Darmowa pomoc prawna

Darmowa pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA na terenie powiatu ostrowieckiego

Od 1 stycznia 2017 roku powiat ostrowiecki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu w czterech punktach, w których dyżurują prawnicy. Dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37. Pozostałe dwa punkty zlokalizowane są na terenie gmin: Bałtów, Kunówi Waśniów.

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim porad prawnych w godzinach od 7:30 do 11:30  udzielają:

adwokat Anna Orłowska – Cholewińska
adwokat Konrad Rożek
adwokat Rafał Szeląg
adwokat Magdalena Szurek
adwokat Rafał Świstak


natomiast w godzinach: od 11:30 do 15:30 porad prawnych udzielają:

radca prawny Mariusz Grzesiak
radca prawny Jakub Mazur
 

W roku 2017 dwa punkty nieopłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego (w gminach: Bałtów, Kunów i Waśniów) prowadzić będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn

www.fundacja.togatus.pl, e-mail: fundacja@togatus.pl tel. 884 938 188

W imieniu Fundacji porad prawnych udzielać będą:

w gminach Bałtów i Waśniów: radca prawny Tobiasz Stefaniec

w gminie Kunów: radca prawny Beata Warsińska - Rożek

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnejw Gminie Bałtów 

adres: 27-423 Bałtów, Bałtów Nr 55

Poniedziałek: od godz.       8:00       do        12:00

Środa              od godz.     12:00     do        14:00

Czwartek        od godz.       8:00       do        12:00

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kunów

adres: 27 – 415 Kunów, ul. Warszawska 45B

Poniedziałek: od godz.         7:30     do        11:30

Wtorek:           od godz.       11:30    do       15:30

Środa              od godz.       7:30     do        11:30

Czwartek        od godz.        11:30    do        15:30

Piątek              od godz.        7:30     do        11:30

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Waśniów

adres: 27-425 Waśniów, ul. Rynek 24

Wtorek:           od godz.         11:30     do        15:30

Środa              od godz.         09:00     do        11:00

Piątek              od godz.         11:30     do        15:30

 

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkty nie będą czynne.

 

Dla kogo będzie dostępna darmowa pomoc prawna?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

młodzież do 26 roku życia,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
osoby, które ukończyły 65 lat,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci,
weterani,
kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych),
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Co obejmuje darmowa pomoc prawna?

Pomoc prawna polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:

-         prawa pracy,

-         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-         prawa cywilnego,

-         spraw karnych,

-         spraw administracyjnych,

-         ubezpieczenia społecznego,

-         spraw rodzinnych,

-        prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Sposób dokumentowania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby uprawnione:

młodzież do 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat życia przedkładają dokument stwierdzający tożsamość;
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedniego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia składając również oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny;
kombatanci przedkładają zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
weterani przedkładają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego;
kobiety w ciąży przedkładają dokument potwierdzający ciążę;
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zaistnieniu takich okoliczności.


UWAGA!

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się pod adresem:

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl  

Dodatkowy dyżur (*.pdf)

Odpracowywanie 1 i 3 maj (*.pdf)

Odpracowywanie 15.06.2017 (*.pdf)

Uaktualniona informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie ostrowieckim (*.docx)

Dodatkowe dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego w związku z odpracowywaniem dnia 15 sierpnia 2017 roku – ustawowo wolnego od pracy (*.pdf)

Nieodpłatna pomoc prawna (*.pdf)

Odpracowywanie 01.11.2017 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-01-05 09:13:39 | Data modyfikacji: 2017-01-09 14:17:17.
Data wprowadzenia: 2016-01-05 09:13:39
Data modyfikacji: 2017-01-09 14:17:17
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl