> 2018 r.

2018 r.

Uchwała Nr LXXV.426.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018-2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:26:51.
Uchwała Nr LXXV.425.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:23:45.
Uchwała Nr LXXIV.424.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 08:38:57.
Uchwała Nr LXXIV.423.2018

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 08:37:06.
Uchwała Nr LXXIV.422.2018

w sprawie przekazania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów" do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 08:34:29.
Uchwała Nr LXXIII.421.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:28:46.
Uchwała Nr LXXIII.420.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:27:21.
Uchwała Nr LXXIII.419.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:25:49.
Uchwała Nr LXXIII.418.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej w formie darowizny

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:24:59.
Uchwała Nr LXXIII.417.2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/325/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:23:57.
Uchwała Nr LXXII.416.2018

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie mechanicznego wykaszania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kunów w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:34:12.
Uchwała Nr LXXII.415.2018

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców usłu zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:32:39.
Uchwała Nr LXXII.414.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:30:06.
Uchwała Nr LXXII.413.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale NR LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:12:12.
Uchwała Nr LXXI.412.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:48:19.
Uchwała Nr LXXI.411.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w mieście Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:45:42.
Uchwała Nr LXXI.410.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej usytuowanej w budynku wielorodzinnym położonej w miejscowości Nietulisko Duże

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:44:19.
Uchwała Nr LXXI.409.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej usytuowanej w budynku wielorodzinnym położonej w mieście Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:42:53.
Uchwała Nr LXXI.408.2018

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kunów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:41:24.
Uchwała Nr LXXI.407.2018

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:40:09.
Uchwała Nr LXXI.406.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:38:47.
Uchwała Nr LXXI.405.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:36:01.
Uchwała Nr LXXI.404.2018

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie za 2017 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:11:29.
Uchwała Nr LXXI.403.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie (*.zip)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 13:08:00.
Uchwała Nr LXX.401.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 11:56:12.
Uchwała Nr LXX.402.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-12 11:54:26.
Uchwała Nr LXIX.400.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:49:35.
Uchwała Nr LXIX.399.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1844
ogłoszony :07.05.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:47:57 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:32:09.
Uchwała Nr LXIX.398.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1807
ogłoszony :02.05.2018

w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:46:04 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:31:42.
Uchwała Nr LXIX.397.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1806
ogłoszony :02.05.2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:44:40 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:31:19.
Uchwała Nr LXIX.396.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym położonych w mieście Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:42:01 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:31:19.
Uchwała Nr LXIX.395.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:40:39 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:31:19.
Uchwała Nr LXIX.394.2018

w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kunów (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 09:36:19 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:31:19.
Uchwała Nr LXVII.393.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:28:23 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:31:19.
Uchwała Nr LXVII.392.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.1805
ogłoszony :02.05.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:26:32 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:30:56.
Uchwała Nr LXVI.391.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:54:41 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:30:56.
Uchwała Nr LXVI.390.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.1757
ogłoszony :25.04.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:51:46 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:30:16.
Uchwała Nr LXVI.389.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2018-2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:49:05 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:30:16.
Uchwała Nr LXVI.388.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.1673
ogłoszony :12.04.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:45:49 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:29:41.
Uchwała Nr LXVI.387.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1546
ogłoszony :09.04.2018

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:43:10 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:29:04.
Uchwała Nr LXVI.386.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1545
ogłoszony :09.04.2018

w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:40:23 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:28:44.
Uchwała Nr LXVI.385.2018

w sprawie ustalenia opłat do taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:38:01 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:28:44.
Uchwała Nr LXVI.384.2018- Dz.Urz.Woj.2018.1544
ogłoszony :09.04.2018

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2018 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:35:54 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:28:18.
Uchwała Nr LXVI.383.2018

w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

Załącznik nr 1 A- Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)

Załącznik nr 1 B- Kierunki zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:52:06 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:28:18.
Uchwała Nr LXV.382.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:28:51 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:28:18.
Uchwała Nr LXV.381.2018- Dz.Urz.Woj.2018.955
ogłoszony :08.03.2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-07 11:27:07 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:27:27.
Uchwała Nr LXIV.380.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:26:36 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:27:27.
Uchwała Nr LXIV.379.2018- Dz.Urz.Woj.2018.893
ogłoszony :05.03.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w KUnowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:25:03 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:52.
Uchwała Nr LXIV.378.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.888
ogłoszony :05.03.2018

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:23:31 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIV.377.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowego najemcy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:22:32 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIV.376.2018

w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024"

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2017 - 2020 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 10:19:03 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIII.375.2018

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:51:22 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIII.374.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:50:08 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIII.373.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:48:41 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIII.372.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:46:42 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIII.371.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:45:18 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIII.370.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:43:45 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIII.369.2018

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - ZGKM w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:42:38 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIII.368.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:41:13 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:26:19.
Uchwała Nr LXIII.367.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.478
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:39:42 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:25:27.
Uchwała Nr LXIII.366.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.477
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:38:02 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:24:47.
Uchwała Nr LXIII.365.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz nowych dzierżawców/najemców.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:36:22 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:24:47.
Uchwała Nr LXIII.364.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres dwóch lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostani korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:32:07 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:32:28.
Uchwała Nr LXIII.363.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości komunalnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców, którzy jako ostani korzystali z danej nieruchomości przez okres co najmniej 3 lat

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:31:01 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:32:28.
Uchwała Nr LXIII.362.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.476
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:27:25 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:24:18.
Uchwała Nr LXIII.361.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.475
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kunów instrumentem płatniczym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:25:21 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:23:54.
Uchwała Nr LXIII.360.2018 - Dz.Urz.Woj.2018.474
ogłoszony :01.02.2018

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:21:49 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:23:30.
Uchwała Nr LXII/359/2017

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:14:00 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:23:30.
Uchwała Nr LXII/358/2017 - Dz.Urz.Woj.2018.385
ogłoszony :22.01.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:11:44 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:22:40.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:11:44
Data modyfikacji: 2018-05-30 09:22:40
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl