Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA na terenie powiatu ostrowieckiego


Od 1 stycznia 2018 roku powiat ostrowiecki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu w czterech punktach, w których dyżurują prawnicy.
Dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37. Pozostałe dwa punkty zlokalizowane są na terenie gmin: Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów.
W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim porad prawnych w godzinach od 7:30 do 11:30 udzielają:
- poniedziałek: adwokat Anna Okupińska - Płaza
- wtorek: adwokat Magdalena Dębniak - Turek
- środa: adwokat Rafał Świstak
- czwartek: adwokat Rafał Szeląg
- piątek: adwokat Magdalena Szurek

natomiast w godzinach: od 11:30 do 15:30 porad prawnych udzielają:
- poniedziałek, środa, czwartek: radca prawny Łukasz Kozłowski
- wtorek, środa, piątek: radca prawny Beata Warsińska - Rożek

W roku 2018 dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego (w gminach: Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów) prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
www.fundacja.togatus.pl, e-mail: fundacja@togatus.pl
tel. 884 938 188


W imieniu Fundacji porad prawnych udzielać będą:

w gminach Bałtów i Ćmielów: radca prawny Beata Warsińska – Rożek, adwokat Konrad Rożek

w gminach Kunów i Waśniów: radca prawny Olgierd Hojnowski, radca prawny Grzegorz Partyka, adwokat Anna Orłowska-Cholewińska

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bałtów

adres: 27-423 Bałtów, Bałtów Nr 55

Poniedziałek: od godz. 8:00 do 12:00
Środa od godz. 12:00 do 14:00
Czwartek od godz. 8:00 do 12:00

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Ćmielów

adres: 27- 440, Ćmielów, ul. Ostrowiecka 25

Wtorek: od godz. 10:00 do 14:00
Środa od godz. 9:00 do 11:00
Piątek od godz. 8:00 do 12:00

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kunów

adres: 27 – 415 Kunów, ul. Warszawska 45B

Poniedziałek: od godz. 7:30 do 11:30
Środa od godz. 12:00 do 14:00
Czwartek od godz. 7:30 do 11:30

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Waśniów

adres: 27-425 Waśniów, ul. Rynek 24

Wtorek: od godz. 11:30 do 15:30
Środa od godz. 09:00 do 11:00
Piątek od godz. 11:30 do 15:30

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkty nie będą czynne.

Dla kogo będzie dostępna darmowa pomoc prawna?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych),
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje darmowa pomoc prawna?
Pomoc prawna polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Sposób dokumentowania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby uprawnione:
• młodzież do 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat życia przedkładają dokument stwierdzający tożsamość;

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedniego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia składając również oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

• osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny;

• kombatanci przedkładają zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

• weterani przedkładają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego;

• kobiety w ciąży przedkładają dokument potwierdzający ciążę;

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zaistnieniu takich okoliczności.

UWAGA!
Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

DODATKOWE DYŻURY
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  zamian za dzień 2 kwietnia 2018 roku - ustawowo wolny od pracy

Odpracowywanie 01.01.2018 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2016-01-05 09:13:39 | Data modyfikacji: 2018-03-27 12:17:31.
Data wprowadzenia: 2016-01-05 09:13:39
Data modyfikacji: 2018-03-27 12:17:31
Opublikowane przez: Krzysztof Król
« powrót