Uchwała Nr XVII.107.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0667T Kunów – Bukowie – Chocimów (w msc. Bukowie) od km 0+310 do km 1+580, od km 2+597 do km 2+790, od km 3+000 do km 3+ 800 dł. 2 263 mb.”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-12 10:34:37.
Uchwała Nr XVII.106.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0651T Doły Biskupie – Kunów (w msc. Kunów) od km 5+330 do km 5+930, w zakresie odtworzenia elementów odwodnieniowych oraz odtworzenia umocnienia poboczy.”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-12 10:28:51.
Uchwała Nr XVII.105.2019

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-12 10:23:38.
Uchwała Nr XVI.104.2019

o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źrodeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-04 13:55:01.
Uchwała Nr XVI.103.2019

w sprawie organizacji wspólnej obsługii jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-04 13:50:13.
Uchwała Nr XVI.102.2019

o zmianie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-04 13:40:44.
Uchwała Nr XVI.101.2019

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-04 13:37:23.
Uchwała Nr XVI.100.2019

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:42:42.
Uchwała Nr XVI.99.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego Miasto Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:38:59.
Uchwała Nr XVI.98.2019

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:37:05.
Uchwała Nr XVI.97.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:35:34.
Uchwała Nr XVI.96.2019

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:33:17.
Uchwała Nr XV.95.2019

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:40:06.
Uchwała Nr XV.94.2019

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:38:49.
Uchwała Nr XV.93.2019

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:34:21.
Uchwała Nr XV.92.2019

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:26:57.
Uchwała Nr XIV.91.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:56:45.
Uchwała Nr XIV.90.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:53:50.
Uchwała Nr XIV.89.2019

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:52:53.
Uchwała Nr XIV.88.2019

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:47:09.
Uchwała Nr XIV.87.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:44:47.
Uchwała Nr XIV.86.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:42:27.
Uchwała Nr XIV.85.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:39:09.
Uchwała Nr XIII.84.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-10 17:36:56.
Uchwała Nr XIII.83.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-10 17:25:42.
Uchwała Nr XII.82.2019

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:23:29.
Uchwała Nr XII.81.2019

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:22:42.
Uchwała Nr XII.80.2019

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego w zakresie mechanicznego wykaszania poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Kunów w roku 2019 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:21:28.
Uchwała Nr XII.79.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie: dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:19:34.
Uchwała Nr XII.78.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:17:23.
Uchwała Nr XII.77.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 -2023 dla Miasta i Gminy Kunów realizowanego na podstawie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:09:04.
Uchwała Nr XII.76.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości ich pobierania i wykorzystywania 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:05:16.
Uchwała Nr XII.75.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:02:45.
Uchwała Nr XII.74.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:00:36.
Uchwała Nr XII.73.2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:58:33.
Uchwała Nr XII.72.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 

Do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2018(*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:57:09.
Uchwała Nr XII.71.2019

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie wotum zaufania za rok 2018 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:55:02.
Uchwała Nr XII.70.2019

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:49:26.
Uchwała Nr XI.69.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:42:58.
Uchwała Nr XI.68.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2019 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:40:51.
Uchwała Nr XI.67.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:38:50.
Uchwała Nr XI.66.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:36:47.
Uchwała Nr X.65.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-04 15:37:34.
Uchwała Nr IX.64.2019

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 13:17:55.
Uchwała Nr IX.63.2019

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 13:15:21.
Uchwała Nr IX.62.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Janik.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:58:04 | Data modyfikacji: 2019-04-01 12:58:22.
Uchwała Nr IX.61.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:55:50 | Data modyfikacji: 2019-04-01 12:59:47.
Uchwała Nr IX.60.2019

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2019 roku". 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:52:16.
Uchwała Nr IX.59.2019

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:49:34.
Uchwała Nr IX.58.2019

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:36:23.
Uchwała Nr IX.57.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:34:24.
Uchwała Nr IX.56.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:32:24.
Uchwała Nr IX.55.2019

w sprawie zmian uchwały Nr V.25.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:29:56.
Uchwała Nr IX.54.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-01 12:26:01.
Uchwała Nr VIII.53.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:22:20.
Uchwała Nr VIII.52.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:20:43.
Uchwała Nr VIII.51.2019

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:18:56.
Uchwała Nr VIII.50.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kunów, położonej w miejscowości Janik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 806/1

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:17:47.
Uchwała Nr VIII.49.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Janik, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 210/2 i 211/2, stanowiących własność Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:15:50.
Uchwała Nr VIII.48.2019

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kunów, położonej w miejscowości Miłkowska Karczma, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 8.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:12:05.
Uchwała Nr VIII.47.2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów" do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:08:36.
Uchwała Nr VIII.46.2019

w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania projektu nowego Statutu Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:05:56.
Uchwała Nr VII.45.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:51:41.
Uchwała Nr VII.44.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:50:19.
Uchwała Nr VII.43.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:48:44.
Uchwała Nr VII.42.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:47:04.
Uchwała Nr VII.41.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:45:23.
Uchwała Nr VII.40.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:43:33.
Uchwała Nr VII.39.2019

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - ZGKM w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:42:05.
Uchwała Nr VII.38.2019

w sprawie zmian uchwały Nr V.25.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:40:01.
Uchwała Nr VII.37.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:38:25.
Uchwała Nr VII.36.2019

w sprawie zamiany Uchwały Nr VI.30.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11.01.2019 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:34:25 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr VII.35.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:32:42.
Uchwała Nr VII.34.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:31:24.
Uchwała Nr VII.33.2019

w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:30:03.
Uchwała Nr VII.32.2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2019 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:28:41.
Uchwała Nr VII.31.2019

w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 dla Miasta i Gminy Kunów realizowanego na podstawie wielotniego rządowego programu  "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:26:00.
Uchwała Nr VI.30.2019

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-18 10:35:49.
Uchwała Nr V.29.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:03:28.
Uchwała Nr V.28.2018

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:02:18.
Uchwała Nr V.27.2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:00:29.
Uchwała Nr V.26.2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:57:53.
Uchwała Nr V.25.2018

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:56:23.
Uchwała Nr V.24.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:54:53.
Uchwała Nr V.23.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:52:06.
Uchwała Nr IV.22.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-31 10:55:47.
Uchwała Nr IV.21.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-31 10:52:41.
Uchwała Nr III.20.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:12:16.
Uchwała Nr III.19.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:10:14.
Uchwała Nr III.18.2018

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:07:28.
Uchwała Nr III.17.2018

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:04:20.
Uchwała Nr II.16.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przeyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:16:32.
Uchwała Nr II.15.2018

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:13:07.
Uchwała Nr II.14.2018

w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/324/2017 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:11:41.
Uchwała Nr II.13.2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:09:42.
Uchwała Nr II.12.2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:08:26.
Uchwała Nr II.11.2018

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:07:16.
Uchwała Nr II.10.2018

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:05:56.
Uchwała Nr II.9.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:01:13.
Uchwała Nr II.8.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:59:17.
Uchwała Nr II.7.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:57:22.
Uchwała Nr II.6.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:56:33.
Uchwała Nr II.5.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:55:26.
Uchwała Nr II.4.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:50:21.
Uchwała Nr II.3.2018

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:48:50.
Uchwała Nr I.2.2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:45:22.
Uchwała Nr I.1.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:44:14.
Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:44:14
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński