Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z
dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 08:10:52.
Zarządzenie Nr 159.2018

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 13:17:30.
Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie w wyborach do Rady Miejskiej w Kunowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 13:18:02.
Obwieszczenie

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:55:57.
Skład MKW w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:50:00.
Harmonogram dyżurów MKW w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:28:35.
Informacja

o losowaniu numerów dla list kandytatów na radnych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 10:58:27.
Obwieszczenie

o przyznanych numerach list kandytatów na radnych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-02 15:17:24.
Informacja

o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-02 15:18:40.
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że w okresie od 30 września 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w pokoju 112 w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 udostępniony jest do wglądu spis wyborców dla wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Każdy wyborca może sprawdzić, na pisemny wniosek, czy został uwzględniony w spisie.


Udostępnienie spisu wyborców następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.


Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana pisemnie.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-03 12:26:09.
Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze Gminy Kunów, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców, sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

2. Wyborca zameldowany na pobyt czasowy, który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

3. Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w Gminie Kunów można składać przez cały rok, jednakże wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców musi nastąpić w ciągu 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Ewentualne więc wezwanie do przedłożenia dokumentów i sprawdzenie, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunek stałego zamieszkiwania na obszarze Gminy Kunów musi nastąpić w terminie umożliwiającym wydanie decyzji. W przeciwnym razie decyzja może być wydana dopiero po dniu głosowania.
Samo złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców, nie daje podstawy do ujęcia wyborcy w spisie wyborców.

4. W wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania.

5. Wszelkie informacje na temat warunków głosowania oraz wpisywania się do rejestru wyborców udzielane są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie pok. 112 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-03 12:29:58.
Obwieszczenie

o zarejestrowanych kandytatach na burmistrza

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:00:41.
Obwieszczenie

o zarejestrowanych listach kandytatów na radnych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:02:13.
Składy Obwodowych Komisji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-10 11:24:35.
Rozkład dowozu wyborców

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:52:07.
Dyżur MKW

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-19 09:59:38.
Data wprowadzenia: 2018-10-19 09:59:38
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński