
W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w najem na rzecz P. Lucyny Myszkowskiej częsci powierzchni użytkowej wielkości 96,05 m2 usytuowanej na parterze budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie ul. Warszawska 48 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:31:21.
Uchwała Nr XX/132/2011
W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w najem na rzecz Ośrodka Leczniczo-Profilaktycznego "PROMED" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy - Spółka Partnerska, części powierzchni użytkowej wielkości 10.0 m2 usytuowanej w części administracyjno-ambulatoryjnej na parterze budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:57:37 | Data modyfikacji: 2012-03-07 09:59:59.
Uchwała Nr XX/133/2011
Ws prawie oddania w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat w najem na rzecz P. Anny Zięby części powierzchni użytkowej wielkości 29.8 m2 usytuowanej w części administracyjno-ambulatoryjnej na I  piętrze budynku Gimnzajum w Kunowie ul. Fabryczna 3. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 11:10:45.
Uchwała Nr XX/134/2011
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na 2012 rok. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-24 07:52:53.
Uchwała Nr XX/135/2011

w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-28 13:53:15.
Uchwała Nr XX/136/2011

w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-28 13:59:33.
Uchwała Nr XX/137/2011

w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-28 14:01:06.
Uchwała Nr XX/138/2011

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2012-2020

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-28 14:02:14.
Uchwała Nr XX/139/2011

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2012 rok

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-28 14:32:12.
Uchwała Nr XX/140/2011

W sprawie :przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-03-07 09:48:37.
Uchwała Nr XX/141/2011

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-03-07 09:51:34.
Uchwała Nr XX/142/2011

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-03-07 09:56:39.
Data wprowadzenia: 2012-03-07 09:56:39
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński