> Informacje
Informacja
2018-02-14 10:25:20
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 48,40 m² położonego w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sklep spoż  ...więcej

Informacja
2018-02-08 14:37:37
w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina K  ...więcej

Informacja
2018-02-05 16:54:02
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia  ...więcej

Informacja
2018-02-02 13:48:24
wybór podmiotów które uzyskają dotacje na realizacje zadań publicznych w 2018r.   ...więcej

Projekt
2018-01-10 10:56:25
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.  ...więcej

Informacja
2018-01-08 08:45:03
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Kunów o zamieszczeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w Publicznie dostępnym   ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-12-22 08:35:12
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 211/2 o pow.0,1610 ha położonej w miejscowości Janik.  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-12-22 08:32:06
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 210/2 o pow.0,2004 ha położonej w miejscowości Janik.  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-12-22 08:27:40
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 1310 o pow.0,2854 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże.  ...więcej

Informacja
2017-12-08 12:57:38
Komisja Inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia karty inwentaryzacyjnej nr 4/2017 oraz spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomość położoną w   ...więcej

Informacja
2017-12-08 12:52:13
lnformujemy,że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na okres 21 dni zostało wywieszone ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowlm na okres trzech lat nieruchomości gruntowych stanowiącyc  ...więcej

Protokół
2017-11-21 20:44:04
z przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2017 roku konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"    ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-10-30 15:11:10
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 19.10.2017 r. na działkę nr 3902 o pow. 0,0480 ha położonej w mieście Kunów.  ...więcej

Informacja
2017-08-10 12:08:48
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów Boksycka, Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Nietulisko Duże, Nietulisko  ...więcej

Decyzja pracodawcy o skróceniu czasu pracy pracowników
2017-08-01 08:09:09
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 90  ...więcej

Informacja
2017-07-11 12:53:23
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym  ...więcej

Komunikat
2017-06-28 10:38:00
Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. Nr 32, poz. 191  ...więcej

Informacja
2017-06-08 10:08:05
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że na tablicach Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, na okres 21 dni tj. od dnia 06.06.2017 r. do dnia 27.06.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do   ...więcej

Informacja
2017-06-08 10:03:39
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2017 r. do dnia 28.06.2017 r. został wywieszony wykaz obejmujący nieruchomość grunto  ...więcej

Informacja
2017-05-19 14:13:36
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz o wysokości tej dotacji.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 52
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl