Deklaracja

Deklaracja dostępności strony internetowej


Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kunow.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2014-03-04


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


•Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


•Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).


•Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.


•Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.


•Zdjęcia nie posiadają opisu, ponieważ zdjęcia na stronie internetowej mają jedynie charakter promocyjny lub estetyczny.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki np.: tab, backspace, strzałki góra dół lewo prawo, enter.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie, wyznaczył Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności w Urzędzie Gminy Kunów. Funkcję tę pełni Pan Jarosław Adamski (zarządzenie Nr 223 z dnia 30-09-2020r.)


Do zadań Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w szczególności należy:


1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,


2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,


3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy i Miasta w Kunowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,


4) przedstawianie Burmistrzowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.


Kontakt


Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta w Kunowie


tel. 41 261-31-74


Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących


Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej “osobą uprawnioną” ma prawo do:


1.Załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej.


Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.


2.Kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:


korzystanie z poczty elektronicznej – urzad@kunow.pl,przesyłanie faksu pod numer 41 261-13-56


3.Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.


tłumacza PJM (polski język migowy),


tłumacza SJM (system językowo – migowy),


tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)


Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania na stronie).


Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.


Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Po otrzymaniu takiej informacji Urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą. Należy podkreślić, iż osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego.


Załącznik:

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika (*.pdf)

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika (*.docx)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2020-03-31 15:35:20 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:00:23.
Data wprowadzenia: 2020-03-31 15:35:20
Data modyfikacji: 2021-04-02 11:00:23
Opublikowane przez: Krzysztof Król