> 2018 r.

2018 r.

Uchwała Nr LXIX.400.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:49:35.
Uchwała Nr LXIX.399.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:47:57.
Uchwała Nr LXIX.398.2018

w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:46:04.
Uchwała Nr LXIX.397.2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:44:40.
Uchwała Nr LXIX.396.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym położonych w mieście Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:42:01.
Uchwała Nr LXIX.395.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:40:39.
Uchwała Nr LXIX.394.2018

w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:36:19.
Uchwała Nr LXVII.393.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:28:23.
Uchwała Nr LXVII.392.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:26:32.
Uchwała Nr LXVI.391.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:54:41.
Uchwała Nr LXVI.390.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:51:46.
Uchwała Nr LXVI.389.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:49:05.
Uchwała Nr LXVI.388.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:45:49.
Uchwała Nr LXVI.387.2018

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:43:10.
Uchwała Nr LXVI.386.2018

w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:40:23.
Uchwała Nr LXVI.385.2018

w sprawie ustalenia opłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:38:01.
Uchwała Nr LXVI.384.2018

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2018 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:35:54.
Uchwała Nr LXVI.383.2018

w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

Załącznik nr 1 A- Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)

Załącznik nr 1 B- Kierunki zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:52:06.
Uchwała Nr LXV.382.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:28:51.
Uchwała Nr LXV.381.2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:27:07.
Uchwała Nr LXIV.380.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:26:36.
Uchwała Nr LXIV.379.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:25:03.
Uchwała Nr LXIV.378.2018

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:23:31.
Uchwała Nr LXIV.377.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowego najemcy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:22:32.
Uchwała Nr LXIV.376.2018

w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024"

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017 - 2020 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:19:03.
Uchwała Nr LXIII.375.2018

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:51:22.
Uchwała Nr LXIII.374.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:50:08.
Uchwała Nr LXIII.373.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:48:41.
Uchwała Nr LXIII.372.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:46:42.
Uchwała Nr LXIII.371.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:45:18.
Uchwała Nr LXIII.370.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:43:45.
Uchwała Nr LXIII.369.2018

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - ZGKM w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:42:38.
Uchwała Nr LXIII.368.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:41:13.
Uchwała Nr LXIII.367.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:39:42.
Uchwała Nr LXIII.366.2018

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:38:02.
Uchwała Nr LXIII.365.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz nowych dzierżawców/najemców.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:36:22.
Uchwała Nr LXIII.364.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres dwóch lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostani korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:32:07 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:32:28.
Uchwała Nr LXIII.363.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostani korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:31:01 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:32:28.
Uchwała Nr LXIII.362.2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:27:25 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:32:28.
Uchwała Nr LXIII.361.2018

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kunów instrumentem płatniczym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:25:21 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:32:28.
Uchwała Nr LXIII.360.2018

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:21:49 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:32:28.
Uchwała Nr LXII/359/2017

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:14:00 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:32:28.
Uchwała Nr LXII/358/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:11:44 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:32:28.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:11:44
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl