Na podstawie USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jawność informacji może zostać wyłączona co proklamuje art. 5 ust.1 i 2 cytowanej Ustawy.

Art. 5.
1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:31:11.
Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:31:11
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński