Obwieszczenie
2020-01-27 14:02:32
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydaniadecyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 0662T na odcinku od km 3+616,00 do km 6+806,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. &bd  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r.
2020-01-16 14:12:49
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
2019-08-12 11:45:30
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego solectwo Boksycka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-01 15:02:41
Starosta Ostrowiecki zawiadamia, że na wniosek Powiatu Ostrowieckiego - Zarządu Powiatu z siedzibą ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zez  ...więcej

Obwieszczenie
2018-01-12 10:23:42
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.  ...więcej

Obwieszczenie
2018-01-08 08:43:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 08.01.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów wraz z Prognozą oddziaływani  ...więcej

Obwieszczenie
2016-12-29 14:13:02
Obwieszenie Decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dn. 22.12.2016 roku zmieniającej Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 30.10.1980 roku w sprawie wpisania do  ...więcej

Obwieszczenie
2016-11-21 10:31:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów o przystąpieniu do sporządzania Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów”, wraz z prognozą oddziaływania na środo  ...więcej

Obwieszczenie
2016-11-03 12:54:36
Obwieszczenie dotyczy wszczęcia z urzędu postępowania dotyczączego zmiany decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dn. 30.10.2016 r., l. dz. KI.II-3540/1000/80, w sprawie wpisania Fabryki Tektury w Dołach Biskupich   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
2016-04-28 09:48:40
Gminna Rada Sportu  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10