Zapytanie ofertowe

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 tyś euro pn.:
 
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich

 Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 08:01:39.
Protokół z postępowania

Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 07:54:09.
Zapytanie ofertowe

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 30 tyś euro pn.: Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Wykaz punktów (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:36:33 | Data modyfikacji: 2014-12-16 13:39:45.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-01 12:52:53.
Zapytanie ofertowe

Nadzór inwestorski o specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych na zadaniu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Janik i modernizacja na oczyszczalni ścieków w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 13:41:26.
Sprostowanie Nr 1

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie.

Sprostowanie nr 1 (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-25 07:07:12.
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (*.pdf)

Załącznik A - Regulamin (*pdf)

Załącznik B - Uchwała (*.pdf)

Załącznik C - Wykaz nieruchomości (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-19 14:10:39.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-30 11:00:50.
Sprostowanie nr 2

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-24 13:21:51.
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów .
Przetarg obejmuje : lokal użytkowy położony w miejscowości Prawęcin gm.Kunów znajdujący się w budynku OSP w Prawęcinie z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy .
Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego za najem powyższego lokalu wynosi : 6,00 zł za m² + podatek VAT miesięcznie
1./ Lokal użytkowy znajduje się w budynku OSP we wsi Prawęcin o pow. 35,00 m² , wyposażony jest w energię elektryczną , wodę , wc . Obiekt nie posiada instalacji grzewczej .

2/ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

wpłacenie wadium w wysokości 200 zł (słownie : dwieście złotych ) w kasie urzędu w terminie do 01.12.2014r.
okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu
okazanie dowodu tożsamości
przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną

3./ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne .

4./ Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników , a rozstrzygnięcie jego pozytywne , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5./ W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez uczestnika wlicza się w poczet kwoty czynszu .

6./ Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu , zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają .

7. / Lokal będący przedmiotem najmu zostanie wydzierżawiony na okres trzech lat .

8./ Przetarg nastąpi w dniu 04.12.2014 r. o godz. 10ºº w sali nr 215 Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie przy ul.Warszawskiej 45B .

9./ W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn .

 
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie przy ul.Warszawskiej 45B, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym pokój 215,tel.041 – 2613-174 wew.38

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-23 14:27:38 | Data modyfikacji: 2014-10-23 14:29:34.
Wyjaśnienia nr 1

 
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:52:32.
Sprostowanie nr 1

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:50:40.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
 
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ(*.pdf)

Załączniki 1a-1e – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (*.rar)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:29:12.
Zaproszenie do złożenia oferty

Dostawa stojącego kotła gazowego, o mocy 35 kW dla potrzeb ośrodka zdrowia w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-16 10:15:39.
Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa kotła na paliwo stałe – węgiel, o mocy 55 kW dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie”

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-16 10:14:11.
Wyjasnienia nr 1

 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na:


„Założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Kunów oraz dostawa systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych”

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-14 14:18:14.
Zaproszenie do złożenia oferty

Założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów na terenie gminy Kunów oraz dostawa systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-07 09:21:23.
Zawiadomienie ow yborze najkorzystniejszej oferty

 Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ) informuje:
- w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie rozpatrzenia ofert na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm.Kunów woj.świętokrzyskie tj.nieruchomością oznaczoną jako działka nr 580 ,a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 581 wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Biuro Geodezyjno-Projektowe „GLOBMARK ”-Marka Jaglińskiego , 27-400 Ostrowiec Św. ul.Siennieńska 3 za kwotę brutto3997,50 złotych(słownie:trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100 ) ze względu na korzystna cenę ,
- w postępowaniuna wykonanie inwentaryzacji lokali w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i nieruchomością wspólną oraz wyszacowanie wartości rynkowej czterech lokali i części wspólnych, usytuowanych w tym budynku na działce nr 680/2 o pow. 0,1905ha w miejscowości Nietulisko Duże wybrano ofertę złożoną przez PHU „Wycena” Henryk Bernaciak, 27-200 Starachowice ul.Wylotowa 10 na kwotę brutto 1845 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych) ze względu na korzystną cenę .

Niniejsze zawiadomienie publikuje sie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.kunow.pl

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-03 09:39:29 | Data modyfikacji: 2014-10-03 09:40:48.
Zaproszenie do złożenia ofert

„Dostawa kotła na paliwo stałe – węgiel, o mocy 55 kW dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie”

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-01 14:29:53.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie Gminie Kunów kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-18 14:18:20.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu:
 
OR.BU.3.2014 - Dostawa miału do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

 Zapytanie cenowe (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:28:38.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
Udzielenie Gminie Kunów kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000.

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-03 12:45:18.
Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji budynku wielorodzinnego(cztery lokale) oraz operatu szacunkowego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-02 10:32:01.
Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:


Wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 580, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 581. Działki stanowią własność osób fizycznych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-08-29 11:01:42.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Gminne Centrum Sportu – remont bloku sportowego w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-08-27 14:27:01.
Wyjaśnienia nr 1

Gminne Centrum Sportu – remont bloku sportowego w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-08-21 07:24:29.
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Gminne Centrum Sportu – remont bloku sportowego w Kunowie.

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Kosztorys ofertowy (*.xls)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-08-07 13:57:02.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2014/2015

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:51:36.
Zaproszenie do złożenia ofert

Budowa  budynku jednostki OSP „Agromet” w Kunowie, zadanie pod nazwą   „Garaż na samochód strażacki z  zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 308/37, 308/38 w  Kunowie” w części dotyczącej wykonania robót ziemnych i  fundamentów.

Zaproszenie (*.pdf)

Dokumenty do pobrania (*.zip)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-01 09:19:17.
Zaproszenie do złożenia oferty - Prace
geodezyjno - kartograficzne

Zaproszenie (*.pdf)

Załącznik lokalizacja (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-30 14:18:37.
Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie częściowego ocieplenia elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Janiku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-27 08:45:52.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej Janik-Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:22:22.
Informacja

 Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem byłej szkoły zawodowej wraz z salą gimnastyczną o pow.ogólnej 2122,50m²oraz boiskiem usytuowanych na działce nr 308/50 o pow.0,5936ha w mieście Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-17 08:56:46.
Zaproszenie do złożenia oferty

Dostawę sceny o wymiarach 6,0x8,0 m  z zadaszeniem do obsługi imprez plenerowych w ramach zadania „Śladami Kunowskiej Tradycji” – organizacja imprez plenerowych na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy Kunów oraz pobliskich gmin poprzez promocję lokalnej tradycji.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-16 08:13:54.
Ogłoszenia

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2014/2015

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Rozkład jazdy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-09 12:14:31.
Sprostowanie

do ,,Ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem byłej szkoły zawodowej wraz z salą gimnastyczną o powierzchni użytkowej 2122,50m²oraz boiskiem o pow.998m²,stanowiącej własność gminy Kunów, oznaczonej nr działki 308/50 o pow.0,5936ha położonej w mieście Kunowie”.


 Każdorazowe użycie w w/w Ogłoszeniu słowo dzierżawa winno brzmieć ,, najem /dzierżawa”.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:16:32.
Wyjaśnienia nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów

Wyjaśnienia nr 2 (*.pdf)

Załącznik do wyjaśnień (*.jpg)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-20 13:07:21.
Wyjaśnienia nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-16 12:16:50.
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów

SIWZ (*.pdf)

Mapa (*.jpg)

Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Kosztorys elementów scalonych (*.pdf)

Ogłoszenie (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-09 14:06:35.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym
nieograniczonym.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem byłej szkoły zawodowej wraz z salą gimnastyczną o powierzchni użytkowej ogółem 2122,50 m² oraz boiskiem o powierzchni 998 m², stanowiącej własność Gminy Kunów, oznaczonej nr działki:


308/50 o pow. 0,5936 ha położonej w mieście KUNÓW gm. KUNÓW woj. świętokrzyskie


dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00048371/9. Nieruchomość przeznaczona jest do realizacji celu publicznego z zakresu utrzymywania pomieszczeń dla publicznego przedszkola oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 6 lat.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-29 08:18:12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, działając jako Zamawiający na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-11 14:46:46.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych z terenów utwardzonych dróg gminnych do wody

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-04 13:22:25.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opracowanie aneksów do dokumentacji hydrogeologicznej i opracowanie operatów wodnoprawnych.

Zawiadomienie (*.pdf)

Zestawienie ofert(*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:52:36.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń jednostek organizacyjnych Gminy Kunów i jednostek OSP z terenu gminy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-31 09:49:46.
Wyjaśnienia nr 3,4,5

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na: Opracowanie operatów wodnoprawnych

Wyjaśnienia nr 3 (*.pdf)

Wyjaśnienia nr 4 (*.pdf)

Wyjaśnienia nr 5 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-27 13:31:53.
Zaproszenie do złożenia oferty

Dostawa elementów ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Partyzantów w Kunowie

Zaproszenie do złożenia oferty (*.pdf)

Wzór umowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-25 09:48:17.
Wyjaśnienia nr 2

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na: Opracowanie operatów wodnoprawnych

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:18:45.
Ogłoszenie

Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Przedmiary (*.rar)

Kosztorysy ofertowe (*.xlsx)

Dokumentacja projektowa (*.rar)

Specyfikacja techniczna (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-24 13:35:58.
Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na: Opracowanie operatów wodnoprawnych

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-20 13:56:04.
Ogłoszenie

Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych z terenów utwardzonych dróg gminnych do wody

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-17 08:27:56.
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń jednostek organizacyjnych Gminy Kunów i jednostek OSP z terenu gminy.

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-14 13:40:10.
Zaproszenie do złożenia oferty

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu- ogłoszenie w prasie lokalnej - II ogłoszenie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-05 10:32:04.
Wyjaśnienia Nr 1

Opracowanie aneksów do dokumentacji hydrogeologicznej i opracowanie operatów wodnoprawnych dla ujęć wody

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-03 10:45:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kunów w 2014 roku

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-03 10:38:44.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:45:26.
Ogłoszenie

W ramach procedury rozeznania rynku Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:
1. Opracowaniu aneksów do dokumentacji hydrogeologicznej
2. Opracowaniu operatów wodnoprawnych

 Dokumentacja i formularz ofertowy (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:02:54.
Wyjaśnienia Nr 1

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu- ogłoszenie w prasie lokalnej

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-21 13:55:12.
Zaproszenie do złożenia oferty

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu- ogłoszenie w prasie lokalnej

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-18 10:02:48.
Ogłoszenie

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp:


Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów w 2014 roku.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Oferta cenowa (*.xls)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-14 11:19:07.
Ogłoszenie

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kunów w 2014 roku.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Wzór umowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:45:57 | Data modyfikacji: 2014-02-11 14:49:24.
Sprostowanie nr 2

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:58:34.
Wyjaśnienia nr 1

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ła-dunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:29:34.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów w 2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-05 13:54:40.
Ogłoszenie


W ramach procedury rozeznania rynku Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na robotę budowlaną polegającą na:

Przebudowie słupa linii niskiego napięcia na działce nr 320 i linii napowietrznej oraz przebudowie słupa telekomunikacyjnego z kablem napowietrznym poza pas drogi na jej pograniczu.

Formularz ofertowy (*.pdf)

Dokumentacja (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-04 14:27:19.
Sprostowanie nr 1

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-04 12:52:35 | Data modyfikacji: 2014-02-04 12:54:04.
Ogłoszenie

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną przestrzenią ładunkową z wyposażeniem do monitoringu kanałów.

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-03 13:33:54.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-22 14:50:06.
Ogłoszenie

Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:


Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kunów w 2014 roku.

Zaproszenie do składania ofert i formularz (*.pdf)

Oferta cenowa (*.xls)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-21 10:52:28.
Data wprowadzenia: 2014-01-21 10:52:28
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński